Amlosgfa Margam

Mae'r amlosgfa'n gweithredu ar hyn o bryd gyda rhai cyfyngiadau. Dywedwyd wrth drefnyddion angladdau a gofynnwn i chi gysylltu â'ch trefnydd angladdau i drafod hyn.

Er y gwerthfawrogwn fod colli anwylyn yn anodd iawn ac yn peri cryn straen, hoffai'r amlosgfa atgoffa'r cyhoedd o gyngor y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy'n cynghori'n gryf y dylech gyfyngu'ch rhyngweithio wyneb yn wyneb â ffrindiau

  • sydd dros 70 oed
  • a chanddynt gyflwr iechyd sylfaenol
  • sy'n feichiog

Gofynnwn fod y sawl sy'n dod i'r angladd yn cael eu cyfyngu i westeion a wahoddir gan y teulu'n unig. Yn ogystal, dylent eistedd ar wasgar yn y capel, yn eu "swigen" neu eu "haelwyd" i sicrhau bod lle rhyngddynt. Caniateir uchafswm o ugain gwestai yn unig yn y capel, sydd ar ôl hyn yn caniatáu ar gyfer un gweinidog/gweinyddwr, trefnydd angladdau ac unrhyw aelod o staff yr amlosgfa y mae angen iddo fod yn y capel ar unrhyw adeg yn ystod y gwasanaeth. Dylai unrhyw alarwyr ar diroedd yr amlosgfa nad ydynt yn mynd i'r angladd fod yn ymwybodol bod mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith ym mhob man.

Mae'r Capel Coffa'n parhau i fod ar gau ar yr adeg hon, ac yn anffodus, ni fydd Coeden Atgofion Nadolig eleni.

Sylwer bod swyddfa'r amlosgfa hefyd yn parhau ar gau i'r cyhoedd. Gellir gwneud ymholiadau, gan gynnwys cofnodion ar gyfer y Llyfr Coffa a cheisiadau am ymylfeini/adnewyddu ymylfeini drwy ffonio 01639 883570 neu e-bostio margam.crematorium@npt.gov.uk  

Oriau Agor

Diwrnod Amser (Gerddi)
dydd Llun

9.00yb - 5.00yp

dydd Mawrth 9.00yb - 5.00yp
dydd Mercher 9.00yb - 5.00yp
dydd Iau 9.00yb - 5.00yp
dydd Gwener 9.00yb - 4.30yp
dydd Sadwrn 9.00yb - 4.00yp
dydd Sul 11.00yb - 4.00yp

 

Sul y Mamau, Sul y Blodau, Sul y Pasg a Sul y Tadau

Amser (Gerddi)

9.00yb - 4.00yp

 

Gwyliau Banc

Amser (Gerddi)

11.00yb - 4.00yp

Amlosgfa Margam
Lon Longlands,
Margam,
Port Talbot,
SA13 2NR
pref
(01639) 883570 (01639) 883570 voice +441639883570
(01639) 894940 fax +441639894940

Mae'r Uwcharolygydd a'r staff yn darparu cyngor a gwasanaethau i chi pan fydd eisiau arweiniad a gwybodaeth amoch.

Gellir gwneud ymholiadau yn Swyddfa'r Amlosgfa

Uwcharolygydd a Chofrestrydd