Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Y Gymraeg

Strategaeth Hybu’r Gymraeg

Yn unol â Safon 145, mae’n rhaid i’r cyngor lunio, cyhoeddi a rhoi cynllun gweithredu ar waith i hybu’r Gymraeg gyda’r nod o gynyddu defnydd o’r iaith a nifer y siaradwyr Cymraeg yn y fwrdeistref sirol.

Lawrlwytho

 • Strategaeth Hybu’r Gymraeg Castell-nedd Port Talbot (PDF 980 KB)

 • Strategaeth Hybu'r Gymraeg - Adroddiad Cynnydd Hydref 2018-Medi 2019 (PDF 675 KB)

 • Strategaeth Hybu'r Gymraeg Adroddiad Cynnydd Hydref 2019 Mawrth 2020 (PDF 398 KB)

Fel rhan o ddatblygiad Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg, cynhaliwyd ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft rhwng 25 Mai a 22 Mehefin 2018. Mae trosolwg o’r ymatebion a dderbyniwyd a sut maent wedi llywio’r strategaeth wedi’i gynnwys yn yr Adroddiad Ymgynghori.

Lawrlwytho

 • Adroddiad Ymgynghori (PDF 270 KB)

Safonau'r Gymraeg

Ar 24 Mawrth 2015, derbyniwyd Safonau'r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn Sesiwn Lawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a osododd safonau ar gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru, awdurdodau parciau cenedlaethol a Gweinidogion Cymru.

Cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg hysbysiad cydymffurfio ar 30 Medi 2015 a oedd yn nodi pa safonau a oedd yn berthnasol i'r cyngor ac o ba ddyddiad.

Mae'r cyngor wedi herio 55 o'r safonau hyn; mae'r comisiynydd wedi ystyried bod yr her ar 54 o'r safonau'n ddilys. Yn unol ag adran 60(2) y
Mesur, mae'r gofyniad ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i gydymffurfio â'r safonau hyn wedi'i ohirio nes i'r canlynol ddigwydd:

 1.  mae'r comisiynydd wedi penderfynu a yw'r gofyniad yn afresymol neu'n anghymesur ai peidio, ac
 2.  mae hawliau P i apelio wedi'u dihysbyddu.
Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi gwneud ei phenderfyniad terfynol ar her y Cyngor ac mae wedi cyhoeddi hysbysiad cydymffurfio terfynol, y gellir ei weld isod.

 

Roedd disgwyl i Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2019-2020 gael ei gyhoeddi ar 30 Mehefin 2020, ond fe’i gohiriwyd yn sgil yr ymateb brys a oedd yn ofynnol gan y cyngor i’r pandemig byd-eang.

 

Lawrlwytho

 • Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2017-2018 (PDF 778 KB)
 • Safonaur Gymraeg Adroddiad Blynddol 2016 (DOC 115 KB)
 • Safonaur Gymraeg 2016-17 (DOCX 35 KB)
 • Hysbysiad Cydymffurfio (PDF 411 KB)
 • Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2016-2017 (PDF 206 KB)
 • Atodiad 1 – Hysbysiad Cydymffurfio (PDF 337 KB)
 • Atodiad 2 - Llofnodion e-bost (PDF 187 KB)
 • Safonau’r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2018-2019 (PDF 554 KB)
 • Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2019-2020 (PDF 468 KB)
 • Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2020-2021 (PDF 858 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete