Pethau y gallwch ei wneud i helpu i

Wrth i'n cyllideb leihau oddeutu £77miliwn ers 2010, rydym wedi ceisio lleihau'r effaith ar wasanaethau gymaint â phosib. Mae gofyn am eich barn a barn ein partneriaid bob blwyddyn wedi'n helpu i bennu ein hymagwedd ar gyfer yr arbedion cyllidebol hyn.

Drwy ddod â llawer o bobl ynghyd, gallwn wneud y penderfyniadau mwyaf gwybodus ac ymestyn ein cyllideb ymhellach. Po fwyaf y gallwn ei wneud i ymestyn ein cyllideb, y gorau y bydd y gwasanaethau y gallwn eu darparu. Gall unrhyw un yn y fwrdeistref sirol gyfrannu er mwyn helpu i wneud i'r gyllideb sydd ar gael fynd ymhellach. Dyma rai o'r pethau y gallwch eu gwneud:


  • Symud - i arbed amser ewch ar-lein! Defnyddiwch wasanaethau ar-lein y cyngor lle y bo'n bosib. Maent yn ddiogel, yn hawdd eu defnyddio ac yn hygyrch - maent ar gael 24/7. Gallwch archebu casgliadau gwastraff swmpus, talu eich bil Treth y Cyngor a lawrlwytho llyfrau a chylchgronau am ddim o'r llyfrgell hyd yn oed (bydd hyn yn arbed arian i chi hefyd!). Am restr lawn o wasanaethau ar-lein, ewch i www.npt.gov.uk/online
  • Ailgylchu - helpwch ni i gyflawni ein targedau ailgylchu ac osgoi dirwyon drwy ailgylchu lle bynnag y bo modd. Bydd rhoi eich ailgylchu yn y cynwysyddion cywir pan fydd yn cael ei gasglu hefyd yn helpu. Am wybodaeth a chyngor ar ailgylchu ewch i www.npt.gov.uk/recycle
  • Sbwriel - Peidiwch â gollwng sbwriel, mae hyn yn cynnwys gwm cnoi a bonion sigaréts. Rhowch eich sbwriel yn y bin agosaf neu ewch â'ch sbwriel adref gyda chi.
  • Cyfrannwch at eich cymuned – byddwch yn gymydog da, dangoswch barch at eich ardal leol, ystyriwch wirfoddoli gyda grwpiau lleol
  • Gwnewch eich siopa’n lleol a chefnogwch fusnesau lleol eraill er mwyn cefnogi’r economi leol
  • Sicrhewch eich bod mor heini ac iach â phosib