Mynediad i Gefn Gwlad

Mae Cyngor CNPT yn rheoli'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus a safleoedd eraill yn y fwrdeistref sirol sy'n darparu llawer o gyfleoedd i bobl gael mynediad i gefn gwlad a'i fwynhau.

I gael diffiniadau o'r mathau amrywiol o lwybrau mynediad a thir, ewch i'n tudalen Hawliau Mynediad.

Hawliau Tramwy

Mae’r rhwydwaith hawliau tramwy’n cynnwys llwybrau troed, llwybrau ceffyl a chilffyrdd sy’n cael eu cynnal gan yr Awdurdod Priffyrdd. Dangosir y rhain ar y cynllun mewn llinellau lliw. Er gwybodaeth, nid oes cilffyrdd cyfyngedig yn y Fwrdeistref Sirol.  Arweiniad yn unig yw’r map hwn, e-bostiwch y cyfeiriad isod i gael mwy o wybodaeth fanwl.  Nid yw’r priffyrdd a nodir ar y cynllun yn cynnwys priffyrdd cyhoeddus eraill a gynhelir megis priffyrdd a fabwysiadwyd. 

Gall gwybodaeth sy'n ymwneud â phriffyrdd hyn ar gael drwy ymweld â'n tudalen priffyrdd.

Cynnal a Chadw Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghastell-nedd Port Talbot

Gellir lawrlwytho dogfen arweiniol yma, sy'n egluro ein rôl o ran y gwaith dyddiol i gynnal a chadw hawliau tramwy cyhoeddus.

Cynnal a Chadw Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghastell-nedd Port Talbot
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cynnal a Chadw Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghastell-nedd Port Talbot
192 KB

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mae dyletswydd statudol ar Gyngor CNPT i lunio Cynllun Gwella Hawliau Tramwy sy'n nodi y caiff mynediad i gefn gwlad ei wella. Ar gyfer 2008-2018 y mae'r cynllun presennol a gellir ei lawrlwytho yma.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cynllun Gwella Hawliau Tramwy
479 KB

Map Diffiniol

Y Map Diffiniol yw cofnod cyfreithiol Cyngor CNPT o'r holl hawliau tramwy cyhoeddus cofrestredig yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae'r map yn dangos llwybrau cyhoeddus, llwybrau ceffyl a rhai hawliau tramwy i gerbydau.

Gellir gweld copi gweithio o'r Map a Datganiad Diffiniol yn swyddfeydd y cyngor yn y Ceiau, Llansawel - rhaid gwneud apwyntiad yn gyntaf.

Fforwm Mynediad Lleol

Mae'r Fforwm Mynediad Lleol yn cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn gwella mynediad i gefn gwlad. Mae'n rhoi awgrymiadau i'r cyngor ar sut y gellir cyflawni hyn. Mae pob cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Cefn Gwlad.