Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Alu am ofal preswyl a chymunedol

Os ydych yn derbyn (neu'n mynd i dderbyn) gofal preswyl neu gymunedol, byddwn yn cynnal asesiad ariannol, yn unol â'r canllawiau a gynhwysir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ei Rheoliadau Codi Tâl a'r Côd Ymarfer.

Byddai gofal preswyl yn cynnwys lleoliadau cartrefi gofal preswyl a nyrsio (dros dro a thymor hir), ond byddai gofal cymunedol yn cynnwys gofal cartref, taliadau uniongyrchol, teleofal (y cyfeirir ato bellach fel “cyswllt bywyd ychwanegol”), gwasanaethau gofal dydd a gofal seibiant (hyd at 8 wythnos).

Yn dilyn cwblhau ffurflen "Datganiad o Amgylchiadau Ariannol" (sy'n darparu manylion eich incwm a'ch asedau cyfalaf), byddwn yn cyfrifo'r tâl wythnosol y gofynnir i chi ei dalu tuag at y gwasanaeth(au) y barnwyd bod ei (eu) (h)angen arnoch.

Lawrlwythiadau

 • Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau Ariannol (PDF 115 KB)

  m.Id: 16390
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau Ariannol
  mSize: 115 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9307/privacy-notice-financial-assessments.pdf