Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Amharu ar Wasanaethau'r Cyngor

Oherwydd prinder staff o ganlyniad i'r achosion o goronafeirws, rhydym yn blaenoriaethu casgliadau ymyl y ffordd dros wasanaethau gwastraff eraill.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni, oherwydd bod staff anghyfarwydd yn gweithio ar rhai rowndiau rhydym yn profi ychydig o oedi ac ychydig o gasgliadau a gollwyd.

Gallwch barhau i archebu biniau, bagiau a blychau newydd, yn ogystal â dweud wrthym am gasgliadau a gollwyd ar-lein, ond efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni eu dosbarthu, ac efallai na fydd yn bosibl i ni ddychwelyd atoch ym mhob achos ar gyfer casgliadau a gollwyd.Nid oes angen cysylltu â ni eto.

Mae ein tîm ailgylchu yma i gynnig cyngor ar sut i ailgylchu mwy o'ch gwastraff os hoffech gael rhywfaint o help.

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref bellach wedi ailagor. Rhaid eich bod wedi trefnu apwyntiad cyn i chi ymweld â chanolfannau ailgylchu Llansawel neu Gymer

 

Ailgyflwyno cyfyngiad gwastraff ychwanegol

O 3 Awst byddwn yn ailgyflwyno ein polisi cyfyngu gwastraff ochr. Mae hyn yn golygu y byddwn yn rhoi'r gorau i gasglu gwastraff ochr ar ymyl y palmant. Felly os ydych chi'n cyflwyno mwy o wastraff yn ychwanegol at eich bin olwyn neu fwy na 3 bag du, ni fydd ein criwiau'n casglu'ch gwastraff ychwanegol.  

Os yw coronafeirws yn effeithio ar eich cartref (gydag un neu fwy yn hunanynysu oherwydd symptomau neu ar ôl cael diagnosis), mae angen ymdrin ag unrhyw ddeunyddiau gwastraff y byddwch yn dod i gysylltiad â hwy yn ofalus cyn eu casglu er mwyn helpu i atal y feirws rhag lledu ymhellach.

Golchwch eich dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr cyn ac ar ôl ymdrin ag unrhyw gynwysyddion gwastraff ac ailgylchu.

Gofalwch eich bod yn dilyn y gweithdrefnau isod i gydymffurfio â chanllawiau'r Llywodraeth:

  • PEIDIWCH â rhoi unrhyw eitemau sydd wedi'u halogi yn eich bagiau/bocsys ailgylchu.
  • Rhowch y bag y tu mewn i leinin bin arall a chlymwch ben y bag hwnnw.
  • Cadwch y gwastraff mewn bagiau am gyfnod o 72 awr mewn lle na all pobl neu anifeiliaid anwes eraill ei ddefnyddio.
  • Ar ôl i 72 o oriau fynd heibio, gallwch rhoi'r gwastraff dwbl mewn sachau yn eich bin olwynion neu ei osod gyda'ch bagiau du eraill.
  • Cadwch y bin olwynion /bag ar eich eiddo tan ddiwrnod y casglu.
  • Peidiwch â chyflwyno'r gwastraff hwn i'w gasglu os nad yw 72 awr wedi mynd heibio.

Nid oes newid i'n gwasanaeth casglu eitemau swmpus. Peidiwch â galw ni i drefnu casgliad o eitemau swmpus.   Gwnewch hynny ar-lein yma.

Gwerthfawrogwn fod slotiau'n cael eu bwcio'n gyflym.

Byddwn yn eu rhyddhau'n rheolaidd felly daliwch ati i wirio'r wefan yma.