Cerdded

Gall teithiau Cerdded Rhaeadr, Parciau Gwledig, Llwybr Arfordir Cymru, promenâd glan môr a chefn gwlad godidog i gyd eu mwynhau tra'n cerdded yn ac o amgylch Castell-nedd Port Talbot.

I'w gwneud yn haws i ddod o hyd i'r llwybr gorau ar gyfer anghenion pob unigolyn, mae map rhyngweithiol wedi cael ei ddatblygu i ddod â holl lwybrau a hyrwyddir Castell-nedd Port Talbot, mewn i un lleoliad chwiliadwy hawdd. Cliciwch ar y map isod i archwilio teithiau cerdded Castell-nedd Port Talbot.

Mae gennym hefyd fap seiclo rhyngweithiol sy'n dangos ein Llwybrau Beicio yn fwy manwl. Mae'r map hefyd yn cynnwys fideos byr o rhannau o'r llwybrau i rhoi syniad i chi o'r hyn maen nhw'n edrych fel.

Ein
tri prif barc i gerdded yw Parc Gwledig Margam, Parc Coedwig Afan a Pharc Gwledig y Gnoll. Mae hefyd gennym 2 llwybrau cerdded pellter hir sy'n pasio drwy CNPT;

  1. Taith Gerdded St. Illtyd
  2. Taith Gerdded Cefnffordd Ogwr

Teithiau Cerdded Arfordirol

  • Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn rhan bwysig iawn o dreftadaeth Cymru. Yng Nghastell-nedd Port Talbot, rydym yn ffodus bod y Llwybr Arfordir Cymru yn mynd trwy amrywiaeth gyfoethog o dirweddau, yn llawn o nodweddion diddorol.

Oherwydd daearyddiaeth ein Bwrdeistref Sirol, a natur drefol ein llain arfordirol, mae dwy adran o Lwybr yr Arfordir wedi cael eu creu drwy Gastell-nedd Port Talbot. Er yn darn eithaf byr o Lwybr Arfordir Cymru Gyfan, mae llawer o diddordeb ac amrywiaeth ar hyd y ddau lwybr, gan gynnig bywyd gwyllt, caffis glan môr, hanes a golygfeydd trawiadol. Y ddwy adran, er yn ddaearyddol agos iawn, yn wahanol iawn o ran cymeriad, anhawster ac yn eu nodweddion o ddiddordeb. Gallwch lawrlwytho copi o'r llwybrau Llwybr Arfordir Cymru

D.S. O ganlyniad i gau pont Heol y Bont Newydd ar sail diogelwch, mae dargyfeiriad dros dro ar Lwybr Arfordir Cymru, ger Heol Newbridge, yn Aberafan, Port Talbot. Gweler y map isod am fwy o fanylion.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Dargyfeiriad Dros Dro o Lwybr 4 y Rhwydwaith Beicio
2.23 MB

 

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r wefan swyddogol Llwybr Arfordir Cymru.

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Map Coast Castell-nedd Port Talbot - Blaen
1.56 MB
pdf Map Coast Castell-nedd Port Talbot - Cefn
1.13 MB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Abaty Margam i Faglan

 Mae'r ardal arfordirol eang sy'n cynnwys aneddiadau Margam, Port Talbot, Aberafan a Sandfields, yn cael eu torri ar draws yn sydyn gan fynyddoedd y Meysydd Glo De Cymru. Mae'r rhain yn cael eu dyrannu'n ddwfn gan afonydd Afan a Chastell-nedd. Yn yr ardal hon y mae'r llwybr ucheldir yr arfordir yn croesi.

Ar hyd y llwybr 7 milltir hwn, mae yna lawer o olygfeydd gwych ar draws Môr Hafren, a llawer o ddarluniau diddorol ar hyd y ffordd. Nid yn lleiaf adfeilion Capel y Santes Fair, a adwaenir yn lleol fel Capel Mair, ar y bryn uwchlaw Abaty Sistersaidd Margam. Ar y cyfan, y fwyaf rydych chi'n talu sylw ar y daith hon, y fwyaf mae'r gemau yn cael eu datgelu.

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Abaty Margam i Faglan
1.10 MB

 

Grwpiau Cerdded

Mae nifer o grwpiau cerdded yn yr ardal, a cheir manylion am y rhain ar wefan Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon CNPT Mae'r teithiau cerdded eu hunain yn amrywio o ran dwyster, o lwybrau cymdeithasol ar lefel is, i lwybrau mynydd mwy heriol. Mae'r grwpiau i gyd gyda arweinwyr cerdded gymwys sy'n darparu elfen ddiogelwch i holl weithgareddau'r grŵp. Mae'r grwpiau yn gefnogol iawn, yn cynnig digon o anogaeth a bob amser yn chwilio am aelodau newydd.

Dogfennau Cerdded

Mae nifer o ddogfennau sydd ar gael sy'n ymwneud â Gerdded a'r amgylchedd o'ch cwmpas.

Mwy Wybodaeth

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am lwybrau beicio a Llwybrau Bywyd Gwyllt yn ein Hamdden, Tudalennau Parciau a Diwylliannau. Mae yna hefyd fanylion am Mynediad i Gefn Gwlad.