Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cartrefi Gwag

Rhoi gwybod am eiddo gwag

Os ydych chi'n pryderu am eiddo gwag, diffaith neu adfeiliedig, gallwch chi roi gwybod amdano i Iechyd yr Amgylchedd. Mae'n ofynnol i chi ddarparu'ch manylion, fel y gallwn eich diweddaru ar eich cwyn ac ymchwilio i unrhyw niwsans sy'n cael ei achosi i chi. 

Rhoi gwybod am eiddo gwag

Dewch â'ch eiddo yn ôl i ddefnydd

Mae gan berchnogion eiddo gyfrifoldeb i atal tai gwag rhag adfeilio neu ddod yn niwsans. Mae eiddo gwag hirdymor yn wastraff o adnodd tai a gall ddenu plâu, fandaliaeth, ymddygiad gwrthgymdeithasol a mynediad heb awdurdod. Mae eiddo mewn cyflwr gwael yn gallu difetha ardal a lleihau gwerth cartrefi cyfagos.

Yr ateb gorau i berchnogion yw dod â'r eiddo gwag yn ôl i ddefnydd. Gellir cyflawni hyn trwy ei werthu, ei rentu neu ei hadnewyddu a'i fyw ynddo. Gallwn ddarparu cyngor ar nifer o opsiynau a fydd yn dod â'ch eiddo yn ôl i ddefnydd. Efallai y byddwn hyd yn oed yn gallu rhoi peth cymorth ariannol i berchnogion.

Gofynnwch am gyngor fel Perchennog Eiddo

Beth allwch chi ei ddisgwyl gennym ni?

Ar gyfer perchnogion eiddo gwag sy'n gofyn am gymorth a chyngor, byddwn yn cynnal archwiliad o'r eiddo yn rhad ac am ddim, ac yn defnyddio ein harbenigedd a'n gwybodaeth, byddwn yn dod o hyd i atebion i'ch helpu i rentu, ei werthu neu ei hadnewyddu. Byddwn hyd yn oed yn ceisio dod o hyd i gefnogaeth ariannol ar gyfer adnewyddu sy'n ofynnol, dod o hyd i brynwr neu ei gael ar rent i chi.

Pan fyddwn yn derbyn adroddiad am eiddo gwag, byddwn yn ceisio adnabod y perchennog ac yn eu gwneud yn ymwybodol o'r problemau a adroddwyd i ni. Ni allwn gymryd camau gorfodi ar bob eiddo gwag, ond byddwn yn asesu ei gyflwr a'i flaenoriaethu ar gyfer camau gorfodaeth. Rydym yn dueddol o gymryd camau gorfodi ar eiddo problematig hirdymor neu os nad yw'r perchennog yn cydweithredu â ni.

Rydym yn barod i gymryd camau cyfreithiol yn y sefyllfaoedd canlynol:

  • Mae yna dystiolaeth o wastraff cronedig neu gordyfiant yn achosi problemau plâu
  • mae'r eiddo yn achosi niwsans i ddeiliaid cyfagos
  • mae perygl difrifol o anaf sy'n deillio o gyflwr yr adeilad
  • lle mae adeiladau sydd wedi'u hesgeuluso yn niweidiol i'r ardal leol.