Cais Channel 4 - Herio Stereoteipiau

Mae gan lawer o bobl nad ydynt yn gyfarwydd â Chastell-nedd Port Talbot syniadau rhagdybiedig weithiau am yr ardal.

Ydy, mae'n wir fod gennym dreftadaeth ddiwydiannol gyfoethog, yn seiliedig yn bennaf ar lo a dur. Mae hefyd yn wir fod gennym gymunedau balch a thirweddau trawiadol.

Ond dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r sir wedi newid yn gyflym, gan ddatblygu ymdeimlad cynyddol o hunanhyder ac uchelgais ar gyfer y dyfodol ar hyd y ffordd.

Dyna pam nad oedodd y cyngor o gwbl wrth gyflwyno cais ffurfiol heddiw i gynnal un o ganolfannau cynhyrchu rhanbarthol Channel 4 sydd ar gynnig ar hyn o bryd.

Bydd y gystadleuaeth yn anodd ac rydym yn sylweddoli na fydd cystadlu yn erbyn nifer o drefi a dinasoedd eraill ledled y DU yn hawdd. Fodd bynnag, credwn yn gryf y gall ansawdd ein cynnig a'r buddion niferus y gall y sir eu cynnig i Channel 4 ddarparu cyfle delfrydol i gyflwyno prosiect trawsffurfiol a blaengar i bawb dan sylw.

Nglannau'r Harbwr

Rydym wedi cynnig safle yng Nglannau'r Harbwr, Port Talbot, sydd ar hyn o bryd dan berchnogaeth y cyngor ac yn barod am ddatblygiad pwrpasol, lle mae digon o le ar gael o'i gwmpas fel y gall mentrau cysylltiedig gael eu cyd-leoli yno. Gyda'i bentref Ymchwilio a Datblygu 42,000 tr. sg., Hwb Trafnidiaeth Integredig, datblygiad coleg newydd sy'n rhan o Grŵp Colegau CNPT i 1,000 o fyfyrwyr a fydd yn dechrau yn 2019/20 a'r clwstwr technoleg a meddalwedd yn hen adeilad y Llys Ynadon, y disgwylir iddo gael ei adnewyddu erbyn dechrau'r flwyddyn nesaf, mae Glannau'r Harbwr yn ffynnu.

Mae'r safle hwn, sy'n llai na phum munud o'r M4 ac yn ddwy funud yn unig ar droed o Orsaf Parcffordd Port Talbot ar y brif linell o Lundain Paddington, yn darparu mynediad hwylus i'r ffordd a'r rhwydwaith trenau y mae'n anodd cystadlu yn ei erbyn. Mae Glannau'r Harbwr sy'n ddeng munud o Abertawe a hanner awr o Gaerdydd, ac sydd o fewn 10 milltir i ddwy brifysgol arweiniol, mewn lle delfrydol i ddod â doniau gorau a mwyaf peniog coridor de Cymru ynghyd.

Er bod Castell-nedd Port Talbot yn adnabyddus iawn am gynhyrchu enwau enwog fel Richard Burton, Anthony Hopkins, Michael Sheen, Katherine Jenkins, Bonnie Tyler a Rob Brydon, un o'i chyfrinachau gorau yw ei harbenigedd cynyddol y tu ôl i'r llenni, yn y sector creadigol yn arbennig. Mae Stiwdios y Bae eisoes wedi sefydlu yn y sir - mae'n cynnwys 265,000 tr. sg o le stiwdio a 30,000 o swyddfeydd cynhyrchu. Ychwanegwch at hynny lu o gwmnïau sy'n arbenigo mewn popeth o oleuadau i sain, gwisgoedd i amlgyfrwng ac amrywiaeth o dirweddau trawiadol o forliniau a thraethau i ardaloedd trefol, cestyll hanesyddol a bryniau rhamantus, mae'n hawdd gweld pam y mae Castell-nedd Port Talbot, fel porth i Ddinas-ranbarth Bae Abertawe, yn dod yn gyflym yn gartref poblogaidd i lawer yn y diwydiannau creadigol.

Ein nod yw adeiladu ar hyn, gan anfon neges glir at Channel 4 a phawb arall i ddweud ein bod ar agor am fusnes, bod gennym agwedd "gallu gwneud" a'n bod yn benderfynol o gyflwyno agenda datblygiad economaidd uchelgeisiol ar gyfer y sir.

Cyng. Annette Wingrave,
Aelod y Cabinet dros Adfywio a Datblygu Cynaliadwy