Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Protocol Gwasanaeth cyn Cyflwyno Cais y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

1. Cyflwyniad

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y dylid rhoi Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 ar waith o 7 Ionawr 2019. Fel rhan o hyn, cynigir gwasanaeth cyn cyflwyno cais gan y cyngor.

2. Beth mae'r nodyn arweiniol hwn yn ei gynnwys?

Mae'r arweiniad hwn yn cynnwys darpariaeth cyngor cyn cyflwyno cais gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar gyfer Castell-nedd Port Talbot fel a ganlyn:-

 • Y gwasanaeth cyn cyflwyno cais a gynigir gan Gastell-nedd Port Talbot (Adran 5)
 • Darpariaeth cyngor ychwanegol yn dilyn ymateb ysgrifenedig cychwynnol a dderbynnir dan y gwasanaeth statudol (Adran 6.1) 
Anogir datblygwyr, fodd bynnag, i ymgymryd â thrafodaethau anffurfiol â'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy cyn cyflwyno cais.

3. Ymrwymiad Gwasanaeth Cyngor cyn Cyflwyno Cais

Mae ymagwedd y cyngor at ddraenio cynaliadwy'n parhau i roi pwys mawr ar ddarparu'r cyngor gorau posib i ddatblygwr/ymgeisydd posib cyn y cyflwynir cais ffurfiol i'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy.

Ein hymrwymiad gwasanaeth i chi:-

Byddwn yn mynd ati i gysylltu â'n cwsmeriaid i ddarparu cyngor cyn cyflwyno cais o safon ar yr holl gynigion datblygu, gan gynnig gwasanaeth unigol â'r prif nod o 'Gyflwyno Datblygiad o Safon yn Gyflym'.

4. Manteision cael ein cyngor cyn cyflwyno cais

Rydym wedi canfod bod ymgysylltu â'n cwsmeriaid cyn gynted â phosib yn ystod cynnig datblygu yn hanfodol i nod allweddol y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy i "Gyflwyno Datblygiad o Safon yn Gyflym" ac mae'n rhoi manteision allweddol i'n cwsmeriaid, gan gynnwys: -

 • Gwella cyflymder y broses o wneud penderfyniadau a gwella ansawdd cynigion datblygu.
 • Nodi cyfyngiadau posib ac a fydd angen cymorth arbenigol arnoch, er enghraifft, mewn perthynas â choed, tirwedd, llifogydd, tir llygredig, ecoleg neu archaeoleg.
 • Cael barn gan swyddog y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ynglŷn ag a yw'ch datblygiad yn debygol o fod yn dderbyniol (gan ddibynnu, wrth gwrs, ar asesiad yn ystod y cam cyflwyno cais), ac, os nad yw'n dderbyniol, y gallu i nodi atebion posib yn gynnar yn y broses. Fel arall, os yw eich cynigion yn hollol annerbyniol, gall y gwasanaeth hwn arbed amser ac arian i chi drwy osgoi parhau i gyflwyno cais.
 • Eich cynghori ar yr wybodaeth y mae ei hangen i gefnogi'ch cais, gan roi'r cyfle gorau i chi i gyflwyno cais dilys a chynhwysfawr y gellir ei brosesu ar unwaith.
 • Bydd eich ymgynghorwyr proffesiynol eich hun yn treulio llai o amser yn llunio cynigion. 

5. Gwasanaeth cyn Cyflwyno Cais

Gosodir y taliadau gan yr awdurdod hwn ar gyfer y gwasanaeth dewisol hwn yn unol ag Adran 93 Deddf Llywodraeth Leol 2003 fel ffi sefydlog o £250 (gan gynnwys TAW).

Sylwer unwaith y bydd cais am gyngor cyn cyflwyno cais wedi cael ei ddilysu, ni ellir ad-dalu'r ffïoedd.

Beth gallwch ei ddisgwyl gennym ni?

Yn dilyn cyflwyno ffurflen cyn cyflwyno cais, bydd y Swyddog Achos neilltuedig yn gwneud y canlynol:-

 • Cysylltu â chi i drafod eich cais
 • Yn ôl disgresiwn y Swyddog Achos, trefnir naill ai un ymweliad safle neu gyfarfod
 • Ymateb i chi'n ysgrifenedig. 
Sylwer:-

 • Mae'r ffïoedd yn cynnwys holl gostau'r swyddogion a chostau gweinyddu sy'n gysylltiedig ag ymchwilio ac ymateb i gais ysgrifenedig am gyngor.
 • Mae'r ffïoedd a restrir yn y protocol hwn yn ychwanegol at y ffïoedd sy'n daladwy ar gyfer cyflwyno ceisiadau. Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl derbyn cyngor rydych wedi talu amdano, mae'r ffi cyflwyno cais lawn yn briodol.
 • Nid yw'r gwasanaeth cyn cyflwyno cais yn gyfrinachol
Os ydych am gael trafodaethau neu gyfarfodydd ychwanegol/pellach â swyddogion, neu os oes angen ymateb ysgrifenedig ychwanegol arnoch i ddarluniadau diwygiedig ar ôl derbyn ein hymateb cychwynnol, darperir y rhain fel ymateb 'cyn cyflwyno cais' newydd.

Bydd yn rhaid i chi dalu ffïoedd o'r fath ymlaen llaw.

Byddem yn eich annog i ddefnyddio'r gwasanaeth dewisol a amlinellir uchod i ddarparu cyngor cychwynnol cyn cyflwyno cais.

6. Sut i gyflwyno cais am gyngor cyn cyflwyno cais

Oes rhaid i chi gyflwyno ffurflen gais?

Mae'n rhaid cyflwyno'r holl geisiadau am gyngor cyn cyflwyno cais gan ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau benodol ynghylch cyngor cyn cyflwyno cais, a darperir copi o hon yn Atodiad A.

Mae'n rhaid i'r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan Wasanaeth Peirianneg y cyngor sy'n gweithredu yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy) cyn i waith adeiladu ddechrau. Yn hyn o beth, mae'n hanfodol bod datblygwr unrhyw brosiect o'r fath yn cael cymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy am ei ddull draenio dŵr arwyneb, ar y cyd ag unrhyw ganiatâd cynllunio perthnasol. Gall methu ymgysylltu ar y cyd cyn cyflwyno cais - pan fo'n bosib gwneud hynny - arwain at oediadau ac, yn arbennig, yr angen i gael caniatâd cynllunio pellach os na fydd dyluniad y systemau draenio cynaliadwy'n cydymffurfio â'r caniatâd cynllunio perthnasol.

Am y rheswm hwn, mae manteision clir i unrhyw ddatblygwr gysylltu â'r cyngor ar gyfer trafodaethau cyn cyflwyno cais â'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy mewn un gwasanaeth cyfun cyn cyflwyno cais. Felly, mae'r taliadau cyn cyflwyno cais yn Atodlen A yn darparu ar gyfer taliad ychwanegol cyn cyflwyno cais o £250 (gan gynnwys TAW) i'w dalu i'r Corff Cymeradwyo, a fydd yn cynnwys swyddogion y corff hwnnw mewn trafodaethau cyn cyflwyno cais ac yn galluogi materion systemau draenio cynaliadwy i gael eu hystyried (i sicrhau addasrwydd dyluniad systemau draenio cynaliadwy arfaethedig yn unol â safonau cenedlaethol a chynllun safle boddhaol) ynghyd ag asesu rhinweddau cynllunio.

Sylwer bod y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy hefyd yn cynnig gwasanaeth arall cyn ymgeisio, y codir tâl amdano (£250 gan gynnwys TAW), i drafod gofynion draenio eich safle'n fanwl a'r hyn y mae'n rhaid ei gyflwyno gyda'ch cais. Manylion ar gael yma.