Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Tai a Budd-daliadau / Strategaeth Tai a Digartrefedd

Strategaeth Tai Lleol 2015-20

Mae'r strategaeth hon yn amlinellu'n gweledigaeth ar gyfer ymdrin ag anghenion tai dinasyddion:

"Bydd tai yng Nghastell-nedd Port Talbot yn briodol, yn fforddiadwy ac o safon mewn cymunedau cynaliadwy, gan gynnig dewisiadau a chefnogaeth i bobl os bydd eu hangen arnynt".

Mae'r strategaeth yn amlinellu'r angen am dai sy'n fwy fforddiadwy ac yn ceisio cynyddu cyflenwad a hygyrchedd yn y lleoedd cywir.Mae'r strategaeth hefyd yn ceisio gwella ansawdd y stoc dai (tai cymdeithasol a phreifat) a sicrhau bod cefnogaeth dai ar gael i'r rhai y mae ei hangen arnynt.

Adolygiad Digartrefedd 2018

Comisiynodd y cyngor adolygiad annibynnol o sut mae'n ymateb i bobl sy'n wynebu digartrefedd er mwyn i ni weld sut gallwn adeiladu ar ein harfer presennol a datblygu ffyrdd newydd o weithio. Roedd yr adolygiad hwn yn cynnwys gweithio'n agos gydag amrywiaeth o randdeiliaid er mwyn nodi cyfleoedd ar gyfer newid. Yn ogystal â chanolbwyntio ar ei wasanaethau tai, roedd ef hefyd yn archwilio cyd-destun y gwasanaethau o ran polisïau ac a yw'r ymateb i ddigartrefedd yn cyd-fynd â chyfeiriad strategol ehangach yr ardal.

Strategaeth Digartrefedd 2018-22

Mae'r ddogfen hon yn nodi sut rydym yn bwriadu gweithredu ar ganlyniadau'r adolygiad uchod fel ein bod yn y sefyllfa orau i ddiwallu anghenion y rheiny sy'n cael eu bygwth â digartrefedd neu sy'n ddigartref, dros y pedair blynedd nesaf a thu hwnt. Y nod cyffredinol yw gweithredu ymagwedd a fydd yn atal digartrefedd lle bynnag y bo modd ac yn cefnogi'r aelwyd yn effeithiol pan fydd hyn yn digwydd. I'r perwyl hwn, rydym yn cynnig symud y ffocws o ymatebion brys a chyflawni ein dyletswyddau o ran digartrefedd i aelwydydd mewn argyfwng drwy archwilio'r canlynol:

 • Mwy o gefnogaeth sy'n canolbwyntio ar y gymuned er mwyn atal digartrefedd cyn iddo ddatblygu'n argyfwng;
 • cefnogaeth ac opsiynau llety sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pobl ag anghenion cymhleth sydd wedi bod yn ddigartref fwy nag unwaith ac mae angen amrywiaeth o wasanaethau arnynt; a
 • helpu pobl i gael llety parhaol a lleihau'r angen am lety dros dro.

Asesiad o Farchnad Dai Ranbarthol 2020

Cydweithiodd yr Awdurdodau Lleol ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Canolbarth a De-orllewin Cymru canlynol i ddiweddaru eu hasesiadau o'r farchnad dai. Comisiynwyd Gwasanaethau Ymchwil Barn i lunio'r ddogfen hon, gan gyflwyno data wedi'i fodelu'n gadarn a sylfaen dystiolaeth gyson ar y farchnad dai ar draws rhanbarth Canolbarth a De-orllewin Cymru. Mae'r ddogfen hon, wedi'i hategu gan asesiadau priodol a gynhaliwyd ar lefel awdurdod unigol, yn gweithredu fel Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (LHMA):

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog;
 • Cyngor Sir Gâr ;
 • Cyngor Sir Ceredigion ;
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot ;
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro;
 • Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Powys a
 • Dinas a Sir Abertawe.

Crynodeb o Farchnad Dai Leol Castell-nedd Port Talbot ar gyfer 2020

Comisiynwyd Gwasanaethau Ymchwil Barn gan awdurdodau lleol Canolbarth a De-orllewin Cymru i gynnal asesiad traws-ffiniol o anghenion tai yn unol ag arfer gorau. Mae'r ddogfen hon yn ddadansoddiad is-ardal ar gyfer Castell-nedd Port Talbot a dylid ei darllen ochr yn ochr â'r adroddiad rhanbarthol ehangach sy'n cyd-fynd â hi.

Prosbectws Grant Tai Cymdeithasol 2021

Dywed ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2019-21 sef 'Llunio CNPT', ein bod am i bob person fyw mewn llety addas sy'n diwallu ei anghenion. Nid yw pawb mewn sefyllfa i sicrhau hyn ei hun drwy brynu ei gartref ei hun neu rentu un gan landlord preifat. Mae'r prosbectws hwn yn nodi sut rydym yn bwriadu defnyddio'n rheolaeth o Raglen Grant Cyfalaf Tai Llywodraeth Cymru i ddarparu cynifer o dai fforddiadwy â phosib i'r aelwydydd hynny.

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr

Cafodd y Cyngor gadarnhad ysgrifenedig gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymunedau a Phlant, ar 28 Tachwedd 2016, fod astudiaeth Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) 2016 wedi cael ei chymeradwyo.

Bydd Astudiaeth 2016 yn awr yn disodli’r astudiaeth flaenorol a gynhaliwyd yn 2012.

Yn unol â Rhan 3 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 mae’n rhaid i’r Cyngor gynnal Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) newydd, er mwyn asesu anghenion llety’r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr i’r dyfodol. Bydd GTAA 2022 yn penderfynu a oes angen darpariaeth ychwanegol o ran safleoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gyfer lleiniau preswyl parhaol a/neu leiniau dros dro yn y tymor byr a hyd at 2036.

Roedd gofyn wedi bod i’r Cyngor gynnal arolwg yn 2020, ond ni fedrodd wneud hynny oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Mae fersiwn derfynol y GTAA nesaf i gael ei chwblhau a’i chyhoeddi erbyn 24 Chwefror 2022. Cynhaliwyd yr arolwg ei hun dros fisoedd yr haf o'r 13eg Gorffennaf tan 16 Medi 2021.

Bydd yr Astudiaeth hon yn 2022 yn disodli’r astudiaeth flaenorol a gynhaliwyd yn 2016 unwaith y caiff ei chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Bydd GTAA 2022 ar gael i’w lawrlwytho ar dudalen Polisi Cynllunio ar y we, a thudalen Tai a Digartrefedd ar y we, unwaith y caiff ei gymeradwyo.

 


Mae'r dogfennau uchod ar gael i'w lawrlwytho isod.

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o'r dogfennau, cysylltwch â'r canlynol:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Strategaeth Tai a Digartrefedd
Y Ganofan Ddinesig
Castell-nedd
SA11 3QZ

Ffôn: (01639) 685207
Cyfeiriad e-bost: housing.strategy@neath-porttalbot.gov.uk

Lawrlwytho

 • Strategaeth Dai Leol 2015 - 2020 (PDF 10.35 MB)

  m.Id: 10101
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Strategaeth Dai Leol 2015 - 2020
  mSize: 10.35 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/3980/nptcbc_local_housing_strategy_2015.pdf

 • Strategaeth Digartrefedd Cyngor Castell-nedd Port Talbot 2018-22 (PDF 755 KB)

  m.Id: 17985
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Strategaeth Digartrefedd Cyngor Castell-nedd Port Talbot 2018-22
  mSize: 755 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/10640/strategaeth-digartrefedd-cyngor-castell-nedd-port-talbot-2018-22.pdf

 • Adolygiad Digartrefedd Castell-nedd Port Talbot 2018 (PDF 666 KB)

  m.Id: 17989
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adolygiad Digartrefedd Castell-nedd Port Talbot 2018
  mSize: 666 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/10644/adolygiad-digartrefedd-castell-nedd-port-talbot-2018.pdf

 • Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) - Chwefror 2016 (Yn Saesneg) (PDF 2.70 MB)

  m.Id: 11735
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) - Chwefror 2016 (Yn Saesneg)
  mSize: 2.70 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5614/ldp_gtaa_final_feb16.pdf

 • Llythyr gan Weinidog Cymru (PDF 110 KB)

  m.Id: 11737
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Llythyr gan Weinidog Cymru
  mSize: 110 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5616/ldp_gtaa_letter_welsh.pdf

 • Housing Market Evidence for: Mid and South West Wales 2019 (PDF 2.70 MB)

  m.Id: 28196
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Housing Market Evidence for: Mid and South West Wales 2019
  mSize: 2.70 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15510/mid-and-south-west-wales-housing-assessment-housing-market-evidence-for-mid-and-south-west-wales-2019.pdf

 • Summary of Local Housing Market for Neath Port Talbot 2019 (PDF 1.29 MB)

  m.Id: 28195
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Summary of Local Housing Market for Neath Port Talbot 2019
  mSize: 1.29 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15509/summary-of-local-housing-market-for-neath-port-talbot-2019.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete