Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad Preifatrwydd

Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn nodi sut mae gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd CBS Castell-nedd Port Talbot* yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i CBS Castell-nedd Port Talbot, gan gynnwys pan fyddwch yn defnyddio gwefan y Cyngor ac yn cyflwyno gwybodaeth yn electronig.

*sy’n cynnwys Cynllunio, Rheoli Adeiladu, Iechyd Amgylcheddol a Safonau Masnach

Cefndir

Mae gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd Castell-nedd Port Talbot yn ymroddedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os byddwn ni’n gofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol sy’n golygu bod modd eich adnabod wrth ddefnyddio ein gwefan, neu wrth gyflwyno dogfennau (gan gynnwys sylwadau ar geisiadau cynllunio a cheisiadau am drwydded), gallwch fod yn sicr na fydd yn cael ei defnyddio ond yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn.

Gall gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd Castell-nedd Port Talbot newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd trwy ddiweddaru’r Datganiad Preifatrwydd hwn. Dylech wirio ar ein gwefan o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod yn fodlon ar unrhyw newidiadau. Mae’r polisi hwn yn dod i rym o 18 Mai 2018.

Beth rydym ni’n ei Gasglu

Gallwn gasglu’r wybodaeth ganlynol:

 • Enw a chyfeiriad
 • Gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn
 • Gwybodaeth bersonol arall y gallech ei chyflwyno’n dystiolaeth i gefnogi, er enghraifft:-

  • Cais cynllunio neu adeilad rhestredig,
  • Sylwadau cysylltiedig â Pholisi Cynllunio,
  • Cais rheoliadau adeiladu, hysbysiad dymchwel, gwaith heb ei awdurdodi, strwythurau peryglus, waliau cynnal neu ddiogelwch mewn meysydd chwarae,
  • Cais am drwydded gyda’r gwasanaeth Iechyd Amgylcheddol neu Safonau Masnach, er enghraifft Tŷ Amlddeiliadaeth, gweithdrefnau arbennig, Petrolewm a Chofrestru busnesau bwyd.
 • Gwybodaeth bersonol arall i fodloni gofynion iechyd a diogelwch / monitro grantiau ar gyfer cyfranogiad mewn gweithgareddau (h.y. i sicrhau ‘parodrwydd ar gyfer gweithgareddau’).

Beth rydym ni’n ei wneud â’r wybodaeth rydym ni’n ei chasglu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio i ymarfer ein hawdurdod swyddogol yn unol â’r statud ac fel y rhagnodwyd ynddo, ac ni fydd yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu eich data gyda thrydydd partïon oni bai bod hynny’n ofynnol neu’n cael ei ganiatáu o dan y gyfraith.

Gallwn brosesu eich gwybodaeth bersonol a gasglwyd am y rhesymau canlynol:

 • Fel rhan o’r cofnodion statudol rydym yn eu cadw o dan ddeddfwriaeth Sylfaenol a nodwyd yn Atodiad 1, ynghyd â phob is-ddeddfwriaeth eilaidd a Rheoliadau:
 • Fel rhan o ddarparu ein Gwasanaeth Cyngor Cynllunio Cyn Ymgeisio
 • Fel rhan o’n Hymchwiliadau Gorfodi o dan y Deddfau a’r Rheoliadau y cyfeiriwyd atynt uchod.
 • Fel rhan o ddarparu ein gwasanaethau Cyn Prynu a Thystysgrifau Cwblhau.
 • Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol Rheoli Adeiladu.
 • Fel rhan o ‘Restrau Dosbarthu’ sy’n ceisio darparu gwybodaeth i chi am Geisiadau, Polisïau a Gweithdrefnau Cynllunio / Rheoli Adeiladu / Iechyd Amgylcheddol / Safonau Masnach, gan gynnwys gwybodaeth a /neu ganllawiau Cenedlaethol sy’n berthnasol.
 • I gysylltu â chi at ddibenion ymchwil er mwyn ein galluogi i wella’r gwasanaethau rydym ni’n eu cynnig. Gallwn gysylltu â chi drwy e-bost, dros y ffôn, neu drwy’r post.

Mae prosesu unrhyw ddata personol gan wasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd Castell-nedd Port Talbot yn digwydd yn unol â gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) (Rheoliad (UE) 2016/679). Byddwn yn cadw’r wybodaeth hon yn unol â’n gofynion statudol.

Ni fyddwn yn datgelu eich data personol ond pan fyddwn o dan rwymedigaeth gyfreithiol i wneud hynny neu gyda’ch caniatâd chi, ac yn achlysurol i’r canlynol:

 • Yn fewnol gydag Adrannau eraill CBS Castell-nedd Port Talbot.
 • Sefydliadau/Awdurdodau Rheoleiddio sy’n ein helpu i ddarparu ein Gwasanaethau
 • Eich cynrychiolwyr cyfreithiol
 • Awdurdodau partner trwy Gynllun Awdurdodau Partner LABC, mewn perthynas â cheisiadau Rheoliadau Adeiladu.

Diogelu

Rydym ni’n ymroddedig i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu heb awdurdod, mae gennym weithdrefnau corfforol, electronig a rheolaeth addas i ddiogelu’r wybodaeth rydym ni’n ei chasglu ar-lein a’i chadw’n ddiogel.

Dolenni i Wefannau Eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein safle, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Ni allwn fod yn gyfrifol, felly, am ddiogelu a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei darparu wrth ymweld â’r cyfryw safleoedd, ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn wyliadwrus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli eich Gwybodaeth Bersonol

Efallai y byddwch yn dewis cyfyngu ar gasglu neu ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol a/neu’n gwneud cais am ddileu gwybodaeth bersonol nad yw’n ofynnol ar gyfer cofrestr(au) statudol yr adran.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynghylch defnydd o’ch data personol, os ydych am gael mynediad i’r data hwnnw, neu wneud cwyn o unrhyw fath ynghylch y casglu, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ.

Mae copi o'r Datganiad Preifatrwydd yn cynnwys Atodiad 1 ar gael i'w lawrlwytho isod:

Lawrlwythiad

 • Datganiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (PDF 233 KB)

  m.Id: 16277
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Datganiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd
  mSize: 233 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9239/2018-gpdr-privacy-statement-planning-and-public-protection-final-cym.pdf