Datganiad I'r Wasg

Dirwy o £530 ar gyfer dyn am dipio matres, sugnwr llwch a gwastraff arall yn anghyfreithlon

14 Mai 2019

Mae dyn o Ben-y-bont ar Ogwr a adawodd wastraff mewn man poblogaidd ar gyfer tipio anghyfreithlon ym Mhort Talbot wedi derbyn dirwy a chostau gwerth £530.

Dirwy o £530 ar gyfer dyn am dipio matres, sugnwr llwch a gwastraff arall yn anghyfreithlon

Cyfaddefodd Steven Lloyd, 51 oed, o Heol Croft Goch, Mynydd Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, ei fod wedi gadael gwastraff, a oedd yn cynnwys sachau gwastraff du, matres, sugnwr llwch, cardbord a chladin sbwng yn anghyfreithlon yn Heol-y-glo, Margam, Port Talbot ar 28 Medi, 2018.

Cwynodd aelod o'r cyhoedd i Gyngor Castell-nedd Port Talbot a dechreuodd aelod o dîm gorfodi gwastraff yr awdurdod ymchwiliad yn syth.

Tynnwyd ffotograff o'r gwastraff a dipiwyd a chawsant eu holrhain i Mr Lloyd, a gafodd gyfweliad wedi'i recordio yn swyddfeydd y cyngor yn y Ceiau, Llansawel.

Yn ystod y cyfweliad, cyfaddefodd Mr Lloyd y gadawodd y sachau a'r gwastraff arall yn gynnar yn y bore ar 28 Medi, 2018 ar Heol-y-glo, lle cafwyd digwyddiadau tipio anghyfreithlon yn y gorffennol.

Dangosodd chwiliad o gronfa ddata Cyfoeth Naturiol Cymru nad oedd Hawlen Amgylcheddol ar waith ar gyfer y lleoliad lle daethpwyd o hyd i'r gwastraff.

Symudodd Mr Lloyd ei hun y gwastraff ar 29 Hydref y llynedd ond roedd eisoes wedi cyflawni'r drosedd, sef gadael gwastraff yn anghyfreithlon. Derbyniodd ddirwy o £200 a gorchymyn i dalu costau gwerth £300 a gordal dioddefwr gwerth £30 yn Llys Ynadon Abertawe y mis hwn.

Meddai'r Cynghorydd Ted Latham, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros y Strydlun a Pheirianneg, "Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwneud mwy o erlyniadau ar gyfer tipio anghyfreithlon nag unrhyw awdurdod arall yng Nghymru, ac yn yr achos hwn, rydym yn dangos y byddwn yn ymchwilio ac yn mynd â'r achos i'r llys pan fyddwn yn dod o hyd i wastraff a adawyd yn anghyfreithlon."


• Os byddwch yn gweld rhywun yn tipio'n anghyfreithlon, ffoniwch y Tîm Gorfodi Gwastraff ar (01639) 686868 yn ystod oriau gwaith.  Ffoniwch yr heddlu ar 101 y tu allan i oriau gwaith arferol a rhowch fanylion cofrestru unrhyw gerbyd sy'n gysylltiedig.
• I roi gwybod am achos o dipio'n anghyfreithlon ar ôl iddo ddigwydd, adroddwch amdano ar-lein neu ffoniwch ein Gwasanaethau Cwsmeriaid ar (01639) 686868.
 
• Pan fyddwch yn rhoi gwybod am achos o dipio'n anghyfreithlon, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib am ddyddiad ac amser yr achos; manylion unrhyw bobl sy'n gysylltiedig; disgrifiad o'r math a nifer yr eitemau a gafodd eu tipio'n anghyfreithlon; ac unrhyw fanylion am y cerbydau a oedd yn gysylltiedig (rhif cofrestru). Byddwn yn clirio unrhyw beth a gaiff ei dipio'n anghyfreithlon o'r briffordd gyhoeddus cyn gynted â phosib.

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT