Cwynion

Cwynion

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Castell-nedd Port Talbot yn ceisio darparu'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni wybod eich barn. Mae gennych chi'r hawl i gwyno os ydych chi'n teimlo nad ydych wedi derbyn gwasanaeth da. Gallwch hefyd gwyno os gwrthodwyd gwasanaeth i chi, neu os ydych chi'n ofalwr.

Sut rydw i'n cwyno?

Gallwch ddechrau drwy siarad â'r aelod o staff yr ydych yn ymwneud ag ef fel arfer, neu gyda'i reolwr. Gellir datrys y rhan fwyaf o gwynion yn y ffordd hon.

Beth os nad yw hyn yn datrys fy mhroblem?

Os nad ydych yn fodlon ar yr ateb yr ydych yn ei dderbyn, gallwch gwyno. Ysgrifennwch at ein Swyddog Cwynion, Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Canolfan Ddinesig, Castell-nedd SA11 3QZ, neu ffoniwch y tîm cwynion ar 01639 763445

Bydd y Swyddog Cwynion yn eich helpu i ddatrys eich cwyn, ac yn dweud wrthych am y weithdrefn gwyno.

Beth os ydw i'n dal i fod yn anhapus?

Gallwch gysylltu ag Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus a fydd hefyd yn gallu ymdrin â'ch cwyn.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed
CF35 5LJ

Ffôn: (01656) 641 150

Ffacs : (01656) 641 199

  • Peidiwch â bod ofn rhoi gwybod i ni am eich pryderon. Ni fydd gwneud cwyn yn effeithio ar eich hawliau.
  • Ar unrhyw adeg, gallwch ofyn i ffrind, perthynas neu eiriolwr i'ch helpu neu i siarad ar eich rhan os y dymunwch. • Gallwn eich helpu i fynegi'ch cwyn yn ysgrifenedig.
  • Gallwch gwyno ar ran rhywun arall.
  • Os ydych am gwyno am unrhyw wasanaeth arall a gynhelir gan y cyngor, gallwn eich cynghori ar sut i wneud hyn. Gallwch hefyd ofyn yn unrhyw un o swyddfeydd y cyngor.
  • Nid eich cwynion yn unig sydd o ddiddordeb i ni. Os oes gennych sylw neu ganmoliaeth am sut rydym yn cynnal ein gwasanaethau, neu sut gallwn eu gwella, rhowch wybod i ni.

Llinell Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

Ffôn: 01639 763445

e-bost : cwynion@cnpt.gov.uk

Hefyd ar gael mewn print bras, braille neu ar dâp.