Cynllun y Bathodyn Glas

 

Beth yw Cynllun y Bathodyn Glas a phwy sy'n gymwys?

Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn darparu consesiynau parcio cenedlaethol i helpu'r rhai sydd ag anabledd PARHAOL a SYLWEDDOL i deithio'n annibynnol, naill ai fel gyrrwr neu fel teithiwr, trwy eu galluogi i barcio'n agos at eu cyrchfan. Ni ellir rhoi Bathodynnau Glas i gwsmeriaid sydd â chyflwr dros dro.

Dan reoliadau sy'n llywodraethu'r Cynllun, rhennir y meini prawf cymhwysedd i ddau gategori :-

 1. Awtomatig
 2. Dewisol

 

Awtomatig

Cewch eich cymhwyso'n awtomatig ar gyfer Bathodyn Glas os ydych yn bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • Yn derbyn cyfradd uwch elfen Symudedd y Lwfans Byw i'r Anabl
  • wedi'i gadarnhau gan
   • Lythyr diweddar gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn nodi'r dyddiad hawlio yn glir
 • Yn derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) Gweithgarwch Symudedd
  • Cynllunio a Dilyn Teithiau - categori F
  • Symud o Gwmpas - categorïau C, D, E ac F
   • wedi'i gadarnhau gan
    • Lythyr diweddar gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn nodi'r dyddiad hawlio a'r categori a ddyfarnwyd dan y Cynllun Taliad Annibyniaeth Bersonol.
 • Wedi'ch cofrestru'n ddall.
  • wedi'i gadarnhau gan
   • Gopi Offthalmolegydd o CV1/BD8/Tystysgrif nam ar y golwg/ Llythyr sy'n cadarnhau eich bod wedi'ch cofrestru'n ddall
 • Yn derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel
  • wedi'i gadarnhau gan
   • Lythyr ynglŷn â Phensiwn Rhyfel.
 • Yn derbyn taliad wedi'i warantu dan dariff 1-8 Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog (AFCS) ac wedi ardystio fod gennych anabledd parhaol a sylweddol sy'n golygu nad ydych yn gallu cerdded neu eich bod yn cael cryn anhawster wrth gerdded.
  • wedi'i gadarnhau gan
   • Lythyr sy'n cadarnhau derbyn Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog - Tariff 1-8

Dewisol

Os nad ydych yn bodloni unrhyw un o'r meini prawf uchod ac mae gennych Anabledd Parhaol a Sylweddol gallech fod yn gymwys yn dilyn asesiad dan y meini prawf Dewisol fel a ganlyn :-

 • Nid ydych yn gallu cerdded neu rydych yn cael cryn anhawster wrth gerdded
 • Mae gennych anabledd dwys yn eich dwy fraich, rydych yn gyrru cerbyd modur yn rheolaidd ond ni allwch droi olwyn lywio cerbyd modur â llaw, hyd yn oed os oes ganddi ddolen droi

Mae Llywodraeth Cymru nawr yn argymell bod asesiad cymhwysedd ar gyfer Bathodyn Glas yn gofyn i'r ymgeisydd wneud cais yn bersonol er mwyn pennu sut mae ei gyflwr yn effeithio'i symudedd/gallu i gerdded. Mae'n bosib y bydd rhaid darparu tystiolaeth gan weithiwr proffesiynol gofal iechyd annibynnol i gefnogi'r ffurflen gais. Peidiwch â holi eich meddyg teulu am unrhyw dystiolaeth feddygol cyn gwneud cais. (Ni fydd unrhyw gost i feddiannu tystiolaeth feddygol yn cael ei thalu'n ôl gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.)

 

Sut ydw i'n gwneud cais?

Os ydych yn gwneud cais am y tro cyntaf neu'n adnewyddu Bathodyn Glas, bydd rhaid i bob ymgeisydd fynd i un o'r Siopau Dan yr Unto yng Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd Port Talbot.

 

Sicrhewch eich bod yn dod â'r wybodaeth ganlynol gyda chi er mwyn prosesu eich cais:-

 

 • Y dystiolaeth gefnogol sy'n cadarnhau bod gennych gyflwr symudedd difrifol sy'n effeithio ar eich gallu i gerdded, fel y nodwyd yn y meini prawf Awtomatig neu Ddewisol.
 • Prawf Hunaniaeth
  • wedi'i gadarnhau gan un o'r canlynol
   • Pasbort Dilys (unrhyw genedligrwydd)
   • Trwydded Yrru'r DU (naill ai cerdyn â llun neu drwydded bapur)
   • Tystysgrif Genedigaeth/Mabwysiadu y DU neu Dystysgrif Briodas/Partneriaeth Sifil/Diddymiad
   • Cerdyn Yswiriant Gwladol
 • Prawf cyfeiriad
  • wedi'i gadarnhau gan un o'r canlynol
   • Cyfriflenni Banc/Cymdeithas Adeiladu
   • Bil Nwy/Trydan/Dŵr/Ffôn
   • Bil Treth y Cyngor
   • Llythyr budd-daliadau
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Llun o ansawdd pasbort (Gellir tynnu llun yn y Siop Dan yr Unto am £5.00)

Os ydych yn gwneud cais dan y meini prawf dewisol, byddwch yn cael gwybod, ar y diwrnod fel arfer, a yw eich cais wedi bodloni'r meini prawf i gael Bathodyn Glas. Mewn rhai achosion, mae'n bosib y bydd angen tystiolaeth ychwanegol arnom i gefnogi'ch cais. Fodd bynnag, caiff hyn ei egluro i chi ar y pryd.

Bydd Bathodynnau Glas ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu harchebu a'u hanfon i'ch cyfeiriad cartref gyda phost 2il ddosbarth. Mae opsiynau postio ychwanegol ar gael, fodd bynnag dim ond am bost 2il ddosbarth y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn talu.

Os ydych yn adnewyddu eich Bathodyn Glas, ni ellir ei archebu fwy na 6 wythnos cyn dyddiad terfyn eich hen fathodyn.

 

Bathodynnau Glas ar goll neu wedi'u dwyn

Os yw eich bathodyn ar goll neu wedi'i ddwyn, bydd rhaid i chi ymweld ag un o'n Siopau Dan yr Unto yn bersonol er mwyn cael Bathodyn Glas newydd, fodd bynnag codir tâl o £10.00 amdano.

Mae'n bosib y byddwch yn gorfod darparu:-

 • Llun o ansawdd pasbort.
 • Tystiolaeth o'ch cyflwr sy'n effeithio ar eich symudedd. Gweler y categorïau Awtomatig a Dewisol a restrir uchod fel cadarnhad o'r dystiolaeth ofynnol.

Os ydych eisiau cadarnhau a yw'r wybodaeth yma'n angenrheidiol cyn i chi ymweld â ni i gael Bathodyn Glas newydd yn lle'r un sydd ar goll neu wedi'i ddwyn, ffoniwch 01639 763849 neu E-bostiwch ni.

Camddefnyddio'r Bathodyn Glas

Os oes Bathodyn Glas gennych, rhaid ei ddefnyddio pan fyddwch chi'n gyrru'r cerbyd neu rydych yn deithiwr mewn cerbyd ac mae'r daith er eich lles chi yn unig.

Ni ddylech adael i bobl eraill ddefnyddio'r bathodyn ar eich rhan heb i chi fod yn bresennol, hyd yn oes os ydynt yn mynd ar daith ar eich rhan.

Gall y cyngor gymryd eich bathodyn yn ôl os yw deilydd y bathodyn neu berson arall yn ei gamddefnyddio.

Mae camddefnyddio Bathodyn Glas yn drosedd ac uchafswm y ddirwy os caiff rhywun ei euogfarnu yw £1,000 yn ogystal ag unrhyw gosb ychwanegol am y troseddau parcio perthnasol.

Os ydych yn meddwl bod rhywun yn camddefnyddio ei Fathodyn Glas, gallwch roi gwybod trwy ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01639 686868, yn bersonol yn un o'n Siopau Dan yr Unto neu trwy gwblhau ein ffurflen ar-lein - Rhoi gwybod am Gamddefnyddio Bathodyn Glas

Plant dan dair oed

Gall rhiant plentyn dan dair oed wneud cais am Fathodyn Glas os oes gan ei blentyn gyflwr meddygol sy'n golygu bod:

 • Rhaid iddo gael cyfarpar meddygol swmpus bob amser na all gael ei gludo o gwmpas heb anhawster sylweddol a/neu
 • Fod yn rhaid iddo fod yn agos at gerbyd trwy'r amser, fel ei fod yn gallu, os oes angen, cael ei drin yn y cerbyd neu gael ei gludo'n sydyn i fan lle caiff ei drin, fel ysbyty.
 • Bydd angen tystiolaeth gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol e.e. Paediatregydd - i ddarparu manylion am gyflwr meddygol y plentyn a'r math o gyfarpar meddygol y mae ei angen.

 

Bathodyn Glas Sefydliadol

Rhoddir Bathodyn Glas i Sefydliad ar gyfer cerbyd a ddefnyddir i gludo pobl anabl sydd ag anabledd PARHAOL a SYLWEDDOL ac a fyddai'n gymwys i gael Bathodyn Glas eu hunain.

Rhoddir bathodyn i sefydliad os oes ganddynt gerbydau wedi'u trwyddedu o dan ddosbarth trethi Cerbyd Teithiwr Anabl (DPV).

Rhaid i Reolwr/Dirprwy Reolwr y sefydliad gyflwyno'r cais yn bersonol yn un o'r Siopau Dan yr Unto.

 • Dan yr holl amgylchiadau, rhoddir bathodynnau i'r sefydliad neu'r adran ac nid i unigolion a enwyd.
 • Os mai ond rhai o'r bobl yn y Sefydliad sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer Bathodyn Glas, byddai'n well petai'r bobl anabl eu hunain yn gwneud cais am fathodynnau unigol, yn hytrach na chael un ar gyfer y Sefydliad. Bydd hyn yn caniatáu i'r deiliaid ddefnyddio'u bathodynnau mewn unrhyw gerbyd y maent yn teithio ynddo.

Er mwyn prosesu cais ar gyfer Bathodyn Glas Sefydliadol, byddwn angen y canlynol:

 • Copi rhyddhad o dreth parthed DPV neu lythyr cadarnhad gan y DVLA (os yw'n berthnasol)
 • Tâl o £10 y bathodyn (dylai sieciau fod yn daladwy i CBSCNPT)

 

Dolenni defnyddiol:

Yr Adran Drafnidiaeth.

Adran Gwaith a Phensiynau

Moduro Anabl y DU

Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 01.10.2014 am 10:10

 • Rhannwch hyn:
 • E-bostiwch hyn at ffrind

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image

 
Footer Links DirectGov Preparing for Emergencies Valid CSS Valid Level A W3C-WAI Accessibility SOCITM Better Connected Valid XHTML 1.0 Strict