Canmoliaeth a Chwynion

Sut gallaf roi gwybod i chi?

Os ydych am roi gwybod i ni am unrhyw un o'n gwasanaethau a / neu gyfleusterau:

  • Defnyddiwch ein ffurflen 'cysylltwch â ni' ar-lein
  • Argraffwch y ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion a naill ai ei phostio neu ei rhoi i ni
  • Gofynnwch am gopi o'r ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion gan y person rydych eisoes mewn cysylltiad ag ef. Os ydych yn gwneud cwyn, dywedwch wrthynt eich bod am i'ch cwn gael ei thrin yn ffurfiol
  • Dewch i'n gweld yn y Siopau Dan yr Unto yng Nghastell-nedd a Phort Talbot
  • E-bostiwch ni ar contactus@npt.gov.uk (Peidiwch ag atodi dogfennau / negeseuon cyfreithiol i'r e-bost hwn)
  • Ffoniwch ni ar 01639 686868 neu ar ein llinell ffôn Gymraeg ar 01639 686869
  • Ysgrifennwch lythyr atom

Sylwer bod y cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg.

File type Document File size
pdf Ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion 92 KB

 Sut mae cwyno?

Gobeithio y gellir datrys cwyn cyntaf yn y fan a'r lle. Os na ellir gwneud hyn, caiff y gŵyn ei harchwilio gan reolwr y gwasanaeth. Os nad ydych yn fodlon ar y canlyniad, caiff y gŵyn ei chyfeirio i Swyddog Cwynion.

Gallwch hefyd gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar unrhyw adeg. Fel arfer, bydd yr Ombwdsmon yn disgwyl eich bod wedi codi'r mater gyda'r corff dan sylw, a rhoi cyfle rhesymol iddynt ymchwilio ac ymateb, cyn i chi gysylltu ag ef.

Manylion Cyswllt:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed CF35 5LJ 
01656 641150
E-bost ask@ombudsman-wales.org.uk
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk   

Pryd byddaf yn clywed?

Os na ellir datrys eich cwyn yn y fan a'r lle, byddwn yn edrych yn fanwl ar hyn, a byddwch yn clywed gennym o fewn 10 niwrnod gwaith. Pan fydd angen i Swyddog Cwynion ystyried eich cwyn, byddwch yn clywed gennym o fewn 20 niwrnod gwaith. Os na ellir bodloni unrhyw derfynau amser, byddwn yn eich hysbysu ac yn rhoi dyddiad newydd i chi.

Pwy yw'r Swyddogion Cwynion?

Prif Weithredwr
Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol
 - 01639 763933/763932
E-bost: a.forbes@npt.gov.uk     l.white@npt.gov.uk

Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes
Neal Place - 01639 763619
E-bost: .n.place@npt.gov.uk

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol
Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol
- 01639 763933/763932
E-bost: a.forbes@npt.gov.uk    l.white@npt.gov.uk

Yr Amgylchedd
Ross Williams - 01639 686799
E-bost: r.j.williams@npt.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai
Leighton Jones - (01639) 763445
E-bost: l.jones@npt.gov.uk   
Neu e-bostiwch: complaints@npt.gov.uk

Sylwadau, canmoliaeth a chwynion polisi
File type Document File size
pdf Sylwadau canmoliaeth a chwynion polisi 493 KB
pdf Taflen Cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol 1.27 MB

Os oes gennych gŵyn am ysgol, cysylltwch â'r pennaeth neu â llywodraethwyr yr ysgol honno.

Beth ydych chi'n ei feddwl amdanom ni? 

Rydym am ddarparu gwasanaethau o ansawdd da i bawb, p'un a ydynt yn byw, yn gweithio neu'n ymweld ag ardal Castell-nedd Port Talbot. Hoffem wybod beth ydych chi'n ei feddwl am ein gwasanaethau a'n cyfleusterau.