Datganiad I'r Wasg

Oes gennych ddiddordeb mewn diweddaru'ch system wresogi am ddim? Gofynnwch i Mr a Mrs Evans!

13 Mai 2019

Mae cwpl o Gwmllynfell sydd ymhlith y cyntaf i dderbyn cynnig gwres canolog olew am ddim newydd a ariannwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot a'r gronfa genedlaethol, Warm Homes Fund (WHF), yn argymell i eraill ddilyn eu hesiampl.

Oes gennych ddiddordeb mewn diweddaru'ch system wresogi am ddim? Gofynnwch i Mr a Mrs Evans!

Cafodd Gwilym Evans, 69, a'i wraig Novella, 59, foeler olew newydd sbon yn ogystal â thanc storio a 5 gwresogydd newydd ym mis Chwefror eleni, gyda'r cyfan yn cael ei osod yn eu cartref yn Heol Bryn, Cwmllynfell, lle maent wedi byw am y 36 blynedd diwethaf.

Mae eu system wresogi newydd wedi disodli'r hen foeler glo aneffeithlon yr oedd y cwpl yn ei ddefnyddio'n flaenorol, ac mae Mr Evans, cyn rheolwr safle sydd wedi ymddeol erbyn hyn, o'r farn bod y gosodiad newydd yn un "gwych".

Meddai, "Rydym wedi cael 100 litr o danwydd am ddim hefyd er mwyn gallu defnyddio'r system newydd. Mae'n effeithlon iawn ac yn hawdd ei ddefnyddio. Yr unig beth y mae'n rhaid i ni ei wneud yw addasu'r thermostat."

Fel rhan o gronfa Warm Homes Fund yn y DU, mae cyfanswm o £33 miliwn bellach yn cael ei roi i 35 o awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol sy'n cynrychioli partneriaethau ar draws Lloegr, yr Alban a Chymru, er mwyn gosod gwres canolog olew am y tro cyntaf, yn ogystal â mesurau arbed ynni mewn cartrefi gwledig â "diffyg tanwydd" nad ydynt yn gallu cael mynediad at gyflenwad nwy.

Ystyrir bod aelwyd yn dlawd o ran tanwydd os yw'n gwario mwy na 10% o incwm y cartref ar ynni ac os yw mwy nag 20% o incwm y cartref yn cael ei wario ar filiau ynni, ystyrir ei bod mewn tlodi tanwydd eithafol.

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, mae £1.7 miliwn yn cael ei roi i'r cynllun gydag £1.1 miliwn gan Warm Homes Fund (WHF) a'r gweddill gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r cartrefi a all fod yn gymwys ar gyfer grantiau yng nghynllun Castell-nedd Port Talbot yn cael eu gwresogi ar hyn o bryd gan danwydd solet, stôr-wresogyddion trydan neu danau nwy - dulliau gwresogi drud a all orfodi llawer o deuluoedd i wario mwy nag y mae angen iddynt ar danwydd.

Y nod yw targedu aelwydydd a chartrefi  â'r sgorau effeithlonrwydd ynni isaf. Caiff yr aelwydydd hyn eu blaenoriaethu ynghyd ag aelwydydd lle mae pobl hŷn, ddiamddiffyn neu anabl yn byw. I fod yn gymwys ar gyfer grant dan y cynllun, rhaid bod eich eiddo tua 2km neu fwy o brif gyflenwad nwy.

I gadarnhau eich bod yn cyflwyno cais am y grant hwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad ag aelod o staff Cyngor Castell-nedd Port Talbot oherwydd gallai fod cwmnïau a sefydliadau eraill yn cyflwyno grantiau tebyg, ond byddant yn gofyn i chi dalu.

Mae'r grant a gynigir gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot fodd bynnag am ddim i berchnogion tai a thenantiaid rhentu preifat er y bydd gofyn i landlordiaid preifat dalu cyfraniad o 25% tuag at gost y gwaith. Ni fydd y cyngor yn gallu cynnig grant i denantiaid Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno cais am un o'r grantiau, cwblhewch yr holiadur - gallwch ei lawrlwytho yma: https://www.npt.gov.uk/17107  naill ai trwy ei gwblhau ar-lein a'i ddychwelyd neu drwy ei argraffu a'i ddychwelyd i CBSCNPT, King Edward House, 110 Heol Llundain, Castell-nedd SA11 1HL neu drwy e-bostio renewalarea@npt.gov.uk. Os hoffech fwy o wybodaeth am y cynllun neu sut i gael ffurflen gallwch gysylltu â'r tîm drwy ffonio 01639 686440.

Meddai llefarydd ar ran y cyngor, “Ein nod yw cynyddu cysur i aelwydydd a rhoi system wresogi fwy fforddiadwy a hylaw iddynt, lleihau biliau a galluogi aelwydydd i gadw'n gynnes am lai o arian.

“Os ydych yn mynegi diddordeb ac yn gymwys ar gyfer y grant, bydd ein tîm yn ymweld â chi i drafod eich opsiynau. Byddwn yn cynnig cyngor ar ffyrdd o arbed ynni ac yn edrych ar fesurau arbed ynni eraill i'ch cartref megis inswleiddio'r groglofft a dulliau atal drafftiau. Byddwn hefyd yn ceisio nodi ffynonellau arian eraill i osod mwy o fesurau arbed ynni eraill lle bynnag y bo modd.”

Mae Mr a Mrs Evans, y mae ganddynt ddwy ferch a phump o wyrion, yn dweud eu bod wrth eu boddau gyda'u system wresogi newydd, gan ychwanegu, "Rydym yn argymell bod eraill sy'n gymwys bellach yn derbyn y cynnig arbennig hwn i ddiweddaru eu systemau gwresogi."

 

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT