Grantiau ac Ariannu

Dod o hyd i grantiau a chyllid sydd ar gael i gymunedau, sefydliadau ac unigolion

Cyllid ar gyfer busnesau

 • Cefnogaeth i fusnesau - Y cyfan sydd angen i chi wybod am wneud busnes yng Nghastell-nedd Port Talbot
 • Grant Eiddo Masnachol - Mae ein tîm adfywio yn rheoli nifer o gynlluniau grant eiddo sydd wedi'u hanelu at wella adeiladau busnes mewn ardaloedd masnachol yng Nghastell-nedd Port Talbot.

 

Cyllid ar gyfer Sefydliadau Gwirfoddol a Chymunedol

Mae nifer o ffynonellau ar gyfer cyllid a chyngor ar gael ar gyfer y trydydd sector:

 • Grantiau Trydydd Sector - mae cymorth ar gael i fudiadau cymunedol a gwirfoddol yng Nghastell-nedd Port Talbot.
 • Cyfamod y Lluoedd Arfog - Gwybodaeth i gymuned y lluoedd arfog yng Nghastell-nedd Port Talbot
 • Cist Gymunedol - Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grant o hyd at £1500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis ar gyfer gweithgareddau sy'n annog mwy o bobl i ddod yn fwy egnïol.
 • Cronfeydd Budd-dal Cymunedol - Mae'r Uned Datblygu Prosiectau yn helpu i wella mewnfuddsoddi cymorth grant i Gastell-nedd Port Talbot trwy gynorthwyo amrywiaeth o bartneriaid (grwpiau cymunedol, grwpiau gwirfoddol a Chynghorau Cymuned a Thref i enwi ond ychydig) gwneud cais llwyddiannus am arian. Rydym hefyd yn gyfrifol am reoli'r Cronfeydd Budd-dal Cymunedol sy'n gysylltiedig â Chytundebau Cynllunio Adran 106 rhwng Adran Gynllunio NPTBC a chwmnïau ynni sy'n adeiladu ac yn gweithredu ffermydd gwynt, ffermydd solar a dyddodion mwynau yn y Fwrdeistref Sirol. 

  Mae Cronfa Budd-dal Cymunedol Fferm Wynt Newlands ar gael i grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn Ward Margam. Mae'r Gronfa yn cefnogi prosiectau sydd yn cael effaith gadarnhaol ar fentrau diwylliannol, addysgol, amgylcheddol neu hamdden lleol a fydd o fudd i'r gymuned ehangach. Gallwch wneud cais am gyllid rhwng £100 a £1,000. Mae Newlands yn rhaglen Agored sy'n derbyn ceisiadau ar unrhyw adeg, heb unrhyw ddyddiad cau penodol. Cyn gwneud cais, gwiriwch fod y prosiect yr hoffech i ni ei ariannu yn gymwys trwy ddarllen y Nodiadau Cyfarwyddyd a ddarperir. Os oes angen eglurhad arnoch, cysylltwch â ni ar 01639 763552 neu 01639 763390.
 Gwneud cais am Grant Cymunedol Newlands

Cyllid yr UE

Cael gwybod am grantiau a chronfeydd sydd ar gael drwy gyfrwng y Comisiwn Ewropeaidd:

Cyllid a Chefnogaeth ar gyfer Cymorth Myfyrwyr a Theuluoedd

Dod o hyd i ffynonellau cyllid a chyngor ar gyfer Cymorth Myfyrwyr a Theuluoedd

 

Cyllid ar gyfer unigolion

Ffynonellau cyllid a chyngor i unigolion:

 • Grant Cyfleusterau Anabl CNPT - Mae'r Gwasanaeth Adnewyddu Tai ac Addasiadau yn darparu Grantiau Cyfleusterau Anabl Gorfodol (DFG) yng Nghastell-nedd Port Talbot
 • Benthyciadau Sector Preifat - Mae'r Gwasanaeth Adnewyddu ac Addasu Tai ar hyn o bryd yn cynnig dau fath o fenthyciadau di-log ar gyfer adfywio eiddo is-safonol ac adfeiliedig
 • Budd-daliadau Hawliau Lles - Darganfyddwch pa fudd-daliadau y gallech fod yn gymwys iddynt.
 • Cynllun Cymhorthdal Dechrau Gwarchod plant- Os ydych chi'n ddarparwr gofal plant neu grŵp rhiant a phlant bach yng Nghastell-nedd Port Talbot efallai y byddwch chi'n gallu cael cymorth i'ch cefnogi  gyda chost o rhedeg eich gwasanaeth.

 

Cefnogaeth Ariannu Allanol

Mae grantiau hefyd ar gael drwy'r sefydliadau canlynol: