Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol

Beth yw NERS?

Menter Iechyd Cyhoeddus Cymru yw NERS i hyrwyddo gweithgarwch corfforol ymhlith y rhai sydd ar hyn o bryd yn anweithgar neu y mae ganddynt gyflyrau meddygol penodol. Ystyr NERS yw National Exercise Referral Scheme - Gweithgarwch Corfforol wedi'i Gydlynu i Bawb.

Beth yw cyfeirio ar gyfer ymarfer corff?

Efallai y bydd eich meddyg neu'ch gweithiwr iechyd proffesiynol yn credu y byddai o fudd i chi fod yn fwy gweithgar. Er mwyn eich cefnogi i wneud mwy o weithgarwch yn eich bywyd, efallai yr hoffech gymryd rhan yn y rhaglen gyfeirio ymarfer corff. Fel rhan o'r rhaglen hon, cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn nifer o sesiynau ymarfer corff wedi'u goruchwylio yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Pa weithgareddau sydd ar gael a beth yw'r gost?

Rydym yn deall nad yw pawb yn teimlo'n gysurus mewn campfeydd traddodiadol. Felly, er mwyn sicrhau apêl eang, bydd y cynllun hwn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau mewn nifer o leoliadau gwahanol.

Bydd pob rhaglen o weithgarwch wedi'i dylunio i fod yn addas i anghenion y claf unigol a bydd bob amser dan oruchwyliaeth hyfforddwr NERS. Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddir i hyfforddwyr NERS yn cael ei thrin yn hollol gyfrinachol. Cost pob sesiwn yw £2.00

  • Tai Chi
  • Gampfa a Chylchedau
  • Nofio
  • Cwrs bwyta'n iach
  • Pilates

Mae hefyd gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau arbenigol e.e. ymarfer corff yn dilyn strôc, adsefydlu cardiaidd, adsefydlu ysgyfeiniol

Sut bydd yn fy helpu i?

Mae wedi'i brofi bod ymarfer corff yn gwella iechyd pobl mewn sawl ffordd. Er enghraifft, mae'n lleihau'r risg o glefyd y galon, mae'n iselhau pwysedd gwaed ac yn helpu gyda cholli pwysau. Hefyd, gall helpu i leihau straen, gofid ac iselder, gan wella teimlad o les y cyfranogwyr o ganlyniad.

Faint o weithgarwch corfforol bydda i'n ei wneud?

Bydd cynllun NERS yn cynnig cyfle i brofi o leiaf ddwy sesiwn weithgarwch bob wythnos.

Beth fydd cynnwys y rhaglen?

Pan fyddwch yn dilyn y rhaglen ymarfer corff, bydd gweithiwr proffesiynol sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig yn cysylltu â chi i'ch gwahodd am ymgynghoriad. Yn yr ymgynghoriad hwn, bydd y gweithiwr proffesiynol yn cael ychydig mwy o wybodaeth am eich hanes iechyd a helpu i ddewis rhaglen o ymarfer corff sy'n addas i chi, dosbarthiadau a fydd yn ddifyr a'ch helpu i wella'ch iechyd. Byddwch yn gallu cael mynediad at ystod eang o gyfleoedd a bydd y rhain ar gael i chi am 16 wythnos y rhaglen. Ar ôl 16 wythnos, byddwch yn cyfarfod â gweithiwr proffesiynol ymarfer corff eto i helpu i gytuno ar gynllun ar gyfer parhau i ymarfer.

Sut gallaf ddod yn rhan o'r cynllun?

Ewch at eich meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol arall a ddylai allu rhoi'r wybodaeth berthnasol i chi. Fel arall, cysylltwch â chydlynwyr y rhaglen:

Cydlynydd Prosiect NERS:

Lisa Jones/Claire Jones
Parc Gwledig Margam
Margam
Port Talbot
SA13 2TJ

Ffôn:  01639 861144
E-bost: l.jones9@npt.gov.uk/c.m.jones1@npt.gov.uk