Gwefannau Defnyddiol

Gwefannau Defnyddiol

Yr Undeb Ewropeaidd

Logo Yr Undeb Ewropeaidd

Mae gwefan swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (UE), Europa.eu (dolen allanol) yn fan cychwyn da os ydych yn chwilio am wybodaeth a gwasanaethau a ddarperir gan yr UE. Mae'r wefan yn darparu gwybodaeth sylfaenol am sut mae'r UE yn gweithio, y newyddion diweddaraf o'r UE a dolenni i wefannau sefydliadau ac asiantaethau'r UE.  Mae'r porth busnes (dolen allanol) yn ganllaw ymarferol i wneud busnes yn Ewrop y gall fod yn arbennig o ddefnyddiol i fusnesau.

Senedd Ewrop

Logo Senedd Ewrop

Senedd Ewrop yw'r unig gorff o'r Undeb Ewropeaidd a etholir yn uniongyrchol. Mae 751 o aelodau Senedd Ewrop (ASE) yn cynrychioli'r 500 miliwn o ddinasyddion ar draws 28 o aelod-wladwriaethau.

Mae gwefan Senedd Ewrop (dolen allanol) yn darparu gwybodaeth am ASE, etholiadau, newyddion, pwyllgorau a dirprwyaethau.

Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru

Baner yr Undeb Ewropeaidd

Mae Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru yn gyswllt rhwng Cymru a'r Comisiwn Ewropeaidd; ei phrif gyfrifoldeb yw cynrychioli buddion y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru.  Mae Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru hefyd yn ceisio hwyluso a chyfryngu cysylltiadau rhwng awdurdodau a grwpiau diddordeb yng Nghymru a sefydliadau'r UE, er mwyn meithrin cysylltiadau agosach rhyngddynt.

Mae gwefan Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru (dolen allanol) yn crynhoi polisïau'r UE ac yn rhoi mwy o fanylion am eu gweithgareddau gwaith. 

Llywodraeth Cymru

Logo Llywodraeth CymruLlywodraeth Cymru yw'r llywodraeth ddatganoledig ar gyfer Cymru sy'n gyfrifol am ddatblygiad economaidd, addysg, iechyd a GIG Cymru, trafnidiaeth, cynllunio, yr iaith Gymraeg, diwylliant, y gwasanaethau cymdeithasol, amaethyddiaeth, materion gwledig ac amgylchedd Cymru.

Mae gwefan Llywodraeth Cymru (dolen allanol ) yn manylu ar bolisïau, ymgynghoriadau a phapurau ymchwil sy'n ymwneud â gwaith Llywodraeth Cymru.

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Logo Swyddfa Cyllid Ewropeaidd CymruMae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), sy'n rhan o Lywodraeth Cymru, yn rheoli cyflwyno rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru.  Mae manylion rhaglenni cyllid, dogfennau arweiniol ar gyflwyno ceisiadau a chynnydd prosiectau sy'n derbyn cronfeydd strwythurol ar gael ar wefan WEFO (dolen allanol).

Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Logo Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe (DRBA) yn cwmpasu pedwar ardal awdurdod lleol, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gâr a Sir Benfro.  Mae DRBA, a grëwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2013, wedi'i lunio i greu swyddi, hybu ffyniant ac annog buddsoddi mewnol ac fe'i cynhelir gan fwrdd sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae mwy o wybodaeth am DRBA ar gael ar wefan Dinas-ranbarth Bae Abertawe (dolen allanol).

Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol

Logo'r Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol

Mae'r Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol (PDdR) yn bartneriaeth sy'n dod â phartneriaid addysg ac adfywio ynghyd i helpu i ddarparu dyfodol gwell i ddysgwr a dysgwr posibl ar draws rhanbarth canolbarth a gorllewin Cymru.  Mae'n gweithredu fel corff hwyluso i sicrhau bod darparwyr dysgu a ariennir yn gyhoeddus a sefydliadau cysylltiedig yn gweithio'n gydweithredol, yn effeithiol ac yn effeithlon ar draws meysydd addysg ac adfywio er mwyn diwallu anghenion y dysgwyr a'r economi ranbarthol.

Mae'r PDdR, a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys cynrychiolwyr allweddol o lywodraeth leol, addysg uwch, addysg bellach, y trydydd sector, y sector preifat, Gyrfa Cymru a Chanolfan Byd Gwaith.

Mae cyhoeddiadau a mwy o wybodaeth am y PDdR ar gael ar wefan y Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol (dolen allanol).

Rhwydwaith Menter Ewrop

Logo Rhwydwaith Menter Ewrop

Mae Rhwydwaith Menter Ewrop yn helpu mentrau bach a chanolig (MBaCh) i wneud yn fawr o'u cyfleoedd busnes yn yr UE a thu hwnt.  Mae gwasanaethau am ddim yn cynnwys dod o hyd i bartneriaid busnes, cyngor ar gyllid, esbonio deddfau a safonau'r UE a digwyddiadau.

I ddarganfod sut gall Rhwydwaith Menter Ewrop helpu busnesau i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd marchnad yn yr UE a thu hwnt, ewch i wefan Rhwydwaith Menter Ewrop (dolen allanol).

Ewrop yn y DU

Logo Ewrop yn y DU

Mae gwefan Rhwydwaith Menter Ewrop (dolen allanol) sy'n borth ar gyfer diwylliant Ewropeaidd yn y DU, yn darparu manylion cyswllt ar gyfer sefydliadau ac unigolion yn y DU sy'n darparu gwybodaeth a chyngor ar yr UE i'r cyhoedd cyffredinol, busnesau a'r gymuned academaidd.

Canolfan Defnyddwyr (Gwasanaethau) yr Undeb Ewropeaidd

Logo Canolfan Defnyddwyr (Gwasanaethau) yr Undeb Ewropeaidd

Mae Canolfan Defnyddwyr (Gwasanaethau) yr Undeb Ewropeaidd yn cynorthwyo defnyddwyr i wneud dewisiadau gwybodus pan fyddant yn ystyried prynu gwasanaethau ar draws Ewrop ac felly i fod yn fwy hyderus a'i chael yn haws dewis darparwr gwasanaethau newydd ac anghyfarwydd.

Mae gwefan Canolfan Defnyddwyr (Gwasanaethau) yr Undeb Ewropeaidd (dolen allanol) yn darparu gwybodaeth gyffredinol am gyfreithiau a hawliau defnyddwyr wrth brynu gwasanaeth yn un o aelod-wladwriaethau'r UE, yn ogystal â manylion cyswllt ar gyfer sefydliadau a allai ddarparu cymorth ymarferol os bydd anghydfod.

Trawsnewidydd Arian

Trawsnewidydd Arian

Cyfrifwch yr hyn y gallwch ei gael gyda'ch Sterling mewn Euros (ac i'r gwrthwyneb) gan ddefnyddio'r trawsnewidydd arian am ddim (dolen allanol).