Copïau o Dystysgrifau

Copïau o Dystysgrifau

Sut gallaf gael gafael ar gopi o dystysgrif?

Gallwch gael copi o dystysgrif genedigaeth, marwolaeth neu briodas a ddigwyddodd yng Nghymru neu Loegr ers 1 Gorffennaf 1837 o Swyddfa Gofrestru'r dosbarth lle y digwyddodd.

Gall ceisiadau personol yn cael ei wneud yn y Swyddfa Gofrestru (nid oes angen apwyntiad) neu drwy'r post.

Yn y Swyddfa Gofrestru, gofynnir i chi lenwi ffurflen gais fer

Os hoffech wneud cais drwy'r post, gallwch naill ai lawrlwytho'r ffurflen gais neu rhowch y wybodaeth ganlynol:

Geni

 • Enw llawn ar enedigaeth
 • Dyddiad Geni
 • Man geni
 • Enwau Rhieni
 • Enw morwynol mam geni yn

Marwolaeth

 • Enw llawn
 • Lle y bu farw
 • Dyddiad y farwolaeth
 • Dyddiad Geni
 • Rhyw
 • Galwedigaeth
 • Cyfeiriad cartref ar adeg y farwolaeth
 • Os yn briod neu mewn partneriaeth sifil, enw'r priod neu bartner sifil

Priodas

 • Dyddiad y Briodas
  Enwau'r gwpl
  Enw morwynol
  Lleoliad y priodas 

Ffïoedd

Codir £10.00 am dystysgrifau genedigaeth, marwolaeth a phriodas safonol. Caiff y ceisiadau hyn eu prosesu mewn 5 niwrnod gwaith..

Mae gwasanaeth blaenoriaeth yr un dydd bellach ar gael ar gyfer tystysgrifau. Codir £6.00 ychwanegol am bob tystysgrif (£16.00) ar gyfer y gwasanaeth hwn 

Dylid gwneud sieciau neu archebion post yn daladwy i 'CBSCNPT', nid ydym yn derbyn arian drwy'r post

Ar gyfer cwsmeriaid tramor, sicrhewch fod y sieciau wedi'u nodi mewn arian sterling ac ar fanc Llundain.

Os yw tystysgrif geni ar gyfer rhywun sydd wedi cael ei fabwysiadu, dylid anfon cais i:

Cofrestr Plant Mabwysiedig
SYG 
Smedley Hydro
Trafalgar Road
Southport
PR8 2HH
Rhif ffôn: 0300 123 1837

Os oes angen rhagor o gymorth neu gyngor arnoch, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i'ch helpu.
Mae tystysgrifau yn hawlfraint y Goron ac ni ddylid eu llungopïo at ddibenion swyddogol