Datganiad I'r Wasg

Contractwyr safle Gorsaf Heddlu Port Talbot yn helpu'r gymuned leol

16 Hydref 2018

Bu contractwyr Morganstone Ltd o dde Cymru'n ymweld â Mosg a Chanolfan Islamaidd Port Talbot i gyflwyno siec gwerth £2,000 a ddefnyddir i gwblhau gwaith adeiladu ar ardal Wudhu newydd, ar gyfer ymolchi defodol cyn gweddïo.

Contractwyr safle Gorsaf Heddlu Port Talbot yn helpu'r gymuned leol

Y siec yw arwydd cymunedol diweddaraf Morganstone yn ystod cam adeiladu datblygiad pwysig Grŵp Pobl, sy'n cynnwys adeiladu 30 o fflatiau a 3 uned fasnachol ar safle hen Orsaf Heddlu Port Talbot yng nghanol y dref.
Mae'r cynllun gwerth £4 miliwn yn un o nifer o brosiectau rhaglen adfywio Cyngor Castell-nedd Port Talbot ac mae'n cael ei ariannu'n rhannol gan Raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru.
Mae'r mosg a'r Ganolfan Islamaidd ger "Tŷ'r Orsaf' sydd newydd ei enwi ac mae'r aelodau wedi bod yn gefnogol iawn o Morganstone yn ystod y gwaith datblygu.
Meddai Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Morganstone, Stuart Davies, (yn y llun yn cyflwyno siec i'r Ymddiriedolwyr), "Mae cynnwys y gymuned leol yn bwysig i ni ym mhob un o'n datblygiadau, ac roedd ein gwaith ar y safle'n cyd-daro â'r gwelliannau i'r mosg ac roeddem yn hapus iawn i gefnogi'r gwaith hwnnw.
Meddai’r Cynghorydd Annette Wingrave, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, "Mae'r datblygiad ar safle hen orsaf heddlu Port Talbot yn rhan o waith moderneiddio'r rhan hon o Bort Talbot sy'n datblygu'n dda ac mae'n dda gweld y contractwyr yn cefnogi'r gymuned leol."
Cronfa adfywio gwerth £110m Llywodraeth Cymru yw Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, ar gyfer rhaglenni adfywio ar draws nifer o drefi yng Nghymru.
Port Talbot yw un o'r 11 tref yng Nghymru i elwa o ran o'r gronfa a lansiwyd yn 2013, sy'n ceisio creu canol trefi mwy amlbwrpas ac amrywiol nad ydynt yn canolbwyntio'n llwyr ar fanwerthu, yn hytrach maent yn annog pobl sy'n byw yng nghanol y dref i wella ac ehangu bywiogrwydd y dref.
Yn ogystal â phrosiect yr orsaf heddlu, mae cynlluniau Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid ym Mhort Talbot yn cynnwys y prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i droi Tŷ Aberafan ger afon Afan yn 41 o fflatiau canol tref (Datblygiadau Hacer/Grŵp Pobl), yr Hwb Trafnidiaeth Integredig (Andrew Scott Ltd), prosiect tai gwerth £5.7m hen Ysgol Glanafan (JEHU/Tai Coastal) ar Heol yr Orsaf a'r datblygiad gwerth £4.5m o dai ar lan yr afon ym Mharc Gwyrdd, Aberafan (Tai Wates/Coastal).
Mae cynlluniau adfywio eraill yn cynnwys trawsnewid hen Lys Ynadon hanesyddol Port Talbot yn ganolfan fusnes uwch-dechnoleg uwch a'r cynllun i drawsnewid sinema Plaza art deco, rhestredig gradd dau yn gyfleuster cymunedol â neuadd, canolfan ffitrwydd, caffi, siopa a swyddfeydd.
            
 

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT