Twristiaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot – beth yw'r cam nesaf?

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd Castell-nedd Port Talbot o'r diwedd!

Mae tywydd gwell yn golygu bod mwy o ffocws ar yr awyr agored a bod cyfle i breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd roi cynnig ar rai o'r gweithgareddau niferus sydd gennym i'w cynnig.

Mae economi twristiaeth Castell-nedd Port Talbot wedi'i hadeiladu ar sylfeini cryf ond mae pob un ohonom yn gyfrifol am sicrhau bod potensial Castell-nedd Port Talbot yn cael ei ddefnyddio i'r eithaf.

Os gallwn weithio gyda'n gilydd a gwneud hynny, bydd mwy o bobl yn treulio mwy o amser yn y fwrdeistref sirol yn cefnogi busnesau lleol ac yn creu swyddi.

Nid oes gennym brinder atyniadau safon uchel.

Mae Parc Coedwig Afan, Glan Môr Aberafan, Gwlad y Sgydau, Ystâd y Gnoll, Parc Margam a Chraig Gwladys ymysg asedau naturiol gorau Cymru gyfan.

Yn yr un modd, mae Rhaeadr Aberdulais, Amgueddfa Cefn Coed, Amgueddfa Glowyr De Cymru, Mynachlog Nedd, Camlesi Nedd a Thennant a Chamlas Tawe'n berffaith i deuluoedd sydd am dreulio diwrnod mas gwych gyda'i gilydd.

Gan ychwanegu'r gweithgareddau diwylliannol a ddarperir gan Neuadd Gwyn, Theatr y Dywysoges Frenhinol a Chanolfan Celfyddydau Pontardawe, yn ogystal ag Ŵyl Bwyd a Diod blynyddol Castell-nedd a llawer mwy o atyniadau at y rhestr, gall Castell-nedd Port Talbot fod yn hyderus wrth gystadlu yn erbyn rhannau eraill o'r wlad ar gyfer yr hwb economaidd y gall twristiaeth ei gynnig.

Yn 2016 cyfrannodd twristiaeth £110.28 miliwn at economi Castell-nedd Port Talbot. Fodd bynnag, roedd hyn yn dangos gostyngiad o 1.2% ers y flwyddyn flaenorol. Yn yr un modd, bu gostyngiad o 3.9% yn nifer yr ymwelwyr yn ystod yr un cyfnod.

Felly beth gall y cyngor ei wneud er mwyn helpu i newid y sefyllfa a symud pethau i'r cyfeiriad cywir unwaith eto?

Fel awdurdod lleol, mae'n glir y gallwn chwarae rhan allweddol wrth helpu busnesau twristiaeth newydd a phresennol i ddatblygu a thyfu. Gallwn ymgymryd â rôl gydlynu, gan ddod â lefelau gwahanol y llywodraeth, asiantaethau amrywiol a rhanddeiliaid twristiaeth lleol ynghyd, a'u harwain mewn cyfeiriad unedig, gan gryfhau partneriaethau os bydd angen.

Mae creu hunaniaeth newydd, unigryw a hyderus i Gastell-nedd Port Talbot wrth barhau i fod yn rhan o'r hyn sydd gan ardal ehangach Bae Abertawe a de Cymru i'w gynnig hefyd yn hanfodol. Bydd hyn yn heriol ond mae ei angen arnom er mwyn i ni lwyddo yn y dasg sydd o'n blaenau.

Bydd y cam nesaf i'w ddilyn gan weinyddiaeth y cyngor yn cynnwys cwrdd â'r rheiny sydd eisoes yn cyfrannu'n sylweddol at dwristiaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot a gwrando arnynt, gan ddarganfod o'r rheng flaen yr hyn y dylwn ei ddarparu yn ychwanegol at y gefnogaeth sydd eisoes ar gael.

Bydd y broses hon yn dechrau cyn bo hir.

Bydd cyfle wedyn i wneud penderfyniadau gwybodus am fformat unrhyw fuddsoddiad ac adnoddau dynol sy'n angenrheidiol fel y gallwn barhau ar hyd y daith o wneud y mwyaf o'r asedau gwych sydd gennym yn ein sir ar hyn o bryd.

Y Cynghorydd Rob Jones