Bwrdd Rheoli Strategol Diogelu

Bwrdd Rheoli Strategol Diogelu Oedolion De Cymru

Gynt Fforwm Amddiffyn Oedolion De Cymru

Cover for "Protection of Vulnerable Adults" document Croeso i wefan y Bwrdd Rheoli Strategol Diogelu Oedolion De Cymru (gynt Fforwm Amddiffyn Oedolion De Cymru).

Mae'r wefan hon yn cynnwys polisi gyntaf Cymru a gweithdrefnau ar gyfer amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed rhag cam-drin.

Bwriedir i'r polisi a'r gweithdrefnau i lywio gwaith diogelu pawb sy'n ymwneud â lles oedolion sy'n agored i niwed yn cael eu cyflogi yn statudol oddi fewn i’r trydydd (gwirfoddol) a'r sector preifat, mewn iechyd, gofal cymdeithasol, yr heddlu a gwasanaethau eraill.

Comisiynwyd y polisi a'r gweithdrefnau gan gadeiryddion y pedwar fforymau amddiffyn oedolion rhanbarthol yng Nghymru i ddisodli'r pedwar fersiwn rhanbarthol. Daeth cynrychiolwyr o fforymau, ynghyd â Heddlu, at ei gilydd i nodi a dwyn ynghyd mewn un ddogfen y gorau o'r pedwar presennol ac i ddiweddaru a choethi’r deunydd sydd ar gael.

Pennwyd y dyddiad gweithredu ar gyfer polisi a gweithdrefnau newydd ar gyfer holl gyrff statudol ar draws De Cymru ar gyfer 1 Ebrill 2011.

Peidiodd y  Fforwm Amddiffyn Oedolion De Cymru - Polisi a Gweithdrefnau Rhwng Asiantaethau blaenorol, ar gyfer ymateb i gamdriniaeth honedig ac amhriodol o Oedolion Bregus yn Ne Cymru, ynghyd â'r dogfennau cyfeirio atodol a chanllawiau arfer yr Asiantaeth fod yn effeithiol o'r dyddiad hwn.

Mae enghreifftiau o'r dogfennau rhyngasiantaethol safonol newydd (VA1, 2 a 3) ynghyd â chanllawiau ar gyfer eu cwblhau i'w gweld yn dudalen Ffurflenni a chanllawiau ategol o’r wefan hon.

Defnyddir dogfennau hyn yn bennaf gan y gwasanaethau cymdeithasol, asiantaethau yn y sector Iechyd a Heddlu De Cymru i hwyluso prosesau 'atgyfeirio' a 'wneud penderfyniadau'. Dylid nodi y gall asiantaethau ofalu/cymorth eraill yn y sector gwirfoddol ac annibynnol hefyd ddefnyddio'r ffurflen VA1 i wneud 'atgyfeiriadau' i'r gwasanaethau cymdeithasol neu os yn briodol, Iechyd

Mae rhagor o chanllawiau penodol mewn perthynas gyda asesu a rheoli risg, a chynnal ymchwiliadau POVA (lle nad ydynt yn droseddol) hefyd i'w gweld yn y dudalen Ffurflenni a chanllawiau ategol o’r wefan hon.

Mae'r wefan yn cynnwys y ddolen i'r Polisi a'r Gweithdrefnau Cymru ar gyfer Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed rhag Cam-drin.