Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Newyddion Diweddaraf

I ddilyn hynt y Cynllun Datblygu Lleol, ewch i’n tudalen YMGYNGHORI 

Rhowch eich barn i ni ar unrhyw safle ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol!

Yn ddiweddar buon ni’n gwahodd datblygwyr, tirfeddianwyr a’r cyhoedd i gyflwyno safleoedd newydd i’w datblygu, eu hailddatblygu neu eu diogelu yn y CDLl Amnewid. Daeth yr  ymgynghoriad hwn i ben ar 31 Mai 2022.

Yr enw ar y safleoedd hyn yw ‘safleoedd ymgeisiol’, ac maent i’w gweld ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol isod.

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol (CSY)

Downloads

 • Cynnwys ac Adran 1 - Rhagymadrodd (PDF 695 KB)

  m.Id: 33691
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynnwys ac Adran 1 - Rhagymadrodd
  mSize: 695 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17874/toc-and-section-1-introduction.pdf

 • Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau A-B) (PDF 26.15 MB)

  m.Id: 33697
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau A-B)
  mSize: 26.15 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17880/section-2-neath-wards-a-b.pdf

 • Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau C-D) (PDF 33.24 MB)

  m.Id: 33698
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau C-D)
  mSize: 33.24 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17881/section-2-neath-wards-c-d.pdf

 • Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau N-T) (PDF 40.19 MB)

  m.Id: 33699
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau N-T)
  mSize: 40.19 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17882/section-2-neath-wards-n-t.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Aberafan a Baglan) (PDF 29.72 MB)

  m.Id: 33700
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Aberafan a Baglan)
  mSize: 29.72 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17883/section-3-port-talbot-aberavon-and-baglan-wards.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Ward Bryn a Chwmafan) (PDF 26.26 MB)

  m.Id: 33701
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Ward Bryn a Chwmafan)
  mSize: 26.26 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17884/section-3-port-talbot-bryn-cwmavon-ward.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 1 (PDF 20.23 MB)

  m.Id: 33706
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 1
  mSize: 20.23 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17889/pages-from-section-3-port-talbot-margam-ward.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 2 (PDF 30.05 MB)

  m.Id: 33707
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 2
  mSize: 30.05 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17890/pages-from-section-3-port-talbot-margam-ward-2.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Wardiau P-T) (PDF 31.92 MB)

  m.Id: 33702
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Wardiau P-T)
  mSize: 31.92 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17885/section-3-port-talbot-p-to-t-wards.pdf

 • Adran 4 - Pontardawe (Wardiau Alltwen a Pontardawe) (PDF 27.75 MB)

  m.Id: 33705
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 4 - Pontardawe (Wardiau Alltwen a Pontardawe)
  mSize: 27.75 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17888/section-4-pontardawe-alltwen-and-pontardawe-wards.pdf

 • Adran 4 - Pontardawe (Ward Rhos) (PDF 23.13 MB)

  m.Id: 33704
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 4 - Pontardawe (Ward Rhos)
  mSize: 23.13 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17887/section-4-pontardawe-rhos-ward.pdf

 • Adran 5 - Cwm Afan (PDF 16.13 MB)

  m.Id: 33696
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 5 - Cwm Afan
  mSize: 16.13 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17879/section-5-afan-valley.pdf

 • Adran 6 - Cwm Aman (PDF 28.15 MB)

  m.Id: 33695
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 6 - Cwm Aman
  mSize: 28.15 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17878/section-6-amman-valley.pdf

 • Adran 7 - Cwm Dulais (PDF 41.22 MB)

  m.Id: 33692
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 7 - Cwm Dulais
  mSize: 41.22 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17899/section-7-dulais-valley.pdf

 • Adran 8 - Cwm Nedd (PDF 41.32 MB)

  m.Id: 33693
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 8 - Cwm Nedd
  mSize: 41.32 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17876/section-8-neath-valley.pdf

 • Adran 9 - Cwm Abertawe (PDF 33.14 MB)

  m.Id: 33694
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 9 - Cwm Abertawe
  mSize: 33.14 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17877/section-9-swansea-valley.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Ar-lein

Map Rhyngweithiol

Nid yw cyflwyno safle ymgeisiol yn gwarantu y bydd yn symud ymlaen i gynigion polisi’r Cynllun Datblygu Lleol yn y dyfodol. Hefyd nid yw’n gais cynllunio.

Yn unol â’r Cytundeb Cyflawni (Ionawr 2022), rydym ni’n cynnal ymgynghoriad anffurfiol, fel bod y gymuned yn cael cyfle i roi adborth i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar unrhyw Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd.

Rhwng canol dydd ar 21 Gorffennaf, 2022 a chanol dydd ar 22 Medi, 2022 fe’ch gwahoddir i gyflwyno sylwadau ar unrhyw Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd. Efallai byddwch am gefnogi safle, cynnig gwrthwynebiad, gan egluro pan, neu’n syml wneud sylw.

Ni fydd y Cyngor yn ymateb i sylwadau a dderbynnir yn ystod yr ymgynghoriad anffurfiol hwn, ond byddant yn cael eu hystyried fel rhan o’r asesiad cyffredinol o Safleoedd Ymgeisiol.

Gallwch weld y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn y mannau canlynol:

Cewch gyflwyno eich sylwadau’n uniongyrchol ar-lein trwy’r Porth Ymgynghori, trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ynghylch sut mae cyflwyno sylw.  

Mae copi papur a fersiwn electronig o’r FFURFLEN SYLWADAU ar gael ar gais o’r Uned Polisi Cynllunio, trwy anfon e-bost atom ni neu ffonio’n uniongyrchol ar (01639) 686821.

Er nad ymgynghoriad ffurfiol yw hwn, bydd eich barn yn cael ei hystyried pan gaiff safleoedd eu hasesu yn erbyn y Fethodoleg ar gyfer Asesu Safleoedd Ymgeisiol.

D.S. Sylwer nad oes modd i sylwadau a wneir gael eu trin yn gyfrinachol.

Mae’r Cytundeb Cyflawni (CC) ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Castell-nedd Port Talbot (CDLlA) (2021-2036) – wedi cael ei gytuno gan Lywodraeth Cymru

Mae’r CC yn un o ofynion statudol y broses o baratoi’r Cynllun o dan Reoliad 9 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau Cynlluniau Datblygu Lleol (Cymru) Newidiwyd 2015), a rhaid ei gymeradwyo trwy benderfyniad y Cyngor a LlC.

Yn dilyn ymgynghori, cymeradwywyd Cytundeb Cyflawni (CC) Drafft gan y Cyngor ar 22 Rhagfyr 2021, i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Wedi hynny, cymeradwywyd y Cytundeb Cyflawni gan Lywodraeth Cymru ar 11 Ionawr 2022, fel bod Cyngor CNPT yn gallu cychwyn yn ffurfiol ar y gwaith o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLlA). Mae’r CC yn cyflwyno proses o 3.5 mlynedd hyd at fabwysiadu CDLlA, a ragwelir ym mis Gorffennaf 2025, gyda’r cynllun yn dod i ben yn 2036.

Y Cytundeb Cyflawni:

 • yn nodi'r amserlen ar gyfer llunio'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd
 • yn nodi'r cyfnodau allweddol a'r adnoddau y bydd y Cyngor yn eu hymrwymo i ddatblygu y Cynllun Datblygu Lleol Newydd ac
 • yn cynnwys Cynllun Cynnwys y Gymuned. Mae hwn yn nodi sut a phryd y bydd rhanddeiliaid a'r gymuned yn cael eu cynnwys yn y broses o baratoi cynllun.

Cyflwynir yr Amserlen ar gyfer paratoi’r CDLlA isod:

Cyfnodau Terfynol
Cyfnod Allweddol Amserlen
Cytundeb Cyflawni Ionawr 2022
Cyfranogiad / Paratoadau Cyn-Adnau (Rheoliad 14) Ionawr 2022 - Tachwedd 2023
Galwad am Safleoedd Ymgeisiol Mawrth 2022 - Mai 2022
Ymgynghoriad Cyn-Adnau (Strategaeth a Ffafrir) – (Rheoliad 15) Mawrth 2023 – Ebrill 2023
Cyfranogiad / Paratoadau Adnau Awst 2023 – Chwefror 2024
Ymgynghori ar y CDLlA Adnau (Rheoliad 17) Mawrth 2024 - Ebrill 2024
Amserlen Ddangosol
Cyfnod Allweddol Amserlen
Cyflwyno’r CDLlA i LlC i’w archwilio (Rheoliad 22) Hydref 2024
Archwiliad Annibynnol (Rheoliad 23) Rhagfyr – Chwefror 2025
Mabwysiadu’r CDLlA (Rheoliad 25) Gorffennaf 2025
Monitro ac Adolygu Ebrill 2026

Gweld y Cytundeb Cyflawni

Mae copïau papur o’r Cytundeb Cyflawni i’w gweld yn yr holl leoliadau Adneuo:

 • Canolfan Ddinesig Castell-nedd, Castell-nedd, SA11 3QZ;
 • Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot, SA13 1PJ; a hefyd
 • Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd, SA11 2GG.


Y Cyng. Annette Wingrave:

Nawr ei fod wedi’i gytuno’n ffurfiol, mae’r CC yn ymrwymo’r Cyngor i gynhyrchu’r CDLlA yn unol â’r amserlen a’r Cynllun Cynnwys y Gymuned (CIS). Mae hyn yn rhan o brofion cadernid y CDLl, a fydd yn cael ei archwilio gan Arolygydd Cynllunio annibynnol mewn Archwiliad Cyhoeddus. Mae’r gwaith ffurfiol o baratoi’r cynllun bellach wedi cychwyn, ac rydym yn croesawu cyfraniad cymuned CNPT i wneud ein Bwrdeistref Sirol yn lle gwell.

Os hoffech fynegi diddordeb a chael gwybod yn gyson am broses y CDLl Amnewid, cysylltwch â’r Tîm Polisi Cynllunio, os gwelwch yn dda: www.npt.gov.uk/2502

Datganiad Preifatrwydd Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd CNPT.

Yr Adroddiad Rhychwantu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

Bydd angen hefyd fod y CDLlA yn destun Arfarniad Cynaliadwyedd sy’n ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol, ochr yn ochr â nifer o asesiadau effaith eraill. Bwriedir cyfuno’r asesiadau hyn mewn un Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI).

Y cam cyntaf yn y broses hon fydd cyhoeddi a chytuno ar Adroddiad Rhychwantu ACI, sy’n nodi’r sefyllfa gwaelodlin yn y fwrdeistref sirol a’r fethodoleg a ddilynir ar gyfer yr asesiadau.

Gwelwch Adroddiad Rhychwantu ACI 

Gwelwch yr Adroddiad Rhychwantu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig - Crynodeb Annhechnegol