Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gorfodi Cynllunio

Cyfyngiadau Gwasanaeth Gorfodi Cynllunio - Covid-19

Oherwydd y pandemig cyfredol o'r COVID-19 coronafeirws, dylech gael gwybod, er y byddwn yn parhau i dderbyn cwynion gorfodaeth cynllunio, y bydd effaith ddifrifol ar ein hymchwiliadau i gwynion o'r fath, yn fwy na dim am nad yw'r swyddogion ar hyn o bryd yn gallu ymweld â safleoedd.  Felly, er y byddem yn eich annog i feddwl a oes angen gwneud cwyn o'r fath ar yr adeg hon o argyfwng cenedlaethol, dim ond y materion hynny sy'n cael eu hystyried gan y swyddogion fel rhai sylweddol neu frys (achosion blaenoriaeth 1 fel y cyfeirir atynt yn ein Siarter Gorfodi Cynllunio), neu'r materion hynny sy'n gallu symud ymlaen yn absenoldeb ymweliad â'r safle, a fydd yn cael eu hymchwilio. 

Sylwer hefyd, er y byddwn yn ymdrechu i ymateb i faterion brys o'r fath, mae'r amserlenni o fewn Siarter gorfodi cynllunio'r Cyngor yn cael eu hatal dros dro yn ystod argyfwng coronafeirws.

Mae gan y Cyngor bwerau i reoli datblygiad sydd heb ei awdurdodi, a gall gymryd camau ffurfiol i unioni achos o dorri’r rheolau cynllunio lle bo gwneud hynny’n hwylus ac er budd i’r cyhoedd.

Y Gwasanaeth Gorfodi

 Ym mis Ionawr 2018 cymeradwyodd y Cyngor Siarter Gorfodi Cynllunio sy’n ceisio:

  • Darparu trosolwg o’r system gorfodi cynllunio, gan gynnwys crynodeb o achosion posibl o dorri’r rheolau cynllunio
  • Manylu ar y prosesau gorfodi a’r pwerau sydd ar gael i’r Cyngor
  • Nodi polisïau a gweithdrefnau sy’n dangos sut bydd tîm Gorfodi Cynllunio CNPT yn delio gyda chwynion gorfodi mewn modd teg, rhesymol a chyson
  • Manylu ar y safonau gwasanaeth yr ydym ni’n ymdrechu i’w cyflawni er mwyn sicrhau bod cwynion gorfodi’n derbyn sylw yn brydlon, a bod achwynwyr yn cael gwybod beth yw canlyniad ymchwiliadau o’r fath ar adegau priodol

Fe’ch anogir i ddarllen y Siarter Gorfodi Cynllunio cyn cysylltu â’r Cyngor ynghylch unrhyw fater gorfodi cynllunio. 

Sut mae Cyflwyno Cwyn Gorfodi

Os byddwch chi’n amau bod y rheolau cynllunio wedi cael eu torri, bydd y Cyngor yn derbyn cwynion mewn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:

Ar-lein

Gwneud cwyn gorfodaeth ar-lein

Nodyn: Dyma’r dull o gysylltu rydym ni’n ei ffafrio gan ei fod yn caniatáu i achwynwyr ddarparu gwybodaeth lawn, a lanlwytho unrhyw ffotograffau perthnasol ac ati a allai fod o gymorth yn ein hymchwiliad ac arwain at ddatrys cwyn yn gynt.

 

E-bost

E-bostiwch PlanningEnforcement@npt.gov.uk

Ysgrifennu

Rheolwr Datblygu – Cynllunio,
Y Ceiau,
Ffordd Brunel,
Castell-nedd,
SA11 2GG

Er ein bod bob amser yn ceisio sicrhau bod achwynwyr yn darparu manylion eu cwyn yn ysgrifenedig gan ddefnyddio un o’r dulliau uchod, byddwn hefyd yn derbyn manylion dros y ffôn ar 01639 686779

Manylion Achwynwyr / Cwynion Di-enw

I’n galluogi i ymchwilio i’ch cwyn, dylech nodi eich enw a manylion cyswllt. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd manylion yr achwynydd yn parhau’n gyfrinachol ac na fyddant ar gael i’r cyhoedd (er y dylech sylwi ar y cyngor yn adran 7 o’r Siarter Gorfodi Cynllunio ynghylch sut bydd yr Awdurdod yn delio gyda cheisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol).

 Yn y rhan fwyaf o achosion ni fyddwn yn ymchwilio i gwynion di-enw.