Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Byrddau Gwasanaethau Lleol (BGLl) yw model Cymru ar gyfer cynnwys holl wasanaethau cyhoeddus Cymru mewn ffordd newydd o weithio drwy integreiddio gwasanaethau ac ymateb yn fwy effeithiol i anghenion dinasyddion.

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn cynnwys sefydliadau partner strategol sydd wedi cytuno i weithio gyda’i gilydd i gyflwyno nodau ac amcanion Cynllun Cymunedol Castell-nedd Port Talbot. Mae’r Bwrdd yn ceisio hybu gwasanaethau integredig a dileu rhwystrau sefydliadol er mwyn cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus effeithiol ar gyfer anghenion dinasyddion. Mae Byrddau Gwasanaethau Lleol yn dod ag arweinwyr ynghyd o sefydliadau’r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i gydweithio’n fwy effeithiol ac effeithlon. Mae aelodau’r BGLl yn gweithredu fel aelodau anghynrychioliadol, i gynorthwyo a herio’r asiantaethau partner, yn unigol ac ar y cyd, i gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus ardderchog i ddinasyddion. Er nad oes gan y BGLl bwerau penderfynu, cytunir ac ymrwymir i gamau gweithredu ar y cyd gydag unrhyw benderfyniadau ffurfiol yn cael eu gwneud drwy brosesau gwneud penderfyniadau partneriaid unigol.

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol (BGLl), fel rhan o'i rôl arweinyddiaeth, wedi dechrau datblygu ei gynllun integredig sengl cyntaf. Ar hyn o bryd, cynlluniau partneriaeth trosgynnol statudol CNPT yw'r Cynllun Cymunedol, y Cynllun Diogelwch Cymunedol, y Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles a'r Cynllun Plant a Phobl Ifanc. Bydd y rhain yn cael eu disodli gan Gynllun Integredig Sengl CNPT a fydd yn rhoi agenda o ganlyniadau gwell a rennir.

Grace HalfpennyESF Logo
Swyddog Datblygu ac Ymchwil y Bwrdd Gwasanaethau Lleol
Ffôn: 01639 763418
E-bost: g.c.halfpenny@npt.gov.uk  

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 25.09.2014 am 12:21

  • Rhannwch hyn:
  • E-bostiwch hyn at ffrind

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image

 
Footer Links DirectGov Preparing for Emergencies Valid CSS Valid Level A W3C-WAI Accessibility SOCITM Better Connected Valid XHTML 1.0 Strict