Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Rydych yn dweud eich bod wedi bod yn monitro'r sefyllfa ers peth amser - sut?

Mae'r cyngor wedi bod yn archwilio'r ardal am nifer o flynyddoedd a chynhaliwyd ymchwiliadau yn yr ardal.

Dros y cyfnod hwn, cyflogwyd sawl ymgynghorwr i gynghori'r cyngor a lluniwyd adroddiadau ac asesiadau annibynnol amrywiol.Yn dilyn y tirlithriad yn 2012, ysgrifennwyd a chyhoeddwyd adroddiad o'r enw adroddiad Jacob (Rhagfyr 2013) ac mae hwn ar ein gwefan. Lluniwyd adroddiad arall gan yr ymgynghoriaeth Earth Science Partnership ym mis Medi 2016, a gaiff ei gyhoeddi ar ôl y cyfarfod cyhoeddus. Mae'r yn parhau i fonitro ardal y tirlithriad ac mae yn y broses o ddiweddaru'r map Parth Peryglon i'r cyngor o ganlyniad i hyn.

Datblygwyd y Map Risg o Beryglon i gadarnhau maint y risg i eiddo preswyl - diwygiwyd a diweddarwyd hwn i sicrhau ei gywirdeb dros y blynyddoedd.

Mae trefn fonitro o ran lefelau dŵr daear a symudiad yr wyneb ar waith. Defnyddir offer monitro sydd wedi'u rhoi mewn tyllau turio presennol a newydd a grëwyd ar draws ardal Pant-teg. Bydd yr offer hyn yn nodi newidiadau mewn lefelau dŵr daear yn ogystal â symudiadau'r ddaear. Cynhelir arolygon LiDAR hefyd a fydd yn mapio'r ardal ar hyn o bryd. Gwneir ail arolwg o'r ardaloedd hyn yn gynnar y flwyddyn nesaf i gadarnhau a gafwyd unrhyw symudiad tir a ble cafwyd hyn.

Mae'r cyngor wedi clustnodi £440k i fonitro'r tirlithriad, gwella'r draeniad ac ailadeiladu waliau cynnal dros y tair blynedd nesaf.