Etholiadau sydd i Ddod


Pryd y cynhelir etholiadau?

  • Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot: Caiff cynghorwyr eu hethol unwaith bob pedair/pum blynedd yn etholiadau'r cyngor. Bydd cyfle i ymgeiswyr sefyll dros holl seddau'r Cyngor Bwrdeistref Sirol, 64 ohonynt, ar gyfer y 42 Adran Etholiadol.
  • Etholiadau Cynghorau Cymuned: Caiff cynghorwyr eu hethol unwaith bob pedair/pum blynedd yn etholiadau'r cyngor. Bydd cyfle i ymgeiswyr sefyll dros holl seddau'r Cynghorau Tref/Cymuned, 249 ohonynt, ar gyfer y 52 Cymuned/Ward Gymunedol.
  • Etholiad Cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig: Caiff aelodau seneddol eu hethol unwaith bob pum mlynedd o 2015. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn gyfrifol am etholiadau yn etholaeth Aberafan a Chastell-nedd.
  • Etholiadau Senedd Ewrop (Aelodau Senedd Ewrop): Caiff aelodau o Senedd Ewrop eu hethol unwaith bob pum mlynedd. Caiff Castell-nedd Port Talbot ei gynnwys yn rhanbarth Cymru ar gyfer yr etholiadau hyn.
  • Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru:  Aelodau'r Cynulliad yn cael eu hethol unwaith bob pum blynedd. Mae Castell-nedd Port Talbot yn gyfrifol am yr etholiadau yn etholaethau Aberafan a Chastell-nedd. Bydd etholwyr hefyd yn pleidleisio dros 4 Aelod Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Gorllewin De Cymru.
  • Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddau: Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddau yn cael eu hethol unwaith bob pedair blynedd. Mae Castell-nedd Port Talbot yn rhan o Ardal Heddlu De Cymru ar gyfer yr etholiadau hyn.
  • Is-etholiad: Gall is-etholiad gael ei gynnal ar unrhyw adeg os bydd swydd wag achlysurol yn sgîl, er enghraifft, ymddeoliad aelod etholedig.