Prydau Ysgol am Ddim

Prydau Ysgol am Ddim

Meini Prawf Hawlio Prydau am Ddim

Budd-dal yw Prydau Ysgol Am Ddim a rhoddir i blanr oed ysgol statudol mewn addysg amser llawn y mae eu rhieni neu eu gwarcheidwad yn derbyn un o'r budd-daliadau isod:

  • Cymhorthdal Incwm;
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith sy’n Seiliedig ar Incwm (IBJSA);
  • Cefnogaeth o dan ran VI Deddf Lloches a Mewnfudo 1999;
  • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad oes ganddynt hawl i Gredyd Treth Gwaith ac nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190 (Cyllid a Thollau EM sy'n gyfrifol am asesu lefel yr incwm blynyddol) 
  • Elfen warantedig y Credyd Pensiwn Gwladol.
  • Lwfans Cefnogi Cyflogaeth (ESA(IR))
  • Credyd Cyffredinol.
  • Credyd Treth Gwaith am gyfnod ychwanegol – y taliad y gallai rhywun ei dderbyn am bedair wythnos arall ar ôl iddynt fynd heibio trothwy’r Credyd Treth Gwaith (Rhaid cyflwyno prawf)

DS. Mae plant sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (IBJSA) yn eu henwau eu hunain hawl hefyd  gymwys i brydau ysgol am ddim.

Yn ôl y gyfraith, nid oes unrhyw gategori arall o gymhorthdal neu gyfuniado gredydau treth sy'n gymwys ar gyfer prydiau ysgol am ddim. Yn yr un modd, nid oes unrhyw amgylchiadau eraill sy'n gallu, yn nhermau'r gyfraith, gyfiawnhau darparu pryd am ddim. Nid yw Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Gyfraniadau, Credyd Treth Gwaith a Budd-dal Annalluogrwydd yn gymwys; nid yw derbyn Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith yn eich cymhwyso chwaith.

Mae'n rhaid i blant sy’n dechrau’r ysgol am y tro cyntaf lenwi ffurflen gais am brydau ysgol am ddim, hyd yn oed os oes ganddynt frawd neu chwaer yn yr un ysgol neu mewn ysgol arall sydd eisoes yn eu cael. Ni fydd dyfarniadau’n cael eu gwneud yn awtomatig pan fo brodyr neu chwiorydd yn derbyn prydau ysgol am ddim.

Sylwir: Ni chaiff ceisiadau am Brydau Ysgol am Ddim eu hol-ddyddio.

Os Ydych yn gorffen derbyn cymorthaliadau neu os ydych yn newid i fath arall o gymorthdal, rhaid i chi roi gwybod i'r Tim Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd ar unwaith. Efallai na fydd eich plentyn yn gymwys mwyach i dderbyn prydiau ysgol am ddim. Os ydych yn parhau i hawlio prydiau am ddim nad oes hawl gennychi'w dderbyn, bydd  gofyn i chi dalu am y prydiau a ddarperir a gellid cymryd camau ychwanegol.

Sut I wneud cais?

Gwnewch gais ar-lein

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen isod.  Dychwelwch at:

Ysgolion a'r Tim Cymorth I Deuluoedd,
Y Ganolfan Ddinesig,
Port Talbot,
SA13 1PJ.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn a phrydiau ysgol am ddim, ffoniwch:
Tim Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd ar 01639 763515 neu e-bost: fsm@npt.gov.uk.

download
File type Document File size
pdf Prydau Ysgol am Ddim 2018-2019 391 KB

 

Adnewyddu Prydiau Ysgol Am Ddim

Os ydych eisoes yn hawlio prydiau ysgol am ddim i'ch plentyn ar gyfer pob blwyddyn ysgol newydd, bydd yr hawliad hwn yn dilyn eich plentyn yn awtomatig. Fodd bynnag, os bydd eich plentyn yn symud i ysgol newydd (h.y symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd, dechrau yn y dosbarth derbyn neu drosglwyddo i ysgol o fewn Castell-nedd a Port Talbot), bydd rhaid cyflwyno cais newydd.