Datganiad I'r Wasg

Cau ysgol am resymau diogelwch ar ôl canfod risg daearegol

11 Gorffennaf 2019

Bu’n rhaid cau Ysgol Gynradd Godre’r Graig ar ôl i arbenigwyr daearegol ganfod fod darpar berygl o dirlithriad i iard chwarae’r ysgol.

Cau ysgol am resymau diogelwch ar ôl canfod risg daearegol

Darganfu Earth Science Partnership (ESP), yr arbenigwyr a gomisiynwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot, fod risg lefel ganolig o dip gwastraff o chwarel ger yr ysgol, ar ôl i’r Cyngor ofyn iddynt ymestyn eu gwaith ymchwilio i’r perygl o dirlithriadau sy’n digwydd yn ardal gyfagos Pant-teg, Ystalyfera.

Mae’r risg a ddarganfuwyd gan ESP yn gysylltiedig â nant ger yr ysgol. Darganfu ymchwiliadau ESP fod posibilrwydd, pe bai’r nant yn cael ei rhwystro o ganlyniad i ddigwyddiad tywydd difrifol, i lefelau dŵr a phwysau yn y tip beri i ddeunyddiau lifo i lawr y llethr.

Ar ôl derbyn adroddiad drafft cynnar ynghylch y mater oddi wrth ESP yn hwyr nos Fercher, penderfynodd cyfarfod brys o uwch-swyddogion y Cyngor ac aelodau dan arweiniad Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rob Jones, y dylid cau’r ysgol ar unwaith.

Meddai’r Cynghorydd Jones: “Hoffwn bwysleisio ein bod ni’n deall mor anferth yw’r penderfyniad hwn. ond rhaid i ddiogelwch ein plant, ein staff a’n preswylwyr fod, nawr, fel bob amser, yn flaenoriaeth i’r Cyngor.

“Mae gennym ofidiau am y darganfyddiadau cychwynnol, sydd wedi cydnabod risg ganolig o berygl sy’n gysylltiedig â gwastraff o chwarel uwchlaw’r ysgol, ac er y bydd angen gwneud gwaith ymchwilio pellach, rydym ni wedi penderfynu, fel mesur fydd yn carco diogelwch y plant, i gau’r ysgol yn gynnar cyn gwyliau’r haf.

“Byddwn ni’n parhau i roi gwybodaeth i rieni ynglŷn â datblygiadau a threfniadau i adleoli’r holl ddisgyblion a staff i safle amgen yn barod ar gyfer mis Medi. Byddwn ni’n cydweithio gyda’r Corff Llywodraethol, yr ysgol, a’r gymuned ehangach i leihau effaith y tarfu hwn.”

Bydd swyddogion y Cyngor yn cysylltu â pherchnogion a phreswylwyr eiddo cyfagos cyn bo hir i’w cynghori am unrhyw beth y mae’r Cyngor yn bwriadu’i wneud.

Gellir cael rhagor o wybodaeth a diweddariadau ar wefan y Cyngor ar www.npt.gov.uk/godrergraig

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT