Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Prosiectau a Ariennir gan Ewrop (2014 - 2020)

Hwb Trafnidiaeth Integredig Port Talbot


Mae’r Hwb Trafnidiaeth newydd a gwblhawyd ym mis Mawrth 2018 yn ganolfan i brif gysylltiadau trafnidiaeth gan gynnwys gorsaf Parcffordd Port Talbot, gorsaf fysus newydd, cyfleusterau beicio, safle tacsis a chilfachau casglu a gollwng mewn cynteddfa i gerddwyr yn bennaf, gan ddarparu mynediad mwy hwylus i bob ardal cyflogaeth a phreswyl yn y dref ac o'i chwmpas.

Cynlluniwyd yr Hwb Trafnidiaeth i ategu gwaith Network Rail o ailddatblygu Gorsaf Drenau Parcffordd Port Talbot (a ariannwyd yn rhannol drwy gyllid yr UE) ac mae'n rhan o rhaglen adfywio ehangach y cyngor.

Ariannwyd y cynllun gan y Gronfa Trafnidiaeth Leol, cyllid Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru.

Mae'r Hwb Trafnidiaeth yn ddarpariaeth ychwanegol ac ategol i Orsaf Fysus Port Talbot, lle bydd gwasanaethau arferol yn parhau.

Glannau'r Harbwr - lliniaru llifogydd a gwaith adfer tir

Bydd adfywio safle cyflogaeth strategol Glannau'r Harbwr yn gatalydd i ailddatblygu hen ardal ddociau’r dref. Diben y cynllun yw gwella'r ardal er mwyn creu hwb busnes ffyniannus a denu buddsoddiad preifat ychwanegol i helpu i ysgogi twf mewn cyflogaeth a chyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy.

Unwaith bydd y gwaith wedi'i gwblhau, bydd y safle’n darparu tir ar gyfer defnyddwyr diwydiannol bach a defnyddwyr swyddfa gan fanteisio ar yr agosrwydd at ganol y ddinas a’r cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog.

Mae'r prosiect yn cynnwys: adfer yr hen dir llwyd; adeiladu ffyrdd mynediad; gwella priffyrdd presennol i safon fabwysiadwy; a mesurau i liniaru llifogydd. Bydd hyn yn galluogi datblygiad yn y dyfodol ac yn gwneud y safle'n ddichonadwy ar gyfer datblygu ymhellach. Bydd hefyd yn darparu mannau parcio ychwanegol i gefnogi datblygiad y safleoedd.

Mae'r cynllun hwn wedi'i ariannu'n rhannol gan gyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru.

Bydd y gwaith adeiladu'n dechrau yn 2020.

Cronfa Seilwaith Eiddo (PIF)

Cynllun Llywodraeth Cymru yw'r Gronfa Seilwaith Eiddo (PIF), sy'n darparu cymorth ariannol ar gyfer adeiladu neu adnewyddu adeiladau hapfasnachol at ddefnydd diwydiannol a masnachol. Prif nod y cynllun yw creu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth ar draws Gorllewin Cymru a'r cymoedd.

Mae'r PIF yn targedu datblygiad hapfasnachol yn benodol. Dylai perchnogion preswyl sy'n dymuno adnewyddu, ehangu neu adeiladu mangre o'r newydd gysylltu â Llywodraeth Cymru gde.pdg@wales.gsi.gov.uk  

Mae'r cynllun PIF wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Cronfa'r Grant Eiddo ar gyfer Datblygu Busnes (PBDG)

Cynllun Llywodraeth Cymru yw'r Gronfa’r Grant Eiddo ar gyfer Datblygu Busnes sy'n darparu cymorth ariannol ar gyfer gwaith adeiladu neu adnewyddu adeiladau at ddefnydd diwydiannol a masnachol â'i brif nod yw creu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth ar draws Gorllewin Cymru a'r cymoedd.

Mae’r gronfa ar gyfer busnesau (neu ddatblygwyr ar ran busnesau) sy'n dymuno adnewyddu, ehangu neu adeiladu mangre o'r newydd at ddibenion anghenion eu busnes, a dylid cysylltu â Llywodraeth Cymru gde.pdg@wales.gsi.gov.uk

Mae’r cynllun hwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru.

Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe


Bydd Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe ym Mharc Ynni Baglan yn adeilad hybrid sy’n darparu amrywiaeth o fannau swyddfa hyblyg i gefnogi cwmnïau cychwynnol a thwf busnesau brodorol gyda ffocws ar y sectorau arloesedd ac ymchwilio a datblygu ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain. Bydd dyluniad y Ganolfan Dechnoleg yn cynnwys deunyddiau adeiladu i'w sefydlu fel 'adeilad fel gorsaf bŵer'.

Bydd yr adeilad ym Mharc Ynni Baglan, ger Port Talbot, ar goridor yr M4, gerllaw Canolfan Arloesedd Bae Baglan, sydd eisoes yn llawn. Mae gan y lleoliad gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog a bydd yn cefnogi ac yn hybu twf sectorau strategol yn y rhanbarth (gan gynnwys busnesau newydd a busnesau brodorol), yn arbennig y sector ynni sy'n tyfu, gan arwain at greu swyddi a chynnydd mewn gwerth ychwanegol gros yn y rhanbarth.  

Bydd y prosiect yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru a Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Bydd y gwaith adeiladu'n dechrau yn yr Haf 2020.

Ailddatblygu’r Plaza

Nod ailddatblygu'r Plaza yw ailddefnyddio’r hen sinema adfeiliedig at ddibenion economaidd gan ddarparu cyfleuster a fydd yn creu swyddi, yn annog twf economaidd ac yn cyfrannu at yr agenda trechu tlodi.                      

Mae'r adeilad yng nghanol tref Port Talbot, gerllaw cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog gorsaf Parcffordd sydd newydd ei hadnewyddu a'r Hwb Trafnidiaeth Integredig newydd.

Bydd yn darparu cyfleusterau meithrin busnesau hyblyg; ystafelloedd hyfforddi/swyddfa/cyfarfod; ardaloedd amlbwrpas ar gyfer defnydd cymunedol; caffi/cyfleuster cegin hyfforddi; a man hyblyg ar gyfer defnydd cymunedol, e.e. mentrau cymdeithasol.

Disgwylir i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2020.

Terminws (Hen Lys Ynadon, Port Talbot)

Ar hyn o bryd, mae adeilad yr hen Lys Ynadon yn wag ac yn adeilad rhestredig amlwg yng nghanol tref Port Talbot. Mae'r adeilad o ddiddordeb hanesyddol arbennig oherwydd dyma brif swyddfeydd cwmni dur gwreiddiol Port Talbot. Fe’i hadeiladwyd tua 1900, cyn ei drawsnewid yn Llys Ynadon yn y 1980au.

Mae'r adeilad wedi ei leoli o fewn Parth Menter Port Talbot, wrth un o’r prif byrth i Bort Talbot ar hyd Ffordd yr Harbwr, a gwblhawyd yn ddiweddar. Mae ef gerllaw safle cyflogaeth strategol Glannau'r Harbwr, gorsaf drenau Parcffordd sydd newydd ei hailddatblygu a'r Hwb Trafnidiaeth Integredig.

Nod y gwaith ailddatblygu yw darparu swyddfeydd hyblyg dros ddau lawr, ynghyd ag ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi, gan ddod â chyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yn ei sgîl, yn ogystal â denu buddsoddiad economaidd ychwanegol i'r ardal.

Mae'r cynllun hwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol Llywodraeth Cymru.

Wnaeth y prosiect gorffen yn mis Medi 2019.

8 Stryd y Gwynt, Castell-nedd

Caiff hen swyddfa'r cofrestrydd yng nghanol tref Castell-nedd ei hadnewyddu i ddarparu swyddfeydd hanfodol a fydd yn gartref i fusnesau bach a chanolig newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli, gan greu cyfleoedd cyflogaeth a busnes lleol, yn ogystal â denu buddsoddiad economaidd ychwanegol i'r rhanbarth.

Mae'r adeilad amlwg a rhestredig wedi bod yn wag am 13 o flynyddoedd a bydd yr adnewyddiad yn bodloni gofynion CADW gan atgyweirio nodweddion pensaernïol lle bynnag y bo modd.

Bydd y swyddfeydd newydd eu hadnewyddu yn darparu ar gyfer oddeutu 47 o swyddi dros dri llawr.

Bwriedir i'r gwaith adnewyddu ddechrau yn 2020.

Gweithffyrdd+

Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd profiad gwaith â thâl i bobl ddi-waith yn y tymor hir i'w helpu i gael eu bywydau'n ôl ar y trywydd iawn.

Darperir cefnogaeth ar gyfer cyfranogwyr dros 25 oed sy'n byw y tu allan i ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf sy'n anweithgar yn economaidd, yn ddi-waith yn y tymor hir neu’n wynebu rhwystrau cymhleth i'w goresgyn. Bydd Gweithffyrdd+ yn helpu cyfranogwyr i gymryd eu camau cyntaf tuag at ddychwelyd i'r farchnad lafur.

Mae wedi'i gefnogi gan werth £17.3 miliwn o arian yr UE, a bydd y cynllun saith blynedd o fudd i bobl yng Nghastell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig mentora un i un, cefnogaeth i chwilio am swyddi a sgiliau cyfweliad, a'r cyfle i ennill cymwysterau newydd. Cefnogir unigolion y mae ganddynt gyflyrau iechyd ac anableddau sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio, yn ogystal â phobl â chyfrifoldebau gofal a phobl heb lawer o sgiliau neu heb unrhyw sgiliau o gwbl.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaethau rydym yn eu darparu, cysylltwch ag aelod o'n tîm yn workways@npt.gov.uk neu ewch i wefan Gweithffyrdd+ yn http://www.workways.wales/ 

Cymenudau am Waith (C4W)

Rhaglen Llywodraeth Cymru yw Cymunedau am Waith, a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac a noddir ar y cyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i gyflwyno gwasanaethau cefnogi cyflogaeth yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Rhaglen wirfoddol i gynorthwyo oedolion sydd bellaf o'r farchnad lafur i gael cyflogaeth yw Cymunedau am Waith. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddarparu cefnogaeth un i un, arweiniad a hyfforddiant.

Nod y prosiect yw ychwanegu at raglenni presennol yr Adran Gwaith a Phensiynau a rhaglenni cyflogadwyedd eraill a’u hategu.

Diben allweddol prosiect Cymunedau am Waith yw mynd i'r afael â thlodi trwy gynnig cyflogaeth gynaliadwy gan wneud y canlynol:

 • Darparu mentora trylwyr a chyngor cyflogaeth arbenigol i helpu i fynd i'r afael â rhwystrau i gyflogaeth
 • Darparu ysgogiad a hyder i gyfranogwyr i ystyried cyfleoedd cyflogaeth a symud yn agosach at y farchnad waith
 • Cynorthwyo cyfranogwyr i fagu sgiliau meddal, e.e. prydlondeb, cadw tŷ, cymhelliant personol, materion magu plant, rheoli dicter, fel y gallant ganfod a chadw swydd
 • Helpu cyfranogwyr i fagu a diweddaru eu sgiliau chwilio am swydd fel y gallant ganfod a chadw swydd
 • Helpu cyfranogwyr i fagu sgiliau galwedigaethol fel y gallant fodloni galw y farchnad lafur
 • Darparu adnoddau a chefnogaeth i'w helpu i geisio am swyddi

Prosiect Cynnydd

Bydd y prosiect Cynnydd yn gweithio gyda’r rheiny rhwng 11 a 24 oed sydd mewn perygl o fod yn NEET (heb fod mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant).

Cyngor Sir Penfro sy'n gyfrifol am arwain Cynnydd a'i gyflwyno mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, colegau addysg bellach a Gyrfa Cymru yng Nghastell-nedd Port Talbot, Abertawe, Caerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Mae darparwyr hyfforddiant sector preifat a thrydydd sector hefyd yn cymryd rhan wrth gyflwyno'r prosiect hwn.

Mae'r prosiect £19 miliwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a bydd yn gweithio gydag oddeutu 4,500 o bobl ifanc ar draws de-orllewin Cymru.

Mae Cynnydd yn darparu cefnogaeth Gweithiwr Cynnwys Ieuenctid i bobl ifanc rhwng11 ac 16 oed yng Nghastell-nedd Port Talbot (CNPT). Mae'r Gweithwyr Cynnwys Ieuenctid yn gysylltiedig â holl ysgolion uwchradd Castell-nedd Port Talbot gan gynnwys Ysgol Hendrefelin a byddant yn gweithio gyda phobl ifanc i oresgyn neu reoli unrhyw broblemau sy'n peri iddynt golli diddordeb mewn addysg brif ffrwd.

Mae'r tîm Cynnydd hefyd yn gweithio'n agos gyda Grŵp Colegau NPTC a Gyrfa Cymru i helpu i gefnogi pobl ifanc i gyrchu addysg bellach, hyfforddiant a chyflogaeth. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Liz Dennis, Uwch-reolwr Lles

Rhif ffôn: 01639 763514

e.dennis2@npt.gov.uk

Prosiect Cam Nesa

Prosiect a ariennir gan Ewrop yw Cam Nesa, sy'n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n NEET (heb fod mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant) ac sy'n byw y tu allan i ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf. Mae'r prosiect yn cynnig y gefnogaeth ganlynol:

 • Hyfforddiant cyflogadwyedd AM DDIM
 • Help gyda Chredyd Cynhwysol, Gyrfa Cymru/Twf Swyddi Cymru
 • Help gydag ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad
 • Cefnogaeth wrth chwilio am swydd
 • Cefnogaeth wrth gwblhau ffurflenni cais
 • Cyfeirio i wasanaethau cefnogi arbenigol

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm Cam Nesa ar 01639 763065 neu camnesa@npt.gov.uk 

Rydyn ni eisiau’ch barn chi!

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynglŷn ag unrhyw brosiect a nodir yma, rhowch wybod i ni. Croesawn eich adborth a cheisiwn ein gorau i gynnwys unrhyw awgrymiadau lle bo hynny'n rhesymol ac yn ymarferol.

Cyflwynwch eich sylwadau'n ysgrifenedig drwy’r post i’r cyfeiriad canlynol: Y Tîm Ariannu Ewropeaidd a Strategol, Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Llansawel SA11 2GG.

neu drwy e-bostio: europeanteam@npt.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a byddwn yn ymdrin â gohebiaeth Gymraeg a Saesneg i’r un safonau ac amserlenni.