Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Canmoliaeth a Chwynion

Sut gallaf roi gwybod i chi?

Os ydych am roi gwybod i ni am unrhyw un o'n gwasanaethau a / neu gyfleusterau:

 • Argraffwch y ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion a naill ai ei phostio neu ei rhoi i ni
 • Gofynnwch am gopi o'r ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion gan y person rydych eisoes mewn cysylltiad ag ef. Os ydych yn gwneud cwyn, dywedwch wrthynt eich bod am i'ch cwn gael ei thrin yn ffurfiol
 • Dewch i'n gweld yn y Siopau Dan yr Unto yng Nghastell-nedd a Phort Talbot
 • E-bostiwch ni ar contactus@npt.gov.uk (Peidiwch ag atodi dogfennau / negeseuon cyfreithiol i'r e-bost hwn)
 • Ffoniwch ni ar 01639 686868 neu ar ein llinell ffôn Gymraeg ar 01639 686869
 • Ysgrifennwch lythyr atom

Sylwer bod y cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg.

 • Ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion (PDF 208 KB)

  m.Id: 13758
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion
  mSize: 208 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15549/comments-compliments-complaints-form-welsh.pdf

Sut mae cwyno?

Dylai’r prosesau trin cwynion effeithiol fod:

 • Achwynydd yn Canolbwyntio
 • Syml
 • Ffair ac amcan
 • Amserol ac effeithiol
 • Yn atebol
 • Wedi ymrwymo i wella parhaus

Gobeithio y gellir datrys cwyn cyntaf yn y fan a'r lle. Os na ellir gwneud hyn, caiff y gŵyn ei harchwilio gan reolwr y gwasanaeth. Os nad ydych yn fodlon ar y canlyniad, caiff y gŵyn ei chyfeirio i Swyddog Cwynion.

Gallwch hefyd gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar unrhyw adeg. Fel arfer, bydd yr Ombwdsmon yn disgwyl eich bod wedi codi'r mater gyda'r corff dan sylw, a rhoi cyfle rhesymol iddynt ymchwilio ac ymateb, cyn i chi gysylltu ag ef.

Manylion Cyswllt:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed CF35 5LJ 
01656 641150
E-bost ask@ombudsman-wales.org.uk
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk   

Pryd byddaf yn clywed?

Os na ellir datrys eich cwyn yn y fan a'r lle, byddwn yn edrych yn fanwl ar hyn, a byddwch yn clywed gennym o fewn 10 niwrnod gwaith. Pan fydd angen i Swyddog Cwynion ystyried eich cwyn, byddwch yn clywed gennym o fewn 20 niwrnod gwaith. Os na ellir bodloni unrhyw derfynau amser, byddwn yn eich hysbysu ac yn rhoi dyddiad newydd i chi.

Sylwadau canmoliaeth a chwynion polisi

Sylwadau canmoliaeth a chwynion polisi

 • Polisi Sylwadau, Canmoliaethau A Chwynion Corfforaethol 2021 (PDF 162 KB)

  m.Id: 26449
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Polisi Sylwadau, Canmoliaethau A Chwynion Corfforaethol 2021
  mSize: 162 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15552/final-policy-march-2021-welsh.pdf

Os oes gennych gŵyn am ysgol, cysylltwch â'r pennaeth neu â llywodraethwyr yr ysgol honno.

Beth ydych chi'n ei feddwl amdanom ni? 

Rydym am ddarparu gwasanaethau o ansawdd da i bawb, p'un a ydynt yn byw, yn gweithio neu'n ymweld ag ardal Castell-nedd Port Talbot. Hoffem wybod beth ydych chi'n ei feddwl am ein gwasanaethau a'n cyfleusterau.