Gofal Seibiant

Beth yw seibiant byr

'Seibiant Byr' yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio sefyllfa lle mae defnyddiwr gwasanaeth sy'n oedolyn neu ei ofalwr (os oes ganddo un) yn cael seibiant dros dro o'u trefniadau gofalu arferol. Yn y gorffennol 'seibiant' neu 'ofal seibiant' oedd yr enw amdano.

Ceir nifer o ffyrdd y gall defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr gael seibiant o'u trefn arferol, er enghraifft mynd i wasanaeth cyflogaeth neu ddydd. Fodd bynnag, yn y daflen hon, byddwn yn canolbwyntio ar seibiannau byr dros nos.

Ar gyfer pwy mae seibiannau byr?

  1. 'Oedolyn ag anghenion gofal neu gefnogaeth' yw unigolion 18+ oed sydd wedi cael asesiad ac sy'n bodloni meini prawf cymhwyster CBS CNPT ar gyfer Gwasanaethau Gofal yn y Gymuned ac mae angen help neu gefnogaeth arno oherwydd anabledd corfforol synhwyraidd neu ddysgu neu fregusrwydd o ganlyniad i oedran neu salwch meddwl.
     
  2. Gofalwyr sy'n darparu neu sy'n bwriadu darparu gofal di-dâl sylweddol yn rheolaidd i oedolyn ag anghenion gofal a chefnogaeth - fel uchod.
     
  3. Gofalwyr Bywydau a Rennir/Lleoliadau Oedolion sydd wedi'u cymeradwyo gan gynllun Bywydau a Rennir/Lleoliadau Oedolion cofrestredig.

Sut gallaf elwa o seibiant byr?

Darperir y seibiannau byr gyda'r bwriad o wella a datblygu ansawdd bywyd y sawl y mae ganddo anghenion cefnogi a'i ofalwr (os oes un), ac i gefnogi eu perthynas. Cynigir seibiant byr i berson nad oes ganddo ofalwr i fodloni canlyniadau sydd wedi'u nodi yng nghynllun gofal y person.

Sut ydw i'n trefnu seibiant byr?

Os ydych yn berson ag anghenion gofal/cefnogaeth neu'n ofalwr, bydd angen peth gwybodaeth arnom am eich amgylchiadau. Byddwn yn cwrdd â chi i siarad am eich sefyllfa a'r math o gefnogaeth y mae ei hangen arnoch, yn eich tyb chi. Gelwir hyn yn Asesiad Gofal yn y Gymuned neu os ydych yn ofalwr, gelwir hyn yn Asesiad Gofalwyr.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Phorth CNPT

  • Ffôn: (01639) 686802
  • Defnyddwyr Text Relay/Typetalk 18001 ac yna (01639) 686802
  • E-bostiwch: thegateway@npt.gov.uk

Meini Prawf Cymhwyster

Mae sefyllfa pob person yn unigryw, ac rydym yn ystyried pob cais am gefnogaeth yn ofalus. Yn debyg i'r holl Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru, mae Castell-nedd a Phort Talbot yn gweithio i feini prawf cymhwyster i helpu pobl â'r angen mwyaf yn gyntaf ac yn unol â'r adnoddau sydd ar gael.

Os nad yw'r person ag anghenion gofal yn bodloni'r meini prawf cymhwyster, gallwn roi gwybodaeth a chyngor i chi fel y gallwch wneud eich trefniadau eich hun ar gyfer seibiant byr.

Os yw'r person ag anghenion gofal yn bodloni'r meini prawf cymhwyster a bod angen seibiant byr arno, bydd y gweithiwr cymdeithasol yn cwblhau'r ffurflen cyflwyno seibiant byr, a bydd hyn yn nodi sawl noson o seibiant byr y mae ei hangen.

Mae sefyllfaoedd gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth yn amrywio o berson i berson. I rai gofalwyr, mae seibiant byr wrth iddynt gymryd eu pythefnos blynyddol o wyliau yn ddigon. Tra bod gan ofalwyr heriau ychwanegol megis gofalu am fwy nag un person neu maent yn anabl. Mae'n rhaid i ni ystyried y ffactorau hyn yn hytrach na dyrannu nifer y nosweithiau ar sail anabledd, salwch neu lesgedd y person sy'n derbyn cefnogaeth yn unig.

Oes tâl am seibiannau byr?

Codir tâl ar gyfer seibiannau byr dros nos i oedolion; yn ôl y gyfraith, y person ag anghenion gofal neu gefnogaeth gaiff ei asesu o ran cymhwysedd i dalu oherwydd y person hwnnw sy'n derbyn y gwasanaeth. Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn dweud mwy wrthych am y gost.