Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Datblygu Gwledig Cymru

Cynllun Datblygu Gwledig Cymru

Pontrhydyfen ViaductMae Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 (CDG) yn rhaglen 7 mlynedd Rhaglen Datblygu Gwledig Cronfa Amaethyddol Ewrop a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Gallai CDG Cymru 2014-2020, a gyflwynwyd i'r Comisiwn Ewropeaidd ar 11 Gorffennaf 2014, ddarparu £953 miliwn o arian Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i Gymru wledig i helpu i:

  • Gynyddu cynhyrchiant, amrywiaeth ac effeithlonrwydd busnesau ffermio a choedwigaeth Cymru, gwella eu natur gystadleuol a'u gwydnwch a lleihau eu dibyniaeth ar gymorthdaliadau.
  • Gwella amgylchedd Cymru, annog arferion rheoli tir cynaliadwy, rheolaeth gynaliadwy o'n hadnoddau naturiol a gweithredu ar yr hinsawdd yng Nghymru.
  • Hyrwyddo twf economaidd gwledig cryf a chynaliadwy yng Nghymru ac annog mwy o ddatblygu lleol a arweinir gan y gymuned.

CDG Castell-nedd Port Talbot

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i greu rhaglen sy'n diwallu anghenion pobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru wledig. Y nodau yw cyflwyno gweithgareddau sy'n cefnogi cefn gwlad ac annog pobl i gymryd rhan i wella a datblygu eu cymunedau gwledig drwy greu ffyrdd newydd a blaengar i gynnal datblygiad tymor hir yng Nghymru.

I gefnogi adfywio economaidd yn wardiau gwledig Castell-nedd Port Talbot, cyflwynodd y bartneriaeth leol, Adfywio CNPT, sef grŵp gweithredu lleol yn cynnwys pobl o'r trydydd sector, y sector cyhoeddus a phreifat, ei Strategaethau Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru ac roedd yn llwyddiannus drwy gael £2.156 miliwn o gronfa 'LEADER', y maent bellach yn ei rheoli. Gwahoddwyd ceisiadau am fynegiant o ddiddordeb ar gyfer prosiectau eisoes a bydd mwy o gyhoeddiadau ar gyfer syniadau posib am brosiectau yn y dyfodol ar y wefan hon.

Mae gwefan LLywodraeth Cymru'n cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Gwledig.

wg