Newyddion Diweddaraf

I ddilyn hynt y Cynllun Datblygu Lleol, ewch i’n tudalen YMGYNGHORI 

Gorffennaf 2020

Y Cynllun Datblygu Lleol - Y Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddi’r Adroddiad Adolygu


Cllr. Annette Wingrave

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol, presennol ym mis Ionawr 2016. Yn unol â'r canllawiau, gan fod 4 blynedd wedi mynd heibio ers i'r Cynllun gael ei fabwysiadu, mae bellach yn ofynnol bod y Cyngor yn cychwyn ar y gwaith o adolygu'r Cynllun.

Cychwynnodd adolygiad llawn o Gynllun Datblygu Lleol cyfredol Castell-nedd Port Talbot (2011-2026) ym mis Ionawr 2020 pan gyhoeddwyd yr Adroddiad Adolygu Drafft, oedd yn rhoi trosolwg o’r prif faterion i’w hystyried wrth symud y CDLl presennol ymlaen ac yn nodi meysydd lle gallai fod angen newidiadau. Fodd bynnag, nid yw’n manylu ar y newidiadau y dylid eu gwneud i’r cynllun, gan y bydd manylion a chwmpas y newidiadau hynny’n cael eu nodi trwy baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLlA).

Bu’r Adroddiad Adolygu Drafft yn destun cyfnod ymgynghori cyhoeddus o 6 wythnos rhwng 3 Chwefror ac 16 Mawrth 2020. Cyflwynwyd yr ymatebion i’r sylwadau a ddaeth i law i’w hystyried mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 2 Gorffennaf 2020; yno cymeradwyodd yr aelodau yr Adroddiad Adolygu terfynol (Gorffennaf 2020) ar gyfer ei gyhoeddi.  

Mae’r Adroddiad Adolygu (Gorffennaf 2020) ar gael i’w ddarllen neu ei lawrlwytho isod:

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Adroddiad Adolygu'r Cdll (Gorffennaf 2020)
2.99 MB

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Gan fod y Cyngor bellach wedi’i gymeradwyo’n ffurfiol, bydd yr Adroddiad Adolygu yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru (LlC).

Mae’r Adroddiad Adolygu yn rhan hanfodol o’r broses Adolygu ac yn rhan annatod o’r sylfaen o dystiolaeth. Y cam nesaf fydd bod y Cyngor yn paratoi Cytundeb Cyflawni Drafft a fydd, gyda chytundeb LlC, yn nodi’n ffurfiol amserlen yr adolygu, Cynllun Cynnwys y Gymuned (CIS) a’r adnoddau bydd y Cyngor yn eu neilltuo er mwyn datblygu’r CDLlA.  

Ers i’r Adolygiad gychwyn, mae pandemig Covid-19 wedi cyfyngu ar symudiadau pobl, hygyrchedd adeiladau cyhoeddus a’r gallu i gynnal digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd, ac mae goblygiadau sylweddol i hynny yng nghyswllt pennu amserlen y CDLlA.

Er bod y gwaith i baratoi’r Cynllun Cyflawni Drafft wedi cychwyn, nid oes modd llunio fersiwn derfynol o Gynllun Cynnwys y Gymuned ac amserlen y CDLlA nes bod goblygiadau ehangach y pandemig yn hysbys.

Wrth symud ymlaen, bydd y sefyllfa hon yn cael ei hadolygu’n barhaus wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio, ac er y bydd oedi nawr cyn cychwyn y broses adolygu ffurfiol, bydd y gwaith ar sylfaen y CDLl o dystiolaeth yn dal i symud ymlaen yn unol â’r bwriad.

I gael rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch unrhyw agwedd ar baratoi'r CDLl, gallwch gysylltu â Thîm y CDLl yn uniongyrchol, naill ai dros y ffôn: [01639] 686821 neu drwy anfon e-bost i: ldp@npt.gov.uk

Eich cymuned, eich dyfodol...…byddwch yn rhan ohono.

Y Cynghorydd Annette Wingrave

(Yr Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Cynllun Datblygu Lleol)