Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth

Mae dyletswydd gyfreithiol ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot (CCNPT) i gynnal a gwella bioamrywiaeth, a thrwy wneud hynny, i hybu gwydnwch ecosystemau o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Mae’r cynllun hwn yn dangos sut byddwn ni’n cyflawni’r ddyletswydd honno, a bydd yn gweithredu fel sbardun ar gyfer gweithgareddau cadwraeth ar draws Castell-nedd Port Talbot (CNPT).

Mae traddodiad hir o gadwraeth amgylcheddol yn CNPT, ac mae llawer o grwpiau’n ymwneud â hynny. Er y bydd yr Awdurdod yn parhau i weithio gyda’r grwpiau hyn, gan gynnwys hwyluso Partneriaeth Natur CNPT, mae’r cynllun hwn yn nodi beth rydym ni, fel Awdurdod, yn ei wneud i gyflawni’r ddyletswydd gyfreithiol hon.

Mae Llywodraeth Cymru (LlC) wedi cyflwyno nifer o ofynion deddfwriaethol i gyrff cyhoeddus ac awdurdodau lleol gydymffurfio â nhw, sy’n newid ein dull o gynllunio a chyflwyno gwasanaethau, fel bod egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ganolog i’r holl benderfyniadau a wneir gan gyrff cyhoeddus. Mae Cynllun Corfforaethol CCNPT 2019-2022 yn cydnabod y gofyniad hwn i newid a’r gwaith paratoi sy’n angenrheidiol i sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein dyletswyddau statudol. Mae Cynllun y Ddyletswydd Bioamrywiaeth (BDP) nid yn unig yn cyflawni ein dyletswyddau statudol o safbwynt bioamrywiaeth ond hefyd yn egluro sut rydym, trwy gyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth, hefyd yn cyflawni amcanion llesiant a’r ffyrdd o weithio o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae Adroddiad Gweithredu Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth 2017 yn nodi’r hyn a wnaethom i gyflawni’r camau gweithredu yn y cynllun cyntaf. Mae’n mynd ymlaen i gyflwyno argymhellion ynghylch sut mae datblygu pob cam gweithredu, ac yn cynnig camau gweithredu newydd. Rhoddwyd yr argymhellion hynny ar waith yn y Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth newydd 2020-2023, a gymeradwywyd gan y Cyngor ym mis Rhagfyr 2021. Bydd yr adroddiad gweithredu sy’n cyd-fynd ag ef yn cael ei gyhoeddi yn 2023.

Llawrlwytho

 • Adroddiad Gweithredu Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth Cyngor (PDF 3.04 MB)

  m.Id: 26880
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Gweithredu Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth Cyngor
  mSize: 3.04 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15026/adroddiad-gweithredu-cynllun-dyletswydd-bioamrywiaeth-cyngor.pdf