Ardal Adnewyddu

Ardaloedd Adnewyddu

Menter a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru oedd Ardaloedd Adnewyddu â'r nod o gydlynu gwasanaethau ariannu mewn ardal ddaearyddol ddiffiniedig lle nodwyd problemau cymdeithasol ac amgylcheddol a materion ynghylch tai.

Datganodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot gyfanswm o dair Ardal Adnewyddu dros gyfnod o 13 mlynedd.

  • Ardal Adnewyddu Dwyrain Sandfields ac Aberafan 2004 – 2017
  • Ardal Adnewyddu Dyffryn Aman Uchaf 2007 – 2012
  • Ardal Adnewyddu Dwyrain Castell-nedd 2009 - 2017

Sefydlwyd Ardaloedd Adnewyddu er mwyn cyflawni gwaith adfywio cynhwysfawr mewn ardal gan wella cartrefi, siopau, mangreoedd masnachol eraill, yr amgylchedd a'r isadeiledd lleol drwy weithio mewn partneriaeth â'r sector preifat, cyrff cyhoeddus eraill ac, yn bwysicaf oll, y gymuned leol i ddatblygu strategaethau cydlynol i fynd i'r afael â'r problemau a nodwyd gan y bobl a oedd yn byw ac yn gweithio yn yr ardaloedd hynny.

Profwyd bod Ardaloedd Adnewyddu'n hynod lwyddiannus yng Nghymru wrth fynd i'r afael â phroblemau amddifadedd sy'n bodoli mewn rhai ardaloedd, ac wrth greu cymunedau sy'n wirioneddol hyderus a chynaliadwy.

Er y daeth cyllid i Ardaloedd Adnewyddu i ben ym mis Mawrth 2017, gellir cysylltu â'r tîm o hyd drwy ffonio 01639 686440 neu e-bostio renewalarea@npt.gov.uk, neu gallwch alw heibio'r swyddfa yn: Tŷ'r Brenin Edward, 110 Heol Llundain, Castell-nedd SA11 1HL.  

Station Terrace - before renovation
Teras Gorsaf - cyn adnewyddu
Station Terrace - After Renovation
Teras Gorsaf - ar ôl adnewyddu