Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Oes angen caniatâd arnaf gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy?

Bydd newid sylweddol i ofynion draenio'n effeithio ar ddatblygiadau newydd o 7 Ionawr 2019 -

O 7 Ionawr 2019, bydd angen draenio cynaliadwy ar bob datblygiad newydd sy'n cynnwys mwy nag un tŷ, neu sy'n cynnwys arwynebedd adeiladu o 100 o fetrau sgwâr neu fwy, i reoli dŵr arwyneb ar y safle. Mae'n rhaid i systemau draenio dŵr arwyneb gael eu dylunio a'u hadeiladu yn unol â safonau gorfodol ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru.

Mae'n rhaid i'r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod lleol sy'n gweithredu yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy cyn i waith adeiladu ddechrau. Bydd dyletswydd ar y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy i fabwysiadu systemau sy'n cydymffurfio cyhyd ag y mae'r systemau'n cael eu hadeiladu ac yn gweithredu'n unol â'r cynigion cymeradwy, gan gynnwys unrhyw amodau cymeradwyaeth y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy.

At ba ddeddfwriaeth yr ydym yn cyfeirio?

Mae Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn gofyn am ddraenio dŵr arwyneb ar gyfer datblygiadau newydd i gydymffurfio â safonau cenedlaethol gorfodol ar gyfer draenio cynaliadwy. Caiff y safonau statudol eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn yr hydref ond, yn y cyfamser, argymhellwn eich bod yn cyfeirio at y Safonau Cenedlaethol a'r Llawlyfr Systemau Draenio Cynaliadwy, CIRIA 753.

Mae Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 hefyd yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol fel Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy i gymeradwyo, mabwysiadu a chynnal a chadw systemau sy'n cydymffurfio ag Adran 17 yr Atodlen. I gael mwy o wybodaeth am y ddeddfwriaeth, ewch i Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.

Beth yn union yw Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy?

Swyddogaeth statudol yw'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy sy'n cael ei chyflwyno gan yr awdurdod lleol i sicrhau bod cynigion draenio ar gyfer yr holl ddatblygiadau newydd sy'n cynnwys mwy nag un tŷ, neu lle mae'r arwynebedd adeiladu'n 100m2, yn cael eu dylunio a'u hadeiladu'n unol â'r safonau cenedlaethol ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru.

Sefydlwyd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy i wneud y canlynol:

 • Gwerthuso a chymeradwyo ceisiadau draenio ar gyfer datblygiadau newydd lle bydd gan waith adeiladu oblygiadau ar ddraenio, a
 • Mabwysiadu a chynnal a chadw systemau draenio dŵr arwyneb cynaliadwy yn unol ag Adran 17 Atodlen 3 (Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010).
 • Mae gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy hefyd bwerau arolygu a gorfodi
 • Ac mae'n defnyddio pwerau disgresiwn i gynnig cyngor nad yw'n statudol cyn i chi gyflwyno cais

Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer fy natblygiad?

Ni waeth a ydych yn ddatblygwr, yn asiant neu'n unigolyn sy'n chwilio am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiad, os yw eich datblygiad yn cynnwys mwy nag un tŷ neu'n cynnwys 100m2 neu fwy o arwynebedd adeiladu, mae'n rhaid i chi geisio cymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar y cyd â chaniatâd cynllunio. Ni chaniateir i chi ddechrau adeiladu tan eich bod wedi cael y ddau ganiatâd.

Ni fydd angen i safleoedd a datblygiadau presennol sydd â chaniatâd cynllunio, neu yr ystyrir bod ganddynt ganiatâd cynllunio (ni waeth a ydynt yn dibynnu ar unrhyw amodau ynglŷn â mater a gadwyd yn ôl ai peidio), neu rai y mae cais dilys wedi cael ei dderbyn ar eu cyfer ond heb ei benderfynu erbyn 7 Ionawr 2019, gyflwyno cais am gymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy.

Fodd bynnag, bydd angen cymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy o hyd os rhoddwyd caniatâd cynllunio a oedd yn destun amod ynglŷn â mater a gadwyd yn ôl ac os na wneir cais am gymeradwyo'r mater a gadwyd yn ôl erbyn 7 Ionawr 2020.

Bydd rhai eithriadau'n berthnasol:

 • Nid oes rhaid cael cymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar gyfer gwaith adeiladu nad oes angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer, ond nid yw'r eithriad yn berthnasol lle mae'r ardal adeiladu'n fwy na 100m2.
 • Ni waeth a oes angen caniatâd cynllunio ai peidio, nid oes rhaid cael cymeradwyaeth ar gyfer gwaith i adeiladu annedd sengl, neu fath arall o adeilad, sy'n cynnwys arwynebedd o lai na 100m2.

Sut rwyf yn ceisio cymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy?

Nid yw'r broses cyn cyflwyno cais i'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy'n gysylltiedig â'r broses cyn cyflwyno cais i'r Awdurdod Cynllunio Lleol

Bydd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy'n cynnig gwasanaeth cyn cyflwyno cais y gellir codi tâl ar ei gyfer i drafod gofynion draenio eich safle'n fanwl, ynghyd â'r hyn y mae angen ei gyflwyno gyda'ch cais. Bydd y gwasanaeth hwn ar wahân i'r gwasanaeth cynllunio cyn cyflwyno cais felly bydd yn rhaid i chi gysylltu â'r gwasanaethau perthnasol yn gynnar yn y broses. Bydd hyn yn sicrhau addasrwydd dyluniad systemau draenio cynaliadwy arfaethedig yn unol â safonau cenedlaethol a chynllun safle boddhaol. Bydd y gwasanaeth hwn yn werthfawr i ddatblygwyr gan y bydd yn eu helpu i leihau cyfnodau oedi a chostau yn y tymor hir.

Proses cyn cyflwyno cais y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy wedi'i gyfuno â phroses cyn cyflwyno cais yr Awdurdod Cynllunio Lleol

Bydd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy'n cynnig gwasanaeth cyn cyflwyno cais y gellir codi tâl ar ei gyfer i drafod gofynion draenio eich safle'n fanwl, ynghyd â'r hyn y mae angen ei gyflwyno gyda'ch cais. Cynigir y gwasanaeth hwn gyda'r cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio os ydych am ei dderbyn. Bydd hyn yn sicrhau addasrwydd dyluniad systemau draenio cynaliadwy arfaethedig yn unol â safonau cenedlaethol a chynllun safle boddhaol. Bydd y gwasanaeth hwn yn werthfawr i ddatblygwyr gan y bydd yn eu helpu i leihau cyfnodau oedi a chostau yn y tymor hir.

Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau llawn i'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy i'w dilysu ac mae'n rhaid cynnwys y canlynol gyda hwy:

 • cynllun sy'n amlinellu'r arwynebedd adeiladu a hyd y system ddraenio;
 • gwybodaeth am sut bydd y gwaith adeiladu'n cydymffurfio â'r safonau ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy;
 • gwybodaeth y gofynnwyd amdani yn rhestr wirio'r ffurflen gais;
 • y ffi briodol am gyflwyno cais. 
Bydd gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy 7 wythnos i benderfynu ar geisiadau heblaw am y rheiny y mae angen asesiad effaith amgylcheddol ar eu cyfer, pan fydd gan y corff 12 wythnos.

Bydd ffurflenni cais a dogfennaeth gysylltiedig ar gael gan eich Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy lleol o. Bydd yn rhaid cyflwyno'r holl geisiadau i'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy perthnasol.

Sut rwyf yn cysylltu â'm Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy?

7 Ionawr 2019 yw'r dyddiad cychwyn ar gyfer y gofyniad cymeradwyo ac rydym yn sefydlu'n gwasanaeth newydd ar hyn o bryd i ymdrin â'ch ceisiadau ynghyd â gwe-dudalen i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i chi pan fydd ar gael.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y broses newydd hon, gellir cysylltu â ni drwy e-bostio hdc@npt.gov.uk neu drwy ffonio 01639 686850.

Mae gwybodaeth helaeth ar gael ac mae'r gwe-dudalennau canlynol yn adnodd defnyddiol am ddim i'ch hysbysu am ddraenio cynaliadwy a'ch helpu i ddeall yr hyn y bydd angen i chi ei ystyried.

Sut rwyf yn cyflwyno cais am ganiatâd gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy?

Gallwch lawrlwytho'r ffurflen cais isod:

Llawrllwythio

 • Ffurflen Gais ar gyfer derbyn Cyngor Cyn Ymgeisio ar Systemau Draenio Cynaliadwy am ddatblygiadau newydd (DOCX 236 KB)

  m.Id: 17826
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Gais ar gyfer derbyn Cyngor Cyn Ymgeisio ar Systemau Draenio Cynaliadwy am ddatblygiadau newydd
  mSize: 236 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10491/pre-app-form-final-version-05_11_18-welsh.docx

 • Ffurflen gais er cymeradwyo Cais Llawn ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd (DOCX 272 KB)

  m.Id: 17821
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen gais er cymeradwyo Cais Llawn ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd
  mSize: 272 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10486/full-app-form-final-version-05_11_18-welsh.docx

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete