Cwynion

Cwynion

Os ydych o'r farn nad yw'r Awdurdod yn cydymffurfio â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, efallai y byddwch yn y lle cyntaf gyflwyno cwyn ysgrifenedig ffurfiol i'r Swyddog Monitro'r Awdurdod yn nodi sail eich cwyn. Er enghraifft, efallai y byddwch yn ystyried y canlynol: -

 1. Mae wedi cymhwyso eithriad i wrthod datgelu gwybodaeth nad yw'n berthnasol yn yr amgylchiadau; 
 2. Mae wedi methu ag ymateb i'ch cais, neu wedi methu â gwneud hynny o fewn y  terfyn amser a nodir yn y Ddeddf; neu
 3. Mae wedi gwneud taliadau afresymol i ddarparu'r wybodaeth.

Cyfeiriad Swyddog Monitro'r Awdurdod yw:

 • Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd,
  Canolfan Ddinesig,
  Port Talbot,
  SA13 1PJ

Os digwydd eich bod wedi gwneud cwyn i Swyddog Monitro'r Awdurdod, ac yn  anfodlon â'i / ei hymateb gallwch gwyno'n uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae gan y Comisiynydd Gwybodaeth bwerau i rhoi rhybuddion penderfyniadau a hysbysiadau gorfodi ar awdurdodau cyhoeddus i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'u cyfrifoldebau o dan y Ddeddf mewn amgylchiadau priodol.

Cyfeiriad yComisiynydd Gwybodaethyw:-

 • Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth,
  Wycliffe House,
  Water Lane,
  Wilmslow
  SK9 5AF
 • Ffôn: 08456 306060

Noder y dylai cwynion i'r Comisiynydd Gwybodaeth cael ei gyflwyno i'w swyddfa cyn gynted ag y bo modd ac yn ddelfrydol heb fod yn hwyrach na dau fis ar ôl i awdurdod cyhoeddus darparu'r ceisiwr gyda'i hymateb.