Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Copïau o Dystysgrifau

Sut gallaf gael gafael ar gopi o dystysgrif?

Gwneud cais ar-lein am dystysgrif

Gall cwsmeriaid bellach ddefnyddio proses 'chwilio am dystysgrif a'i chwblhau' ar-lein. Mae hyn yn caniatáu i gwsmeriaid chwilio am y manylion cywir cyn cwblhau'r broses gwneud cais am dystysgrif.

Tystysgrif Geni

Gwneud Cais am Tystysgrif Geni

Tystysgrif Marwolaeth

Gwneud Cais am Tystysgrif Marwolaeth

Tystysgrif Priodas

Gwneud Cais am Tystysgrif Priodas

 Gellir cyflwyno ceisiadau personol yn y Swyddfa Gofrestru (nid oes angen trefnu apwyntiad)

Yn y Swyddfa Gofrestru, gofynnir i chi gwblhau ffurflen gais fer.

Ffïoedd

Darperir copi safonol o dystysgrifau geni, marwolaeth a phriodas o fewn 7 niwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais, a'r ffi fydd £11.00 y dystysgrif.

Os bydd angen tystysgrifau ar yr un diwrnod, codir ffi gwasanaeth blaenoriaeth o £35 y dystysgrif.

Gallwch gael copi o dystysgrif genedigaeth, marwolaeth neu briodas a ddigwyddodd yng Nghymru neu Loegr ers 1 Gorffennaf 1837 o Swyddfa Gofrestru'r dosbarth lle y digwyddodd.

Ar gyfer cwsmeriaid tramor, sicrhewch fod y sieciau wedi'u nodi mewn arian sterling ac ar fanc Llundain.

Os yw tystysgrif geni ar gyfer rhywun sydd wedi cael ei fabwysiadu, dylid anfon cais i'r:

Adopted Children’s Register
ONS
Smedley Hydro
Trafalgar Road
Southport
PR8 2HH
Ffôn: 0300 123 1837

Os oes angen rhagor o gymorth neu gyngor arnoch, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i'ch helpu.
Mae Hawlfraint y Goron ar dystysgrifau ac ni ddylid eu llungopïo at ddibenion swyddogol.