Datganiad I'r Wasg

Banksy Port Talbot – Datganiad y Cyngor

11 Gorffennaf 2019

“Does dim cynlluniau o gwbl i symud y gwaith celf o’i leoliad presennol yn Nhŷ’r Orsaf ar Heol yr Orsaf yn ystod cyfnod y cytundeb tair blynedd.”

Datganiad Cyngor Banksy

“Roedd hi’n fwriad o’r dechrau fod y cynllun ar gyfer gwaith celf Banksy ym Mhort Talbot i fod yn broses dwy gam.

“I ddechrau, cadw’r gwaith celf yn y dref, a hwyluso’r gwaith o’i symud i leoliad newydd, mwy addas a diogel, ble gallai pobl ddal i allu’i weld. Mae hyn wedi cael ei gyflawni.

“Yn ail, parhau i weithio gyda’n partneriaid i gael ffordd adeiladol o symud ymlaen i ddatblygu cynnig ar gyfer oriel / amgueddfa, mynd i’r afael â’r materion ariannol, cyfreithiol a thechnegol hanfodol sy’n dod yn sgil prosiect sydd â’r potensial i fod yn sylweddol, a fyddai’n gweld y Banksy a chelf ddinesig gyfoes arall yn cael ei arddangos yn Nhŷ’r Orsaf.

“Er gwaetha’r ffaith ei fod wedi cyhoeddi’i gynnig ei hun ar gyfer amgueddfa o gelfyddyd y stryd rai misoedd yn ôl, nid yw perchennog ‘Season’s Greetings’, John Brandler, sy’n berchennog oriel o Essex, wedi gallu rhoi unrhyw fanylion pellach hyd yn hyn ynghylch sut y byddai’n cael ei ariannu na’i redeg.

“Yn y cyfamser, mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi bod yn mynd i’r afael yn weithredol â chyfleoedd i sicrhau adnodd oriel i’r ardal fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i greu Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol i Gymru. Byddai hyn yn cynnwys arwyddion i gyfeirio pobl i’r oriel, ynghyd ag ardal arddangos a ystyriwyd yn ofalus. Mae’n bosib y gellir ystyried cynlluniau ar gyfer caffi / bwyty / siop yn ogystal os ystyrir eu bod yn ddichonadwy.

“Dechreuodd y gwaith hwn cyn i’r Banksy ymddangos yn Nhai-bach, a bydd yn parhau.

“Rydym ni hefyd yn gweithio gyda nifer o artistiaid lleol a grwpiau cymunedol i sicrhau nad yw effaith ymddangosiad y Banksy ym Mhort Talbot yn cael ei golli, ac y gellir cyflawni’r manteision diwylliannol, economaidd ac addysgol sy’n dod yn sgil ei effaith, yn llawn.

“Rydym ni’n parhau i gynnal deialog gyda Mr Brandler ynglŷn â’r posibilrwydd o arddangos gweithiau celf eraill yn Nhŷ’r Orsaf, ac rydym ni hefyd yn parhau i drafod gyda darpar bartneriaid eraill.”

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT