Newyddion Diweddaraf

I ddilyn hynt y Cynllun Datblygu Lleol, ewch i’n tudalen YMGYNGHORI 

Mawrth 2020

Neges gan y Cynghorydd Annette Wingrave

Mae’r Ymgynghori ar y Adroddiad Adolygu Drafft bellach wedi cau


Cllr. Annette Wingrave

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol, presennol ym mis Ionawr 2016. Yn unol â'r canllawiau, gan fod 4 blynedd wedi mynd heibio ers i'r Cynllun gael ei fabwysiadu, mae bellach yn ofynnol bod y Cyngor yn cychwyn ar y gwaith o adolygu'r Cynllun.

Cychwynnodd adolygiad llawn o CDLl cyfredol Castell-nedd Port Talbot (2011-2026) ym mis Ionawr 2020, ac mae wedi dod i ben gyda chyhoeddi'r Adroddiad Adolygu Drafft.

Mae'r Adroddiad Adolygu Drafft yn rhoi trosolwg o'r materion sydd wedi cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu lawn y CDLl, ac wedyn mae'n nodi'r newidiadau posibl sy'n debygol o fod yn angenrheidiol ar gyfer unrhyw CDLl diwygiedig.

Roedd yr Adroddiad Adolygiad Drafft yn destun cyfnod ymgynghori 6 wythnos rhwng 3 Chwefror a 16 Mawrth 2020.

Er bod yr ymgynghoriad bellach wedi dod i ben, mae'r adroddiad adolygu drafft yn dal ar gael i'w darllen neu eu lawrlwytho isod:

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Adroddiad Adolygu'r CDLl - Drafft Ymgynghori - Ionawr 2020
3.33 MB

Cofiwch, os gwelwch yn dda...

Ni ellir trin sylwadau a dderbynnir fel rhai cyfrinachol. Bydd yr holl sylwadau a wneir ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio, ac yn cael eu rhoi ar y wefan hon. Mae 'Gwasanaeth Cynllunio & Diogelu'r Cyhoedd' Castell-nedd Port Talbot yn ymroddedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu - i gael rhagor o wybodaeth, mae modd darllen eu Datganiad Preifatrwydd yn: Datganiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd unrhyw sylwadau a ddaw i law yn derbyn sylw mewn Adroddiad Ymgynghori, a fydd yn nodi unrhyw newidiadau sy'n ofynnol, ac adroddir yn ôl i'r Cyngor Llawn.

Rhagwelir y bydd yr Adroddiad Adolygu terfynol (a ddiwygiwyd) yn cael ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2020. Yna bydd gwaith yn parhau ar y CDLl Amnewid (2020-2035).

I gael rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch unrhyw agwedd ar baratoi'r CDLl, gallwch gysylltu â Thîm y CDLl yn uniongyrchol, naill ai dros y ffôn: [01639] 686821 neu drwy anfon e-bost i: ldp@npt.gov.uk

Eich cymuned, eich dyfodol...…byddwch yn rhan ohono.

Y Cynghorydd Annette Wingrave

(Yr Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Cynllun Datblygu Lleol)