Tipio'n Anghyfreithlon

Mae tipio gwastraff yn anghyfreithlon yn drosedd ddifrifol a gall olygu dirwy o hyd at £50,000 a/neu hyd at 12 mis yn y carchar (neu ddirwy ddiderfyn a hyd at 5 mlynedd yn y carchar os cyfeirir yr achos at Lys y Goron). Hefyd, gellir meddiannu unrhyw gerbydau sy'n gysylltiedig ag achosion o dipio'n anghyfreithlon. Mae gennym hanes o erlyniadau llwyddiannus a byddwn yn erlyn pob troseddwr a gaiff ei ddal.

  • Os byddwch yn gweld rhywun yn tipio'n anghyfreithlon, ffoniwch y Tîm Gorfodi Gwastraff ar (01639) 686868 yn ystod oriau gwaith. Ffoniwch yr heddlu ar 101 y tu allan i oriau gwaith arferol a rhowch fanylion cofrestru unrhyw gerbyd sy'n gysylltiedig.
  • I roi gwybod am achos o dipio'n anghyfreithlon ar ôl iddo ddigwydd, rhowch wybod amdano ar-lein neu ffoniwch ein Gwasanaethau Cwsmeriaid ar (01639) 686868.
  • Pan fyddwch yn rhoi gwybod am achos o dipio'n anghyfreithlon, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib am ddyddiad ac amser yr achos; manylion am unrhyw droseddwyr; disgrifiad o'r math a nifer yr eitemau a gafodd eu tipio'n anghyfreithlon; ac unrhyw fanylion am y cerbydau a oedd yn gysylltiedig (rhif cofrestru). Byddwn yn clirio unrhyw beth a gaiff ei dipio'n anghyfreithlon o'r briffordd gyhoeddus cyn gynted â phosib.

Sut gallwch helpu

  • Os ydych yn dod o hyd i wastraff sydd wedi'i dipio'n anghyfreithlon, peidiwch â chyffwrdd neu symud y gwastraff am y gall gwastraff sydd wedi'i dipio'n anghyfreithlon fod yn beryglus. Gall gynnwys eitemau fel chwistrellau, gwydr wedi'i dorri, asbestos, cemegau gwenwynig, neu ddeunyddiau peryglus eraill. Peidiwch ag ymyrryd â'r safle am y gall fod tystiolaeth a allai helpu i adnabod y troseddwyr ac arwain at eu herlyn yn llwyddiannus. Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.
  • Cofiwch gael gwared ar eich gwastraff yn gyfrifol a defnyddio'r gwasanaethau gwaredu uchod a ddarperir gan y cyngor.

Dyletswydd Gofal Preswylwyr

Mae deddfwriaeth newydd a gyflwynwyd yn 2005 yn gosod dyletswydd gofal ar breswylwyr i sicrhau eu bod hwy'n cael gwared ar eu gwastraff cartref yn gywir.  Dylai preswylwyr:

  • Gadarnhau bod y person sy'n cael gwared ar y gwastraff wedi'i gofrestru i wneud hynny;
  • Sicrhau eich bod chi'n derbyn 'Nodyn Trosglwyddo' (Derbynneb Swyddogol) gan y cludwr;
  • Derbyn rhif cofrestru'r cerbyd gan y cludwr.

Mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth ailgylchu ymyl y ffordd wythnosol cynhwysfawr ar gyfer deunydd y gellir ei ailgylchu, yn ogystal â gwasanaeth casglu gwastraff swmpus. Mae hyn yn caniatáu preswylwyr i gael gwared ar eitemau mawr o wastraff cartref yn gyfrifol am ddim. Gall preswylwyr hefyd gael gwared ar wastraff a deunydd ailgylchu am ddim yn ein canolfannau ailgylchu gwastraff cartref.

Gellir cael gwared ar wastraff ac ailgylchu masnachol am ffi drwy ddefnyddio gwasanaethau gwastraff masnachol y cyngor.