Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cwynion

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Castell-nedd Port Talbot yn ceisio darparu'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni wybod eich barn. Mae gennych chi'r hawl i gwyno os ydych chi'n teimlo nad ydych wedi derbyn gwasanaeth da. Gallwch hefyd gwyno os gwrthodwyd gwasanaeth i chi, neu os ydych chi'n ofalwr.

Sut rydw i'n cwyno?

Gallwch ddechrau drwy siarad â'r aelod o staff yr ydych yn ymwneud ag ef fel arfer, neu gyda'i reolwr. Gellir datrys y rhan fwyaf o gwynion yn y ffordd hon.

Beth os nad yw hyn yn datrys fy mhroblem?

Os nad ydych yn fodlon ar yr ateb yr ydych yn ei dderbyn, gallwch gwyno. 

Allwch chi:-

 • Ysgrifennwch at ein Swyddog Cwynion, Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Canolfan Ddinesig, Castell-nedd SA11 3QZ
 • e-bostiwch y tîm cwynion yn complaints@npt.gov.uk

 • cwblhewch y Ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion isod,

 • neu ffoniwch y tîm cwynion 01639 763445

Bydd y Swyddog Cwynion yn eich helpu i ddatrys eich cwyn, ac yn dweud wrthych am y weithdrefn gwyno.

Beth os ydw i'n dal i fod yn anhapus?

Gallwch gysylltu ag Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus a fydd hefyd yn gallu ymdrin â'ch cwyn.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed
Pen-y-bont at Ogwr,
CF35 5LJ

Ffôn: 0300 790 0203

Ffacs : (01656) 641 199

 • Peidiwch â bod ofn rhoi gwybod i ni am eich pryderon. Ni fydd gwneud cwyn yn effeithio ar eich hawliau.
 • Ar unrhyw adeg, gallwch ofyn i ffrind, perthynas neu eiriolwr i'ch helpu neu i siarad ar eich rhan os y dymunwch. • Gallwn eich helpu i fynegi'ch cwyn yn ysgrifenedig.
 • Gallwch gwyno ar ran rhywun arall.
 • Os ydych am gwyno am unrhyw wasanaeth arall a gynhelir gan y cyngor, gallwn eich cynghori ar sut i wneud hyn. Gallwch hefyd ofyn yn unrhyw un o swyddfeydd y cyngor.
 • Nid eich cwynion yn unig sydd o ddiddordeb i ni. Os oes gennych sylw neu ganmoliaeth am sut rydym yn cynnal ein gwasanaethau, neu sut gallwn eu gwella, rhowch wybod i ni.

Llinell Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

Hefyd ar gael mewn print bras, braille neu ar dâp.

LLAWRLLWYTHIO

 • Gwasanaethau Cymdeithasol - Cyflwyno Sylwadau Neu Gwynion (PDF 2.32 MB)

  m.Id: 19793
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Gwasanaethau Cymdeithasol - Cyflwyno Sylwadau Neu Gwynion
  mSize: 2.32 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/11990/gwasanaethau-cymdeithasol-cyflwyno-sylwadau-neu-gwynion.pdf

 • Comments Compliments & Complaints Form (DOCX 33 KB)

  m.Id: 27417
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Comments Compliments & Complaints Form
  mSize: 33 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15238/comments-compliments-complaints-form.docx

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete