Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sbwriel

Beth yw taflu sbwriel?

Nid oes gan sbwriel ddiffiniad ffurfiol. Yn ymarferol, tybir gan mwyaf fod sbwriel yn cynnwys deunyddiau sy'n gysylltiedig yn aml ag ysmygu, bwyta ac yfed sy'n cael eu taflu a'u gadael gan aelodau'r cyhoedd heb ddefnyddio'r cynwysyddion cywir, fel biniau sbwriel.

Mae gollwng sbwriel ar unrhyw dir yn yr awyr agored yn drosedd sy'n groes i adran 87, Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 a bydd troseddwyr yn wynebu cosbau. Mae gan Gastell-nedd Port Talbot Dîm Gorfodi llwyddiannus iawn; mae mwy o wybodaeth ar gael yn Llwyddiannau Gorfodi.

Yr hyn rydym yn gofyn i chi ei wneud

  • Peidiwch â gollwng sbwriel - defnyddiwch fin sbwriel stryd ar gyfer eitemau fel pecynnu, bwyd dieisiau, a chynwysyddion bwyd a diod.  Os nad oes bin sbwriel stryd yn y cyffiniau, ewch â'r sbwriel adref gyda chi. Os cewch eich gweld yn taflu sbwriel, cewch eich dirwyo ac o bosib eich erlyn.
  • Peidiwch â gosod eich gwastraff cartref, eich deunydd ailgylchu, neu eich gwastraff masnachol, allan i'w casglu tan ben bore eich diwrnod casglu (neu mor hwyr â phosib ar y noson cyn eich diwrnod casglu).

Rhoi gwybod am broblem â sbwriel

Os ydych yn ymwybodol o ardal neu stryd lle ceir problem sbwriel, cysylltwch â'r Tîm Gorfodi Gwastraff drwy e-bostio environment@npt.gov.uk neu drwy ffonio ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar (01639) 686868.

Biniau sbwriel sydd wedi'u difrodi

Gallwch hefyd roi gwybod am broblemau â biniau sbwriel (e.e. wedi'u difrodi, llawn).