Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Y Gymraeg

Strategaeth Hybu’r Gymraeg

Yn unol â Safon 145, mae’n rhaid i’r cyngor lunio, cyhoeddi a rhoi cynllun gweithredu ar waith i hybu’r Gymraeg gyda’r nod o gynyddu defnydd o’r iaith a nifer y siaradwyr Cymraeg yn y fwrdeistref sirol.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Strategaeth Hybu’r Gymraeg Castell-nedd Port Talbot
980 KB
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Strategaeth Hybu'r Gymraeg - Adroddiad Cynnydd Hydref 2018-Medi 2019
675 KB
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Strategaeth Hybu'r Gymraeg Adroddiad Cynnydd Hydref 2019 Mawrth 2020
398 KB

Fel rhan o ddatblygiad Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg, cynhaliwyd ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft rhwng 25 Mai a 22 Mehefin 2018. Mae trosolwg o’r ymatebion a dderbyniwyd a sut maent wedi llywio’r strategaeth wedi’i gynnwys yn yr Adroddiad Ymgynghori.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Adroddiad Ymgynghori
270 KB

Safonau'r Gymraeg

Ar 24 Mawrth 2015, derbyniwyd Safonau'r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn Sesiwn Lawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a osododd safonau ar gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru, awdurdodau parciau cenedlaethol a Gweinidogion Cymru.

Cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg hysbysiad cydymffurfio ar 30 Medi 2015 a oedd yn nodi pa safonau a oedd yn berthnasol i'r cyngor ac o ba ddyddiad.

Mae'r cyngor wedi herio 55 o'r safonau hyn; mae'r comisiynydd wedi ystyried bod yr her ar 54 o'r safonau'n ddilys. Yn unol ag adran 60(2) y
Mesur, mae'r gofyniad ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i gydymffurfio â'r safonau hyn wedi'i ohirio nes i'r canlynol ddigwydd:

  1.  mae'r comisiynydd wedi penderfynu a yw'r gofyniad yn afresymol neu'n anghymesur ai peidio, ac
  2.  mae hawliau P i apelio wedi'u dihysbyddu.
Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi gwneud ei phenderfyniad terfynol ar her y Cyngor ac mae wedi cyhoeddi hysbysiad cydymffurfio terfynol, y gellir ei weld isod.

 

Roedd disgwyl i Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2019-2020 gael ei gyhoeddi ar 30 Mehefin 2020, ond fe’i gohiriwyd yn sgil yr ymateb brys a oedd yn ofynnol gan y cyngor i’r pandemig byd-eang.

 

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2017-2018
778 KB
doc Safonaur Gymraeg Adroddiad Blynddol 2016
115 KB
docx Safonaur Gymraeg 2016-17
35 KB
pdf Hysbysiad Cydymffurfio
411 KB
pdf Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2016-2017
206 KB
pdf Atodiad 1 – Hysbysiad Cydymffurfio
337 KB
pdf Atodiad 2 - Llofnodion e-bost
187 KB
pdf Safonau’r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2018-2019
554 KB
pdf Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2019-2020
468 KB
pdf Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2020-2021
858 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete