Datganiad I'r Wasg

Gwasanaeth Ieuenctid y cyngor yn ymrwymo i'r Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol

27 Mehefin 2019

Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Castell-nedd Port Talbot yw un o'r cyntaf yng Nghymru i ymrwymo i'r Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol.

(Chwith i dde): Jason Haeney , Councillor Rob Jones (Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot), Chris Richards (Swyddog Datblygu, Plant yng Nghymru), Seren Wonklyn (Aelod o'r Cyngor Ieuenctid), Abigail Price (Aelod o'r Cyngor Ieuenctid), Carolyn Wellington (Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned, Cyngor CnPT) , Corinne Fry ( Uwch Swyddog Ieuenctid a Chymuned, Cyngor CnPT), Chris Millis (Pennaeth Cyfranogi, Cyngor CnPT)

Mae'r siarter yn dangos ymrwymiad sefydliad i Safonau Cenedlaethol Cyfranogiad wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae'r safnau'n darparu arweiniad ar y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar farn plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt. Mae'r rhain yn cynnwys darparu gwybodaeth ddefnyddiol, caniatáu dewis, osgoi gwahaniaethu, dangos parch bob tro, rhoi cyfle iddynt roi adborth, sicrhau eu bod ar eu hennill o'u cyfranogiad a sicrhau eu bod yn ganolog i'r broses gwneud penderfyniadau.

"Mae'n bleser gennyf lofnodi'r Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol sy'n ailddatgan ymrwymiad y cyngor i sicrhau bod barn plant a phobl ifanc yn flaenllaw yn ein hystyriaethau. 

“Mae gan ein tîm o weithwyr ieuenctid ymroddgar rôl arwyddocaol wrth roi'r cyfle i bobl ifanc ddysgu a gwneud cynnydd y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Bydd ymrwymo i'r siarter yn sicrhau bod ein holl weithwyr yn ymwybodol o'r safonau sy'n ofynnol a bod pawb sy'n ymwneud â'n Gwasanaeth Ieuenctid yn cael y cyfle i ddweud eu dweud am faterion sy'n effeithio arnynt."

Mae Gwasanaeth Ieuenctid y cyngor yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i helpu i ddatblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol drwy weithgareddau fel clybiau ieuenctid, Gwobr Dug Caeredin, cyngor ieuenctid pwrpasol, gweithwyr ieuenctid sy'n gweithio mewn ysgolion a gweithwyr ieuenctid sy'n helpu pobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Mae gan y Gwasanaeth Ieuenctid ddarpariaeth hefyd ar gyfer pobl ifanc LGBT.

Y cam nesaf yw gweithio tuag at gyflawni'r Nod Barcud a fydd yn caniatáu i'r Gwasanaeth Ieuenctid ddefnyddio logo'r siarter ar eu holl ddeunydd marchnata. Dyfernir hwn i wasanaeth pan fydd yn llwyddo i ddangos ei fod yn bodloni'r holl safonau gofynnol yn y siarter.

Cefnogir y siarter gan Lywodraeth Cymru ac fe'i gweinyddir gan Blant yng Nghymru, corff ymbarél ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Nghymru. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (Cymru) 2015 yn sail i'r safonau, sy'n nodi bod cyfranogiad plant yn greiddiol i wella lles.

"Rydym wrth ein boddau i weld bod Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot wedi cwblhau a llofnodi tystysgrif Siarter y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol. 

"Yng Nghymru, mae'r Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol dros Blant a Phobl Ifanc yn helpu sefydliadau ac unigolion i sicrhau ansawdd a phrofiad yr holl waith sy'n gysylltiedig â chyfranogiad plant a phobl ifanc. Mae'r safonau cyfranogiad yn nodi'r saith mater allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Defnyddir y Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol newydd gan sefydliadau a gwasanaethau i ddangos eu hymrwymiad i hawliau a chyfranogiad plant. Mae hefyd yn amlygu arfer lleol ac yn cefnogi'r broses i adrodd am gynlluniau lles yn y dyfodol. Bwriedir i'r Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol fod yn ddatganiad o fwriad i ddangos bod sefydliadau/gwasanaethau'n gweithio'n unol â'r Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol. Wrth lofnodi'r siarter, anogir sefydliadau i gwblhau'r Dyfarniad Nod Barcud Cyfranogiad Cenedlaethol llawn".

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT