Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cymorth yn eich Cartref

Cymorth yn eich Cartref

Y Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol

Mae'r Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol yn darparu cefnogaeth sy'n ymwneud â thai i helpu pobl ddiamddiffyn i fyw mor annibynnol â phosib. Mae'r gwasanaeth yn rhoi cefnogaeth un i un i helpu pobl i reoli a chynnal eu cartrefi, eu tenantiaethau a'u hamgylchiadau personol. Mae'r gwasanaeth ar gael mewn lleoliadau cytunedig yn ystod yr wythnos ac mae ar gael ledled Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol yn darparu cefnogaeth galluogi unigolion i wella eu sgiliau byw wrth hyrwyddo eu hannibyniaeth.

 Mae'r math o gefnogaeth sydd ar gael yn cynnwys:

 • cyllidebu a rheoli dyled
 • Cynllunio a pharatoi dewisiadau bwyd iach
 • Cynllunio rhestrau siopa iach a chynorthwyo gyda siopa lle bo angen
 • paratoi prydau
 • siopa wythnosol
 • cymorth mewn apwyntiadau meddygol allweddol
 • Sicrhau bod cartrefi yn cael eu cadw'n ddiogel ac yn lân ac yn unol â chytundebau tenantiaeth
 • annog cyfranogiad mewn gweithgareddau cymdeithasol yn y gymuned leol

Meini prawf cymhwysedd

Nid oes angen i chi gael asesiad ffurfiol neu gynllun gofal a chefnogaeth i gael eich atgyfeirio i'r Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol. Gellir gwneud atgyfeiriadau trwy'r canlynol:

 • Porth CNPT
 • Timau gwaith cymdeithasol
 • Timau atal digartrefedd
 • Tîm Argyfyngau Iechyd Meddwl
 • Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc
 • Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

Talu am wasanaethau

Mae’r Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol yn cael eu hariannu trwy Raglen Cefnogi Pobl y Llywodraeth
Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.

Manylion Cyswllt

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch:

Ffôn: 01792 812825

Ebost:
directservicereferrals@npt.gov.uk 
(Enw, Cyfeiriad, Dyddiad Geni, Gofyniadau Cymorth)

Oriau agor: 8.30am - 4.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener