Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBCSCNPT) ddyletswydd gyfreithiol i gynnal a gwella bioamrywiaeth ac wrth wneud hynny, hybu cydnerthedd ecosystemau o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.  Mae’r cynllun hwn yn dangos sut byddwn yn cyflawni’r ddyletswydd honno ac yn gweithredu fel ysgogydd ar gyfer gweithgareddau cadwraeth ledled Castell-nedd Port Talbot (CNPT). 

Mae traddodiad hir o gadwraeth amgylcheddol yn CNPT ac mae sawl grŵp yn ymwneud â hyn. Er y bydd yr awdurdod yn dal i weithio gyda’r grwpiau hyn, gan gynnwys hwyluso Partneriaeth Natur CNPT, mae’r cynllun hwn yn nodi’r hyn y byddwn ni, fel awdurdod, yn ei wneud i gyflawni’r ddyletswydd gyfreithiol hon. 

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno nifer o ofynion deddfwriaethol newydd i gyrff cyhoeddus ac awdurdodau lleol i gydymffurfio â rhoi egwyddorion datblygu wrth wraidd holl brosesau penderfynu cyrff cyhoeddus. Bydd hyn yn newid y ffordd rydym yn cynllunio ac yn cyflwyno gwasanaethau. Mae Cynllun Corfforaethol CBSCNPT 2017-2022 yn cydnabod y gofyniad hwn am newid a’r gwaith paratoi y mae ei angen i sicrhau ein bod yn cyflawni’n dyletswyddau statudol. Mae’r Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth yn cyflawni ein dyletswyddau statudol o ran bioamrywiaeth a hefyd yn esbonio, drwy gyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth, sut rydym yn cyflawni amcanion lles a’r ffordd o weithio o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  

Gellir diwygio’r cynllun ar unrhyw adeg ond rhaid adrodd amdano’n ffurfiol erbyn diwedd 2019 a phob 3 blynedd wedi hynny.

LLAWRLLWYTHIO
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf CBSCnPT Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth.pdf
6.13 MB