Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Rhowch yn Gall - Gwnewch fel Arall

Gall pobl yng Nghastell-nedd Port Talbot gefnogi pobl ddiamddiffyn ar y stryd a'r rheiny sy'n cysgu ar y stryd yn y fwrdeistref sirol drwy gyfrannu arian at gynllun swyddogol.

Lansiwyd cynllun ‘Rhowch yn Gall - Gwnewch fel Arall’ ddydd Gwener 21 Medi 2018. Mae'n darparu dewis amgen i roi arian yn uniongyrchol i bobl sy'n cardota ar y stryd. Yn ogystal, bydd pobl sy'n cyfrannu at y cynllun yn rhoi dwywaith cymaint o gymorth oherwydd bydd Santander yn rhoi arian cyfatebol - swm a fydd yn cyfateb i'r hyn a gesglir.

Gall rhoi arian i bobl sy’n cardota eu hannog i beidio â cheisio'r cymorth proffesiynol y mae gwir ei angen arnynt.

Mae'r cynllun rhoi'n gall yn gweithio drwy ofyn i bobl roi arian i elusennau lleol i'r digartref drwy flychau casglu swyddogol, yn hytrach na rhoi arian yn uniongyrchol i bobl sy'n cardota ar y strydoedd. Bydd yr holl arian a dderbynnir yn cael ei ddefnyddio mor effeithiol â phosib i helpu pobl yn yr ardal. Gallai'r cymorth hwn gael ei ddarparu gan grwpiau statudol, gwirfoddol, rhai sy'n seiliedig ar ffydd, busnesau a grwpiau cymunedol eraill sy'n helpu pobl i oresgyn dibyniaeth a'r problemau eraill sy'n arwain at gardota.

Bydd yr ymgyrch Rhowch yn Gall – Gwnewch fel Arall yn sicrhau bod unrhyw arian a gesglir yn cael ei ddefnyddio at ddibenion dilys i roi cefnogaeth uniongyrchol i'r rheiny sydd mewn angen go iawn.

Mae bron 30 o fusnesau ledled y fwrdeistref sirol eisoes wedi cytuno i gefnogi'r cynllun drwy weithredu fel mannau rhoi.

Mae'r cynllun yn gweithio drwy ddarparu arian i sefydliadau gwirfoddol a'r trydydd sector sy'n gallu gwneud cais am grantiau i gefnogi pobl ddigartref a diamddiffyn.

Bydd y cynllun ledled y sir hefyd yn chwarae rôl bwysig wrth gefnogi'r ymgyrch Castell-nedd ar y Cyd, sy'n gwneud cynnydd wrth ddarparu'r mynediad at wasanaethau y mae eu hangen ar bobl ddigartref.

Mannau Rhoi

Cefnogwch y gwaith allweddol hwn drwy beidio â rhoi arian yn uniongyrchol i bobl sy'n cardota ar y strydoedd. 

Chwaraewch eich rhan, rhowch yn galla gwnewch fel arall!