Bwrdd Rheoli Strategol Diogelu

Beth yw Camdriniaeth?

Mae camdriniaeth yn digwydd pan fydd rhywun yn gwneud neu'n dweud pethau wrth berson arall i'w brifo, i darfu arnynt neu greu ofn arnynt. Gall ddigwydd unwaith neu drosodd a thro. Mae cam-drin oedolion yn anghywir a gall ddigwydd i unrhyw un sydd yn 18 oed neu'n hŷn. 

Gall unrhyw un gam-drin, ond yn aml mae'r un sy'n cam-drin yn berson mewn safle o ymddiriedaeth - perthynas, ffrind, gweithiwr cyflogedig neu wirfoddolwr.

Pa oedolyn sy'n wynebu risg?

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn datgan bod oedolyn sy'n wynebu risg yn oedolyn sydd:

 • yn cael, neu sy’n wynebu risg o gael, ei gam-drin neu ei esgeuluso,
 • y mae arno anghenion am ofal a chymorth (p’un a yw’r awdurdod yn diwallu unrhyw un neu rai o’r anghenion hynny ai peidio), ac
 • nad yw’n gallu, o ganlyniad i’r anghenion hynny,

Gall y diffiniad hwn gynnwys oedolyn sydd angen cefnogaeth gyda'u lles corfforol neu emosiynol, ac a all o ganlyniad gael ei h/ystyried yn fregus. Gall fod arnynt angen cymorth gyda thasgau byw o ddydd i ddydd. Er enghraifft gallent fod angen cymorth i fwyta, gwisgo, delio gydag arian neu adael y tŷ.

Ble mae camdriniaeth yn digwydd?

Gall camdriniaeth ddigwydd unrhyw le gan gynnwys:

 • gartref
 • mewn cartref gofal, ysbyty neu wasanaeth dydd
 • yn y gweithle neu'r coleg
 • mewn lle cyhoeddus neu yn y gymuned

Mathau o gamdriniaeth

Gall camdriniaeth ddigwydd mewn sawl ffordd (nid yw'r rhestr hon yn gyflawn):

 • Corfforol - bwrw, cicio, ataliad afraid, rhoi gormod o feddyginiaeth neu gamddefnydd o feddyginiaeth, neu gosbau anaddas).
 • Seicolegol/ Emosiynol (bygwth niweidio, gadael neu sarhad, perthnasau dan reolaeth ac ynysu, cam-drin geiriol neu hiliol.
 • Cam-drin rhywiol (gweithredoedd rhywiol nas dymunir nad yw'r oedolyn bregys wedi cydsynio iddynt a/neu cafodd ei g/orfodi i gydsynio iddynt).
 • Ariannol (dwyn, twyll neu orfodi mewn perthynas ag arian neu eiddo arall, camddefnyddio arian neu eiddo arall).
 • Esgeulustra (methu bodloni anghenion dyddiol yr oedolyn sy'n wynebu risg, sy'n cynnwys anghenion sylfaenol corfforol, emosiynol, cymdeithasol neu seicolegol, person , {sp} methu cael mynediad i ofal meddygol neu wasanaethau neu fethu rhoi i'r person y meddyginiaethau a ragnodwyd).

Mae gan bob oedolyn yr hawl i fyw mewn diogewlch, yn rhydd o gamdriniaeth ac esgeulustra.

Beth i'w wneud os ydych yn tybio bod oedolyn yn wynebu'r risg o gamdriniaeth neu niwed?

Cyn gwneud atgyfeiriad rydym yn gofyn, lle bo hynny'n ymarferol, eich bod yn cael cydsyniad y person rydych yn atgyfeirio yn gyntaf. Mae hyn yn sicrhau ymagwedd wedi ei ganoli ar y person ac mae Canllawiau Cymreig yn gofyn ein bod yn cael cydsyniad cyn rhannu adroddiadau ynghylch unrhyw unigolyn. Os nad yw'n bosibl (gall fod y person heb y galluedd meddyliol) neu os yw er budd pennaf y cyhoedd, er enghraifft os yw'r cyflawnwr mewn safle o ymddiriedaeth a gall fod eraill yn wynebu risg yna bydd yn ystyried hepgor y cydsyniad. Os ydych yn amau, rhowch ganiad i ni a byddwn yn hapus i'ch cynghori.

Medrwch gyslltu â tîm diogelu ar 01639 685378

Y tu allan i orai gwaith medrwch gysylltu â'r Tîm Dylestwydd Argyfwng ar 01639 8955455 

Medrwch lawrlwytho ffurflen atgyfeirio trwy glicio

Ffurflen Ymholiad Adroddiad Diogelu Oedolion
File type Document File size
docx Ffurflen Ymholiad Adroddiad Diogelu Oedolion 358 KB

 

  

Cysylltiadau defnyddiol eraill