Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth

Mae dyletswydd gyfreithiol ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot (CCNPT) i gynnal a gwella bioamrywiaeth, a thrwy wneud hynny, hybu gwytnwch ecosystemau o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Mae’r cynllun hwn yn dangos sut byddwn ni’n cyflawni’r ddyletswydd honno ac yn gweithredu fel sbardun ar gyfer gweithgareddau cadwraeth ar draws Castell-nedd Port Talbot (CNPT).

Mae traddodiad hir o gadwraeth amgylcheddol yn CNPT, ac mae llawer o grwpiau’n ymwneud â hynny. Er y bydd yr Awdurdod yn dal i weithio gyda’r grwpiau hynny, gan gynnwys hwyluso Partneriaeth Natur CNPT, mae’r cynllun hwn yn nodi beth rydym ni, fel Awdurdod, yn ei wneud i gyflawni’r ddyletswydd gyfreithiol hon.

Mae Llywodraeth Cymru (LlC) wedi cyflwyno nifer o ofynion deddfwriaethol i gyrff cyhoeddus ac awdurdodau lleol gydymffurfio â nhw, fydd yn newid sut rydym ni’n cynllunio ac yn cyflwyno gwasanaethau, gan wneud egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ganolog i holl benderfyniadau cyrff cyhoeddus. Mae Cynllun Corfforaethol CCNPT 2019-2022 yn cydnabod y newid gofynnol hwn a’r gwaith paratoadol sy’n angenrheidiol i sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein dyletswyddau statudol. Mae’r Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth nid yn unig yn cyflawni ein dyletswyddau statudol o ran bioamrywiaeth, ond hefyd yn esbonio sut rydym, trwy gyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth, yn cyflawni amcanion llesiant a’r ffyrdd o weithio o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae Adroddiad Gweithredu’r Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth 2017 yn nodi beth wnaethom ni i gyflawni’r camau yn y cynllun cyntaf. Mae’n mynd ymlaen i gyflwyno argymhellion ynghylch sut i symud ymlaen gyda phob cam, a hefyd yn cynnig camau newydd. Bydd yr argymhellion hyn yn cael eu hadlewyrchu yn y Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth newydd (2021), a bydd yr adroddiad gweithredu i gyd-fynd â’r cynllun yn cael ei gyhoeddi yn 2023.

Llawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Adroddiad Gweithredu Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth Cyngor
3.04 MB
pdf CBSCnPT Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth
6.13 MB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete