Polisi ar gyfer Draeniad

Polisi ar gyfer Draeniad

Nod

Cyfrannu at nodau'r Cynllun Corfforaethol a Chymunedol o ddiogelu ansawdd yr amgylchedd lleol yr effeithir arno gan ddraenio a llifogydd;

Bydd y cyngor yn:

 • Cyflawni ei ddyletswyddau a'i gyfrifoldebau fel a nodir yn"Draeniau, Carthffosydd a Draenio Tir Glannau Afon, Arweiniad i'ch Cyfrifoldebau" a "Pholisi ar gyfer Amddiffynfeydd Llifogydd ac Arfordirol" a gyhoeddir gan y Cyngor.
 • Gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd i gynnal systemau rheoli draeniad, amddiffynfa arfordirol a llifogydd.
 • Gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynghori perchnogion tir ar faterion sy'n ymwneud â rheoli draeniad, amddiffynfa arfordirol a llifogydd.
 • Yn ystod oriau gwaith arferol, clirio rhwystrau mewn draeniau a charthffosydd preifat pan fo angen a chodi tâl ar y perchennog/perchnogion am y gwasanaeth hwn.
 • Defnyddio ei bwerau Iechyd Cyhoeddus, gorfodi atgyweiriadau o ddraeniau a charthffosydd preifat gan gontractwr (nid o angenrheidrwydd y cyngor) gyda chostau'n cael eu codi ar y perchennog/perchnogion.
 • Cynnal llif yn y systemau draenio y mae'r cyngor yn gyfrifol amdanynt a dadflocio gylïau ffyrdd cyn gynted â phosib.
 • Rhoi cyngor i berchnogion tir ar eu cyfrifoldebau o ran draenio eu tir.
 • Os ceir digwyddiad llifogydd sylweddol, rhoi pwerau argyfwng a chynllun gweithredu ar waith.
 • Darparu system ddraenio ac amddiffynfa arfordirol digonol, economaidd, cynaliadwy, technegol ac amgylcheddol gadarn mewn ardaloedd sy'n gyfrifoldeb i'r cyngor.
 • Peidio â chefnogi datblygiad amhriodol sy'n galw am ganiatâd cynllunio mewn ardaloedd a ystyrir eu bod mewn perygl o lifogydd ac erydiad arfordirol.
 • Gweithio mewn partneriaeth â Grŵp Peirianneg Arfordirol Abertawe/Bae Caerfyrddin, awdurdodau cyfagos a chyrff eraill i ddarparu asesiad effeithiol o beryglon erydu arfordirol a mesurau ar gyfer eu lleihau.
 • Ystyried canllawiau'r Llywodraeth a nodwyd ym "Mholisi Cynllunio Cymru, Datblygu a Pherygl o Lifogydd" (NCT 15) a "Cynllunio'r Arfordir" (NCT 14)
 • Ymateb i achosion o lygredd olew yn unol â Chynllun Ymateb i Lygredd Olew.

Mae gan y polisi hwn themâu trawsbynciol sy'n ategu'r Amcanion Corfforaethol ar gyfer y canlynol:

 • Yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth
 • Cymunedau Hyderus
 • Diogelwch Cymunedol