Hepgor gwe-lywio

Menter Twyll Cenedlaethol

Archwilydd Cyffredinol / Swyddfa Archwilio Cymru
- Hysbysiad Prosesu Teg Menter Twyll Cenedlaethol

 1. Yn ôl y gyfraith mae angen i Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot diogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei gweinyddu. Gall rhannu gwybodaeth a roddir iddo gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll
   
 2. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn penodi'r archwilydd i archwilio cyfrifon yr awdurdod hwn. Mae’n hefyd yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data.
   
 3. Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a ddelir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a ddelir gan yr un corff neu gorff arall. Mae hyn fel arfer yn wybodaeth bersonol. Mae paru data cyfrifiadurol yn caniatáu i hawliadau a thaliadau twyllodrus i gael eu nodi. Pan fydd ei baru mae'n dynodi bod anghysondeb y mae angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir tybio a oes achos o dwyll, gwall neu esboniad arall nes bydd archwiliad yn cael ei gynnal. 
   
 4. Ar hyn o bryd mae'r Archwilydd Cyffredinol yn gofyn i ni gymryd rhan mewn ymarfer paru data er mwyn helpu i atal a chanfod twyll. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i'r awdurdod hwn ddarparu gwybodaeth sydd ganddo at y diben hwn. Mae'n ofynnol i ni roi setiau penodol o ddata i'r Archwilydd Cyffredinol i'w paru ar gyfer pob ymarfer, a nodir y rhain yn llawlyfrau'r Archwilydd Cyffredinol.


   
 5. Mae'r defnydd o ddata gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data ag awdurdod statudol o dan ei bwerau yn Neddf 1998. Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) Nid yw'n angen cael caniatâd yr unigolion dan sylw o dan y Data Deddf Diogelu Data 1998.
   
 6. Mae cydweddu data gan yr Archwilydd Cyffredinol yn destun Cod Ymarfer.
   
 7. Am ragor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, ewch i wefan Swyddfa Archwilio Cymru neu cysylltwch â Katrina Febry, Cydgysylltydd y Fenter Twyll Genedlaethol, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ, 029 2032 0616 neu e-bostiwch infoofficer@wales.gov.uk