Grant Addysg Awdurdod Lleol Llywodraeth Cymru Cynllun Mynediad PDG

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Cynllun Mynediad DG PF +. Y pwrpas yw i ddarparu cymorth grant i deuluoedd sydd ar incwm isêl i brynu: 

 • Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
 • Dillad chwaraeon, gan gynnwys esgidiau chwaraeon;
 • Gwisgoedd ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: y sgowtiaid, y geidiaid, karate ac ati, chwaraeon, celfyddyd perfformio neu ddawns;
 • Offer ee. bagiau ysgol a deunydd ysgrifennu;
 • Offer arbenigol ar gyfer gweithgareddau ar y cwricwlwm megis dylunio a thechnoleg; a
 • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol, megis dysgu yn yr awyr agored, ee. dillad sy'n dal dŵr.

 Noder

Mae offer TG fel ffonau symudol ac i-padiau, wedi'u heithrio o'r arian

Pwy sy'n gymwys?

Mae cyllid ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim sy'n mynd i:

 • ddosbarth derbyn mewn ysgol gynradd a gynhelir ym mis Medi 2019;
 • blwyddyn 3 o Ysgolion Cynradd a / Ysgolion Iau ym mis Medi 2019;
 • blwyddyn 7 mewn ysgol a gynhelir ym mis medi 2019; neu
 • blwyddyn 10 o Ysgolion Uwchradd ym mis Medi 2019;
 • disgyblion mewn ysgolion arbennig, unedau adnoddau anghenion arbennig, unedau cyfeirio disgyblion sy'n 4 neu'n 11 oed ym mis Medi 2019.

Mae'r cyllid hefyd ar gael i bob plentyn o oedran gorfodol  ysgol  sy'n derbyn gofal.

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael i bob dysgwr cymwys ac eithrio'r rhai ym Mlwyddyn 7. Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 hawl i uchafswm o £200.

Mae plant teuluoedd sy'n derbyn y canlynol yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag Incwm
 • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Elfen gwarant Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Plant (ar yr amod nad oes gennych hawl i gael Credyd Treth Gwaith hefyd ac nad yw eich incwm gros blynyddol yn fwy nag £16,190)
 • Credyd Treth Gwaith am gyfnod ychwanegol – a delir am bedair wythnos pan nad ydych yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith mwyach
 • hyd at 31 Mawrth 2019, Credyd Cynhwysol (1)
 • o 1 Ebrill 2019, Credyd Cynhwysol – ar yr amod nad yw incwm net blynyddol (2) eich cartref yn fwy na £7,400 ( fel yr aseswyd yn ôl enillion o hyd at dri o'ch cyfnodau asesu mwyaf diweddar)

(1) Gwnaed hyn fel mesur dros dro, nes caiff meini prawf cymhwysedd newydd eu datblygu.
(2) Diffinnir incwm net fel incwm y cartref ar ôl trethi a didyniadau. Nid yw'n cynnwys incwm o Gredyd Cynhwysol na budd-daliadau eraill.

Sut i wneud cais?

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Rhagfyr 2019.  Gwnewch gais ar-lein neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen isod.


Dylid dychwelyd ffurflenni at:  

Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Tim Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd
Y Ganolfan Ddinesig
Port Talbot,
SA13 1PJ.

Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at yr Is-adran Tim Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd ar 01639 763515 neu e-bost: fsm@npt.gov.uk.

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Llywodraeth Cymru y Grant GAD – Mynediad 2019-2020
579 KB