Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cydraddoldeb

Ein nod yw gweithio tuag at greu cymdeithas decach, gwella gwasanaethau cyhoeddus, mynd i'r afael ag anghydraddoldebau â gwreiddiau dwfn er mwyn gwella bywydau pobl.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn darparu amddiffyniad cyfreithiol mewn cymdeithas a'r gweithle os ydych chi'n profi gwahaniaethu oherwydd unrhyw un o'r nodweddion gwarchodedig canlynol:

 • oedran
 • ailbennu rhywedd
 • rhyw
 • hil
 • anabledd
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • tueddfryd rhywiol
 • crefydd a chred
 • priodas a phartneriaeth sifil (o ran yr angen i ddileu gwahaniaethu'n unig)

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (DCSC), sydd wedi'i chynnwys yn Neddf Cydraddoldeb 2010, yn dweud bod yn rhaid i gyrff cyhoeddus anelu at:

 • gael gwared ar wahaniaethu, aflonyddu ac erlid anghyfreithlon
 • hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng y rheini a chanddynt nodwedd warchodedig a'r rheini hebddynt.
 • meithrin perthnasoedd da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r bobl nad ydynt yn ei rhannu
Cynllun cydraddoldeb strategol

Yr hyn yr ydym wedi mynd ati i wneud

Cyfle Cyfartal

Darllenwch ein cyfle cyfartal yn polisi cyflogaeth

Gwybodaeth am Gyflogaeth

Mae'r Deddf Cydraddoldeb 2010 yn mynnu bod pob awdurdod cyhoeddus i gynhyrchu a chyhoeddi gwybodaeth am gyflogaeth