Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Castell-nedd Port Talbot

Mae Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Castell-nedd Port Talbot yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed y mae ganddynt rôl ofalu. Gallai hyn fod oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gamddefnyddio cyffuriau neu alcohol.

Mae'r prosiect yn darparu cefnogaeth wedi'i theilwra a allai gynnwys cefnogaeth gwaith ieuenctid un i un, gwaith grŵp, gwybodaeth a chyngor, cymorth wrth gael mynediad at wasanaethau eraill ynghyd â chyfleoedd hamdden er mwyn cael hwyl.

Mae Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc yn cynnig:-

  • cefnogaeth gwaith ieuenctid un i un wedi'i theilwra er mwyn diwallu anghenion y gofalwr ifanc unigol yn y ffordd orau;
  • cyfleoedd i ofalwyr ifanc gael seibiant o'u cyfrifoldebau gofalu, treulio amser gyda gofalwyr ifanc eraill, dysgu a chael hwyl;
  • cefnogaeth ar gyfer cyfnodau trawsnewid pwysig gan gynnwys symud o'r gwasanaeth gofalwyr ifanc i'r gwasanaeth oedolion sy'n ofalwyr.
  • eiriolaeth mewn ysgolion, colegau a sefydliadau perthnasol eraill fel bod pobl broffesiynol yn gallu cefnogi'r plant a'r bobl ifanc y maent yn gweithio gyda nhw'n well;
  • gwybodaeth, cyngor a chymorth i'r teulu cyfan er mwyn iddynt ddod o hyd i'r gwasanaethau a'r gefnogaeth y mae eu hangen arnynt.

I gael mwy o wybodaeth am sut i gael mynediad at y gwasanaeth gofalwyr ifanc, ffoniwch Tîm Teuluoedd yn Gyntaf Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot ar 01639 763030 neu e-bostiwch Emma Culleton, Uwch-swyddog Ieuenctid yn e.culleton@npt.gov.uk