Cynllun Corfforaethol 2017-2022

Bob blwyddyn, mae’n rhaid i’r cyngor gyhoeddi cynllun sy’n pennu blaenoriaethau’r cyngor o ran gwella a sut rydym yn newid y ffordd rydym yn gweithredu er mwyn sicrhau ein bod yn parhau I wella’r gwasanaethau rydym yn eu cyflwyno i chi a’n cymunedau.

Eleni, bu’n rhaid i’r cynllun ystyried deddfwriaeth newydd gan Lywodraeth Cymru, sef Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae gofynion y Ddeddf yn gosod dyletswydd ar y cyngor i bennu a chyhoeddi amcanion lles sy’n dangos sut rydym ni’n bwriadu gwella lles pobl yng Nghastell-nedd, Port Talbot a Phontardawe a rhoi datblygu cynaliadwy ar waith.

Adroddiad Blynyddol (Rhan 2)

Rhaid i’r cyngor adrodd bob blwyddyn drwy ei Adroddiad Blynyddol am i ba raddau y mae’r amcanion lles a bennwyd yn ei Gynllun Corfforaethol wedi’u cyflawni. Mae’r Adroddiad Blynyddol yn bodloni’r dyletswyddau a nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn rhoi darlun o’r cynnydd rhwng 1 Hydref 2017 a 31 Mawrth 2018 ar yr amcanion lles a nodir yn y Cynllun Corfforaethol.

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cynllun Corfforaethol 2017-2022
979 KB
pdf Cynllun Cyflawni 2017-2022
949 KB
pdf Amcanion Lles Yr Adroddiad Ymgynghori 2017-2022
1.10 MB
pdf Adroddiad Blynyddol (Rhan 2) Dogfen Cynnydd Llawn 2017-18
1.46 MB
pdf Adroddiad Blynyddol (Rhan 2) Cyffredinol o'n Perfformiad 2017-18
740 KB
pdf Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus 2017-18
234 KB
pdf Diweddariad - Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus 2017-18
210 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete